Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 420Η                                           Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ


ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός


τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα


τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,


Γιά μιά ἀκόμη φορά, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός, νά ἑορτάσωμε τήν λαμπρά καί μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, ὡς τήν ὀνομάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί νά ἀκούσωμε μέ τά ὦτα, οὐχί μόνον τά σωματικά, ἀλλά καί ἐκεῖνα τῆς ψυχῆς, τόν ὓμνον τῆς οὐρανίoυ ἀγγελικῆς χοροστασίας, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».


Ὁ οὐράνιος καί ἀγγελικός αὐτός ὓμνος, ἐδόνησε τόν σύμπαντα κόσμον, τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ σύμπασαν, ὡς δοξολογία καί αἶνος πρός στόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο καί ὡς σάλπισμα τῆς χαρμοσύνου πανηγύρεως ἐπί τῆς γῆς, γιά τήν καταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπο καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τά λοιπά τοῦ Θεοῦ δημιουργήματα.


Ἡ διασαλευθεῖσα, ἓνεκα τῆς παρακοῆς, ἑνότης, ἀλλά καί ἡ εἰρήνη καί ἡ εὐφροσύνη, ἀποκαθίστανται μέ τήν κένωση τοῦ Θεοῦ, τήν ἑκούσια δηλαδή πτωχεία Του καί τήν ἐπί γῆς θυσιαστική παρουσία Του.


Ἀλλ΄ ὃμως, ἐνῶ οἱ Ἂγγελοι γιά μιά ἀκόμη φορά σαλπίζουν τόν ὓμνο τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καί τῆ σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἐπί γῆς οἰκοῦντες, ἀδιαφοροῦν γιά τό μήνυμα, κωφεύουν γιά τόν εὐφρόσυνο πανηγυρισμό, ὁδηγοῦνται εἰς πράξεις πολέμου καί βίας, βάφουν μέ αἷμα τήν γῆ τῆς δεσποτείας τοῦ Κυρίου καί ἀσεβοῦν εἰς αὐτό τό προσκλητήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης.


Ἡ λαμπρά καί ὑπερκόσμιος πανήγυρις, εὑρίσκει δυστυχῶς ἓνα κόσμον, ὁ ὁποῖος ἒχει εἰδωλοποιήσει τόν ἑαυτό του, θεωρεῖ ὃτι αὐτός ἐξουσιάζει τά σύμπαντα, υἱοθετεῖ τό ἀνήθικον ὡς ἠθικόν, τό παράλογον ὡς λογικό, τό παράξενο καί παράδοξον ὡς φυσιολογικό, τήν πολυποίκιλη ἁμαρτία ὡς δικαιωματισμό, τόν πόλεμο ὡς ὑποχρέωση ἂφρονος ἐπιβολῆς καί καταστροφικοῦ  ἐπεκτατισμοῦ, τήν γυναῖκα καί γενικά τό πρόσωπο τοῦ ἂλλου ὡς ἀντικείμενο ἡδονῆς ἢ ποικίλης συμφεροντολογικῆς ἐκμεταλλεύσεως, τό παιδί ὡς ἀποκλειστικό δικό του δημιούργημα καί ἰδιοκτησία καί οὐχί ὡς δῶρον τοῦ Θεοῦ.


Μᾶς θλίβει καί μᾶς πληγώνει ψυχικά ἡ ἐπώδυνη αὐτή κατάσταση, ὃπως διαμορφώνεται, πλέον, σέ παγκόσμιο στερέωμα. Ἡ ἀδικία, ἡ βία, οἱ πόλεμοι καί δυστυχῶς μεταξύ ὀμοδόξων, Ὀρθοδόξων, ἐν προκειμένῳ, Λαῶν, κατέχουν τά σκῆπτρα στούς  ἀποστασιοποιημένους καιρούς μας.


