Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Eὐχἐς γιά τό Πάσχα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ.Χρυσοστόμου.


Σέ ὅλους τούς πολυαγαπητούς συγχωριανούς μου Λουκαΐτες τούς ἐγγύς καί μακράν εὑρισκομένους καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, ὅπου καί ἄν εὑρίσκωνται, εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη, ἔτη πολλά, ἀναστάσιμα καί εὐλογημένα.
Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους καί σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό.
Χριστός Ἀνέστη Ἀδελφοί μου.      
                             + Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Πασχάλιο Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 2016

Ἀριθμ. Πρωτ.: 400

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 260Η  

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,
            Σήμερα ζοῦμε μέσα στό πέλαγος τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλιάσεως, γιατί ἀναπνέομε τόν πνευματικό ἀέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου.
            Αὐτός ὁ ἑορτασμός δέν εἶναι ἓνα κοσμικό γεγονός. Αὐτό τό πανηγύρι δέν εἶναι μιά ἁπλῆ συμμετοχή σέ μιά ἑορταστική σύναξη, ἀλλά εἶναι «ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων».
            Πρόκειται γιά «Σύνοδο οὐρανοῦ καί γῆς», ὃπως θά ἒλεγε ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ ὡραιότερος ὓμνος πού ἒχει γραφεῖ γιά ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτός πού ἀκούεται κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως . «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια. Ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τήν ἒγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾗ ἐστερέωται...» Δηλαδή: «Τώρα ὃλα ἒχουν πλημμυρίσει ἀπό φῶς. Ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια. Ὃλη ἡ κτίση ἂς ἑορτάσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση ἀνακαινίστηκε...»
            • Σήμερα, τό φῶς νίκησε καί ἒδιωξε μακριά ἀπό τόν ἂνθρωπο, τό φοβερό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ.
            • Σήμερα, γίνεται ἡ ἀνάβαση ἀπό τήν γῆ στούς οὐρανούς.     
• Σήμερα γίνεται ἡ μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ὣστε ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς κτίσεως συμπάσης να πανηγυρίζῃ πανευφροσύνως, καταγελώντας τόν θάνατο καί λέγοντας: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο...»
            •Σήμερα, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπαισιοδοξία ἐξαφανίζονται, καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ βεβαιότης τῆς αἰωνίου μακαριότητος θρονιάζονται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
            •Σήμερα, ἡ ἀγάπη καταυγάζει τήν ὓπαρξη, ὃλων τῶν Χριστοφόρων καί Θεοφόρων, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τήν ὁρατή καί ἀόρατη κτίση ἐπαναλαμβάνουν τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα: «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἲπωμεν ἀδελφοί καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει...»
            •Σήμερα, παιδιά μου εὐλογημένα, κατά τήν λαμπρά καί ἁγία αὐτή ἡμέρα, ἀπευθύνομαι πρός ὃλους σας μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη, σᾶς ἀσπάζομαι ἀναστάσιμα καί σᾶς εὒχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, νά ἒχετε ἒτη πολλά, χαρούμενα καί θεοφόρα καί σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό:
Χριστός Ἀνέστη!

Μέ πατρικές εὐλογίες
          Ἅγιον Πάσχα 2016
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


          U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 


Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221, Πάτραι
Τηλ.:  2610.320.602 - Fax: 2610.279.533

webwww.i-m-patron.gr      e-mail :  i-m-patron@otenet.gr


Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.


 29.4.2016.

            Πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Πατρῶν κατά τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως τήν Μεγάλη Παρασκευή τό πρωί.
    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή χιλιάδων εὐσεβῶν χριστιανῶν .
            Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν θεολογία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, δηλ.στήν εἰς Ἅδου Κάθοδο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στήν Ἀνάσταση.
            Μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:
«... Ἀδελφοί μου, σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ἡ Ἐκκλησία  ζεῖ μέ τόν παλμό, τήν προσδοκία καί τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτή εἶναι ἡ μεγίστη προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ πίστη δηλ στήν Ἀνάσταση.  Σ’ ἕνα κόσμο πεισιθάνατο, πού βαδίζει χωρίς ὅραμα καί χωρίς προοπτική, σ’ ἕνα κόσμο πού ἀρνεῖται καί σταυρώνει μέσα του τόν Θεό, φονεύοντας οὐσιαστικά τήν δική του ὑπόσταση . Σ’ ἕνα κόσμο πού παρακολουθεῖ ἐνεός τήν λιτανεία τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ καί ἐνῶ γνωρίζει ὅτι πρέπει νά μπῇ σ’ αὐτήν τήν πορεία προκειμένου νά φθάσῃ στή μέθεξη τῆς λύτρωσης, προτιμᾶ νά παραμείνῃ ἔξω ἀπό τά γεγονότα τά ὁποῖα ἄλλαξαν τόν ροῦν τῆς ἱστορίας, ἐδίωξαν τό σκοτάδι καί νίκησαν τόν θάνατο.
            Ἐμεῖς σήμερα ἀπευθυνόμενοι μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο στούς φύλακες τοῦ τάφου καί στούς ἀνθρώπους ὃπου γῆς, δίδομε τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως:
« Μάτην φυλλάτεις τό τάφον κουστωδία.
Οὐ γάρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν».
            Καί μαζί μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις καί τούς ἀπ’ αἰῶνος εὐαρεστήσαντας τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ, κραυγάζομε  ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει « Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι».

            ● Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος ἐχοροστάτησε στήν Ἱερά Ἀκολουθία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.
            ● Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
.