Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Συγκίνηση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.

 


 

          Γιά μιά ἀκόμη φορά, σέ κατανυκτικό κλῖμα, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός στόν ἱστορικό ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά, στοῦ Λουκᾶ.

          Μέ τήν εὐλογητή παρουσία, ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ἑκατοντάδες προσκυνητές ἀπό τοῦ Λουκᾶ καί τήν Τρίπολη, ἀλλά καί ὁμογενεῖς Λουκαΐτες πού ἦλθαν, γιά τό καλοκαίρι, στοῦ Λουκᾶ, εὐλογήσαμε τόν Τριαδικό Θεό καί ἐτιμήσαμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, σέ ἓνα τόπο πού ἐδῶ καί 10 καί πλέον αἰῶνες στέκεται μάρτυρας τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδόσεώς μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν μίλησε γιά τό πάντιμον Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά τήν ἱστορία τοῦ πανσεβάσμιου Ναοῦ Της στοῦ Λουκᾶ, γιά τήν εὐσέβεια τῶν Λουκαϊτῶν καί γιά τήν ἀγάπη ὃλων, ὃσοι βρίσκονται στά ξένα, γιά τό χωριό τους.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως, ἐκ μέρους ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, γιά τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἱστορικοῦ Μνημείου τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, γιά τήν προώθηση τῆς μελέτης, γιά τήν παρέμβασή του γιά τήν ἒγκριση καί γιά τήν παρουσία του στίς ἱερές λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

          Ὁ Σεπτός
Ποιμενάρχης τῆς Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, εὐχήθηκε σέ ὃλους πατρικά γιά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας καί ἐχαιρέτησε ὃλους, ἓνα πρός ἓνα, δίδοντας τήν εὐλογία του.