Δέν θά εἲμασταν ἐκτός πραγματικότητος, ἐάν γιά τήν ἐποχή μας ἐπαναλαμβάναμε τά λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπί τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἐστί συνιών ἢ ἐκζητῶν τόν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἃμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἒστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἒστιν, ἓως ἑνός». (Ψαλμ. 13, 2-3)


Δηλαδή, «ὁ Κύριος ἒσκυψεν ἀπό τό ὓψος τοῦ οὐρανοῦ καί ἒρριψε τό βλέμμα Του στούς ἀνθρώπους, διά νά ἲδῃ ἐάν ὑπάρχει κάποιος μεταξύ αὐτῶν, πού νά ἒχῃ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ νά ἐπικαλῆται μέ πίστιν  τόν Θεόν καί νά προσπαθῇ νά εὐαρεστῇ εἰς αὐτόν.


Ἀλοίμονον ὃμως, ὃλοι ἐξετράπησαν ἀπό τήν εὐθείαν ὁδόν. Ἐξηχρειώθησαν καί διεφθάρησαν. Οὒτε ἓνας ὑπάρχει πού νά πράττῃ τό ἀγαθόν. Οὒτε ἓνας ὑπάρχει».


Ὃμως ὁ Πανοικτίρμων καί Πολυέλεος, ἐπιμένει καί τούς οὐρανούς κενώνει, τούς ὁποίους βλέπομε σχιζομένους μέ τήν δύναμη τῆς Σαρκωμένης Ἀγάπης. Θεώμεθα τήν οὐράνια δόξα, σήμερον, νά σπαργανοῦται μέσα στή φάτνη τοῦ Σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ καί τό ἂστρο (Ἀργάγγελο κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο) νά ὁδηγῇ στήν συνάντηση μέ τόν ταπεινούμενο∙ τούς «σοφούς» νά ὑποκλίνωνται ἐνώπιον τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἀπογοητευμένοι ἀπό τήν κατά κόσμον γνώση καί σοφία∙ τούς ποιμένες νά βεβαιώνουν ὃτι ἡ ἁπλότητα καί ἡ ταπείνωση εἶναι ὁ δρόμος γιά τήν συνάντηση μέ τόν Ἂρχοντα τῆς Εἰρήνης∙ τά ἂλογα ὂντα νά προσκυνοῦν τόν σαρκωθέντα Λόγο∙ τά πάντα νά σαλπίζουν, ὃτι μόνον ἐκεῖ σ’ αὐτή τή γωνιά τῆς ἂκρας κένωσης καί ταπείνωσης καί τῆς ἂφατης θυσίας τῆς σαρκωμένης Ἀγάπης, εὑρίσκει ὁ ἂνθρωπος ὃ,τι ἒχασε διά τῆς παρακοῆς καί ὃ,τι ἀναζητεῖ ἐκ βάθους ψυχῆς του. Εὑρίσκει δηλαδή, τήν θεοείδειά του, τήν ἐσωτερική γαλήνη καί τήν εἰρήνη μέ τόν ἲδιο του τόν ἑαυτό, μέ τόν συνάνθρωπό του καί μέ τόν ἲδιο τόν Θεό.


Ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Ὃλα τά ἐρωτήματά μας βρίσκουν τίς ἀπαντήσεις τους, μέσα ἀπό τό ἂφατο καί μέγα Μυστήριο, τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ὃλα τά αἰτήματά μας, σήμερον ἐκπληρώνονται. Τήν ἐλευθερία καί τήν υἱοθεσίαν ἀπολαμβάνομε, διότι «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, ἳνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἳνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». (Γαλ.,4, 4-5). Τήν εἰρήνη θαυμαστά καί ὑπερκόσμια  βιώνομε, ἀφοῦ ὁ «Χριστός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφες. 2, 14). Στήν ἀναζήτηση τῆς χαρᾶς, εὑρίσκομε τήν ἀπάντηση ἀφοῦ, ὁ ἂγγελος σαλπίζει διαχρονικά: «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρᾶν μεγάλην…ὃτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». (Λουκ, 2,10). Ἀλλά καί τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἀγάπη μυστηριακά ἀπολαμβάνομε, ἀφοῦ οἱ ζῶντες «ἐν σκότει καί σκιᾷ, εὓρομεν τήν ἀλήθειαν καί γάρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος» (Ἐξαποστειλάριον  Χριστουγέννων) καί «μετέστησεν ἡμᾶς, εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ». (Κολας. 1, 13)


Ὃσοι, λοιπόν, πιστοί, ὃσοι πανηγυρισταί μετά τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγέλλων, μετά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί πάντων τῶν Ἁγίων, ὃσοι διατηροῦμε στήν καρδιά μας αὐτή τήν σχέση μέ τόν νηπιάσαντα Κύριον, ἂς ἑνώσωμε σήμερα τήν βαθυτάτην ἐσωτερική φωνή μας καί τήν ἱκεσίαν ἂς προσφέρομεν, ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης καί ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας γεννηθέντος καί ἐν χερσί τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου βασταζομένου, Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρικήν ἀγάπην, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ ἡμῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

EΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Η ΓΕΩΡΓΙΑ Β. ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

 

 


ΓΕΩΡΓΙΑ Β.ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

1931- 2022

Έφυγε για το ουρανό πλήρης ημερών (σε ηλικία 91 ετών) η συγχωριανή μας Γεωργία Πανούτσου,  Σύζυγος του Βασιλείου Πανουτσου ( Σιαρλα)

Η Γεωργία ήταν γόνος  πολυμελούς οικογενείας, Θυγατέρα των μακαριστών Λουκαιτων  Παναγιώτου Παπαπέτρου και της συζύγου του Αντωνίας.

Το 1956 παντρεύτηκε, τον επίσης Λουκαΐτη, Βασίλειο Πανούτσο και μαζί εργάστηκαν πολύ σκληρά στην ζωή τους.

Απέκτησαν τρία πολύ καλά παιδιά την Παναγιώτα, τον Γιάννη και την Ελενη.

Είχε την ευλογία του θεού να  χαρεί εγγόνια και δισέγγονα.

Ήταν μια θαυμάσια,  αξιαγάπητη γυναίκα γλυκομίλητη, ευσεβής, καλοσυνάτη, πολύ εργατική, άριστη σύζυγος και μητέρα. Διακρινόταν για την αγάπη της και την καλωσύνη της προς όλους τους συγγενείς της. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της λόγω ασθένειας δοκιμάστηκε πολύ. 

Ο σύζυγος της και τα παιδιά της όμως της στάθηκαν μέ αὐταπάρνηση κοντά της και την πρόσεχαν με μεγάλο σεβασμό, κατανόηση και αγάπη μέχρι την τελευταία της πνοή.

Η κηδεία της ετελέσθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του  Χρυσοστομου στου Λουκά την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022.

Ευχόμεθα ο θεός να την αναπαύσει και να δίνει δύναμη και παρηγοριά στο σύζυγο της τα παιδιά της τα εγγόνια της και σε όλους τους  συγγενείς της.

Αιώνια της η μνήμη.

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Λαμπρή ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στοῦ Λουκᾶ.

 

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη καί ἐφέτος τό διήμερο 12 καί 13 Νοεμβρίου, ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός, Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πολιούχου τοῦ Λουκᾶ καί προστάτου τῶν ἁπανταχοῦ Λουκαϊτῶν.

          Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου.

          Πλῆθος πιστῶν προσῆλθε γιά νά τιμήσῃ τόν Ἱερό Χρυσόστομο, τόν μαρτυρικό  Πατέρα καί Διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης.

          Τόν Ἃγιο ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους, ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κωνσταντῖνος Τζιούμης, ὁ Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Εὐστάθιος Κούλης, ὁ Βουλευτής καί πρ. Ὑφυπουργός κ. Κωνσταντῖνος Βλάσης, ὁ Βουλευτής κ. Γεώργιος Παπαηλιού, ὁ πρ. Περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι καίἘκπρόσωποι ἂλλων Ἀρχῶν καί Φορέων.

          Προσκυνηταί προσῆλθαν καί ἀπό τήν Πάτρα μέ τόν Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Σταματόπουλο, ὡς καί μέ τόν Ἐφημέριο Ριόλου Πατρῶν, π. Θεόδωρον Μπουλιέρην.

          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο γιά τήν ἂδεια καί τήν πατρική ἀγάπη καί εὐλογία, ὣστε νά ἐπιτελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν τήν πανήγυρη, ὡς καί τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τούς ἐκ Πατρῶν Ἱερεῖς καί προσκυνητάς καί τούς ἂλλους Ἱερεῖς πού προσῆλθαν ἀπό τήν Τρίπολη καί τήν Ἱερά Μονή Βαρσῶν καί τά γύρω χωριά καί βεβαίως ὃλους τούς συνεοερταστάς καί συμπανηγυριστάς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου.

          Ἀνεφέρθη μέ τρόπο συγκινητικό  στήν ζωή καί μαρτυρική πολιτεία τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς καί στό ἱστορικό τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ του, στοῦ Λουκᾶ.

          Ἐμνήσθη δέ καί τῶν Ἀποδήμων Λουκαϊτῶν, ὑπέρ τῶν ὁποίων θερμές προσευχές ἀναπέμπονται πάντοτε πρός τόν Θεόν.

          Ἀνήμερα, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο  μέ τήν εὐλογία καί πάλι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας καί Κυνουρίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, τοῦ Ἀρχιμ. Χριστόδουλου Ζώη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Λουκᾶ π. Ἰωάννου Βήλου καί τῶν Διακόνων ἐκ Πατρῶν, Ἰωάννου Τσεντούρου καί Αἰμιλιανοῦ Γεωργακοπούλου.

          Τούς ὓμνους ἀπέδωσαν ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Σεραφείμ Ἀργυρόπουλος, ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως κ. Βασίλειος Γεωργαρᾶς, ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Τριπόλεως κ. Δημήτριος Λυγιᾶς καί ἂλλοι Ἱεροψάλτες.

          Στό κήρυγμά του κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέλυσε τήν Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου καί ἀνεφέρθη στήν θαυμαστή φιλανθρωπία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

          Εὐχόμεθα εἰς ἒτη πολλά, οἱ Λουκαΐτες καί ὃλος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος, νά ἑορτάζωμε τήν μνήμη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου οἱ πρεσβεῖες πρός Κύριον ἂς μας συνοδεύουν πάντοτε.
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στοῦ Λουκᾶ.

 

 

Τό χωριό μας ἒχει προστάτη του καί Πολιοῦχο του τόν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τόν Ἃγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ πρόγονοί μας, συγκινημένοι ἀπό τό μεγαλεῖο καί τήν ἁγιότητα, αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Διδασκάλου τῆς Οἰκουμένης, τοῦ ἀφιέρωσαν τόν λαμπρό Ναό τοῦ χωριοῦ μας, ὁ ὁποῖος ὡραϊσμένος περιμένει καί ἐφέτος τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Λουκαΐτες, ἀλλά καί τούς ἂλλους, γιά τήν μεγάλη γιορτή καί τό λαμπρό πανηγύρι.

          Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἒχει ὡς ἑξῆς:

          Σάββατο 12 Νοεμβρίου ἐ. ἒ. ὣρα 6μ.μ.

          Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Λιτανεία  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου (ἐφ’ ὃσον ὁ καιρός τό ἐπιτρέψει).

          Κυριακή 13 Νοεμβρίου ἐ.ἒ. ὣρα 7-10 τό πρωί.

          Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

          Στίς ἱερές Ἀκολουθίες θά προστῇ, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ .Χρυσόστομος.

          Σᾶς προσκαλοῦμε ὃλους καί σᾶς περιμένουμε στό πανηγύρι καί στήν λαμπρή γιορτή τοῦ Ἁγίου μας.


Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Ἂξιος ὁ νέος Ἀρχιμανδρίτης μας π. Μιχαήλ Γιαβρῆς.Χαρά μεγάλη ἒχομε ὃλοι οἱ Λουκαΐτες, ὃπου καί  ἂν εὑρισκώμεθα, γιατί ἓνα ἀκόμα δικό μας παιδί, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί προχειρίστηκε Ἀρχιμανδρίτης, στήν Νέα Ὑόρκη, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο.

          Ὁ π. Μιχαήλ (κατά κόσμον Γεώργιος) εἶναι γυιός τοῦ συγχωριανοῦ μας Ἀλεξάνδρου Γιαβρή καί τῆς συζύγου του Μαρίας.

          Παρ’ ὃτι δέν ἒχουν ἂλλο παιδί, μέ χαρά δέχθηκαν τήν ἀπόφασή του νά ἀφιερωθῇ στό Θεό, ἀκολουθώντας τόν μοναχικό βίο.

          Ὁ νέος Ἀρχιμανδρίτης ἒχει σπουδάσει θεολογία στήν Ἀμερική καί στήν Ἑλλάδα, γνωρίζει ἂπταιστα τήν Ἑλληνική καί Ἀγγλική γλῶσσα, γνωρίζει τήν Βυζαντινή μουσική καί εἶναι καλλίφωνος.

          Ὑπηρέτησε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐν συνεχείᾳ ἐπί τριετίαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑπό τάς σεπτάς εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τέλος ἐπέστρεψε στήν Ἀμερική, ἀκολουθήσας τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο, ἀπό τόν ὁποῖο ἐχειροτονήθηκε Διάκονος στό συλλειτουργοῦντος τοῦ συγχωριανοῦ μας Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί βεβαίως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ναθαναήλ.

          Τήν τελευταία φορά πού ἦλθε στήν Τρίπολη καί στό χωριό μας, ὁ π. Μιχαήλ ἦτο τό περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα δέ συμμετεῖχε ὡς Διάκονος στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στίς 17 Αὐγούστου ἐ.ἒ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.

          Ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ π. Μιχαήλ, πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν, στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Broοklyn τῆς Νέας Ὑόρκης ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του, ἐπήνεσε τόν π. Μιχαήλ καί τοῦ εὐχήθηκε πατρικῶς, ἀπό καρδίας, νά ἒχῃ θεάρεστη καί καλλίκαρπη διακονία ὡς Ἱερεύς, στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

          Βαθειά συγκινημένος ἀντιφώνησε ὁ νέος Ἱερεύς, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τό Ὂνομα τοῦ Κυρίου γιά τίς πρός αὐτόν εὐεργεσίες Του καί εὐχαρίστησε ὃλους ὃσοι τόν ἐβοήθησαν νά φθάσῃ ἓως τήν ὣρα αὐτή τήν φοβερά καί ἁγία, τόν Σεβασμιώτατο Ἀμερικῆς, τούς Γονεῖς του, τούς πνευματικούς του πατέρες καί ἀδελφούς καί ὃλους ὃσοι προσεύχονται γι’ αὐτόν.

          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὀ Μιχαήλ προχειρίστηκε Ἀρχιμανδρίτης ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀμερικῆς.

          Συλλειτούργησαν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καί Ναζιανζοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ἐνῶ στό ἱερό παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος πρ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

          Ἐπίσης μεταξύ τῶν Ἱερέων πού ἒλαβαν μέρος στή Θεία Λειτουργία ἦτο καί ὁ ἐπίσης συγχωριανός μας, Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, π. Ἠλίας Βίλλης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἂμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας Νέας Ὑόρκης καί ὁ ἐκ Βαλτετσίου Τριπόλεως καταγόμενος, Πρωτοπρεβύτερος π. Ἀνάργυρος Σταυρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ὑπηρετεῖ στήν Νέα Ὑόρκη.

          Τό ἐκκλησίασμα ἦτο πυκνό μέ πρώτους, τούς Γονεῖς καί τούς συγγενεῖς τοῦ π. Μιχαήλ, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν στήν Νέα Ὑόρκη γιά τήν Χειροτονία.

          Εὐχόμεθα στόν π. Μιχαήλ, νά εἶναι ΑΞΙΟΣ, νά ζήσῃ ἒτη πολλά καί εὐλογημένα, νά εὐαρεστήσῃ Θεῷ καί ἀνθρώποις καί νά τόν καμαρώσωμε καί εἰς ἀνώτερα.