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ( 2023) ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 439η
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Σήμερα στή γιορτή τῆς μεγάλης μας μάνας, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀτενίζομε τήν Παναγία μορφή Της καί καθορῶμεν τόν Πανάγιο Τόκο Της τόν ὁποῖον ἒφερε στόν κόσμο γιά τήν δική μας λύτρωση καί σωτηρία.
Πρός αὐτήν στρέφεται ὂχι ἁπλῶς ἡ ματιά μας, ἀλλά ὁλόκληρη ἡ ὓπαρξή μας καί μέ τρόπο μυστικό πού μόνο ἡ καρδιά μας γνωρίζει, τῆς λέμε τά μύχια τῆς ψυχῆς μας, τούς πόθους μας, τίς λύπες, τούς ἐσώτατους προβληματισμούς μας καί τίς ὀδύνες πού μᾶς βασανίζουν.
Ζητᾶμε τήν ἐνίσχυσή Tης στούς δρόμους τῆς ζωῆς μας. Τῆς ἐμπιστευόμαστε τήν ἐλπίδα μας γιά τά παιδιά μας, γιά τήν οἰκογένειά μας, γιά τήν πρόοδο τῆς κοινωνίας μας.
Τήν ἱκετεύομε νά μᾶς παρηγορήσῃ στίς θλίψεις καί τούς πόνους τῆς ζωῆς μας, στήν ἀρρώστια καί στήν ἒξοδο ἀπό τον κόσμον αὐτό ἀγαπημένων μας προσώπων.
Γονατίζομε μπροστά Της καί μέ δέος Τήν παρακαλοῦμε νά μεσιτεύῃ πρός Κύριον, ὣστε νά γίνεται ἳλεως στά ἁμαρτήματά μας, ἓνεκα τῶν ὁποίων καθ’ ἡμέραν τόν οὐρανό θλίβομε καί τούς ἀγγέλους στενοχωροῦμε.
Γνωρίζομε πολύ καλά ὃτι Ἐκείνη μᾶς ἀκούει ὡς Γοργοεήκοος καί ταχέως, ὡς Γρηγοροῦσα, μεταφέρει τά αἰτήματά μας πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Ἒχομε τήν ἐμπειρίαν ἐκ τῆς μελέτης τοῦ παρελθόντος καί τήν ἐκ πηγῶν ἀψευδῶν πληροφορίαν, ὃτι ἦτο πάντοτε ἡ ἀκαταίσχυντος προστασία καί ἡ ἀμετάθετος πρός τόν ποιητήν μεσιτεία, τῶν εἰς Αὐτήν προστρεχόντων.
Ἀπ’ ἂκρου εἰς ἂκρον ἡ Χριστώνυμος χώρα μας, ἡ Ἑλλάς, ὁμολογεῖ τήν εὐεργεσίαν Της, τήν ἀδιάλειπτον πρός Κύριον πρεσβείαν Της καί τήν ἐν κινδύνοις, ἐν πολέμοις καί συμφοραῖς ταχείαν βοήθειάν Της.
Κάθε Της Ἐκκλησία καί Ἐξωκκλήσι, κάθε Της Εἰκόνισμα, εἶναι μάρτυρες ἑνός ἢ περισσοτέρων θαυμασίων τά ὁποῖα ἐπετελέσθησαν διά ἱκεσιῶν Της Ἁγίων.
Οὐδέποτε μᾶς ἂφησε ὀρφανούς, ὡς Λαό, παρά τά παραπτώματά μας, ἀλλά μᾶς ἒπιασε ἀπό τό χέρι ὃταν δοκιμάζαμε τῆς πικρᾶς δουλείας τόν ζυγό. Μᾶς παρηγόρησε στίς μεγάλες συμφορές πού πέρασε ἡ Πατρίδα μας, ἒκλαψε μαζί μας, ἐσφόγγισε τά δάκρυά μας, καί προπορεύτηκε ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός στούς ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγῶνες μας.
Αὐτήν, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου εὐλογημένα, τιμᾶμε καί μακαρίζομε σήμερα. Αὐτήν ὑμνολογοῦμε καί γεραίρομε ὡς ἡλίου λαμπροτέραν, ὡς οὐρανῶν ὑψηλοτέραν καί πλατυτέραν, ὡς Ἀειπάρθενον καί ὂντως Θεοτόκον, ὃπως ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας
θεοφωτίστως διετυπώθη, κατεστρώθη καί εἰς ἡμᾶς παρεδόθη ἀπό τάς Ἁγίας καί Οἰκουμενικάς Συνόδους.
Αὐτήν παρακαλοῦμε νά πρεσβεύῃ ἀδιαλείπτως πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ πάντων ἡμῶν, ὣστε ὁ Ὓψιστος καί παντοδύναμος Κύριος, νά μᾶς σκέπῃ, νά μᾶς φωτίζῃ καί νά ὁδηγῇ τά βήματά μας εἰς ἒργα ἀγαθά καί σωτήρια.
Αὐτήν καθικετεύομε νά μεσιτεύῃ ὑπέρ τῆς πολυαγαπημένης μας Πατρίδος, ὣστε νά διατηρῇ ἀκεραίαν τήν ἀπό τόν Θεόν ἀποκεκαλυμμένην πίστιν, νά βαδίζῃ μέ ἀκρίβεια στήν ὁδό τῶν Ἁγίων Πατέρων οἱ ὁποῖοι μέ τήν διδασκαλία τους ἐφώτισαν τήν πνευματική τοῦ Γένους μας πορεία καί νά ἀκολουθῇ τάς τρίβους τῶν Ἁγίων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων ἐπότισαν μέ τό αἷμα τους αὐτή τήν γῆ.
Αὐτήν εὐχαριστοῦμε γιά τίς πρός ἡμᾶς ἐμφανεῖς καί ἀφανεῖς εὐεργεσίες Της, τά πολλά δωρήματα καί τήν ἀμέτρητον χρηστότητά Της, ὡς λέγει ὁ ἱερός ὑμνωδός καί νά Τῆς ὑποσχόμεθα ὃτι καθ’ ἡμέραν θά ἀγωνιζώμεθα μέ προσευχή, μέ ἐγκράτεια, μέ ταπείνωση, καλλιεργώντας ὃλες τίς θεόσδοτες ἀρετές, ὥστε νά ποιοῦμε τό θέλημα τοῦ Κυρίου μας, ἀφοῦ καί ἡ ἰδία ἡ Θεοτόκος αὐτό μᾶς παραγγέλλει: « Ὃ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε...»(Λουκ, 2,3).
Τέλος, νά Τήν μιμηθοῦμε καί στήν ἐλεημοσύνη, ἀφοῦ καί τά ἐλάχιστα ἱμάτιά Της, πρό τῆς παναγίας Κοιμήσεώς Της, εἰς πτωχούς τά ἐχάρισε καί βεβαίως τόν κόσμον ὃλον ἐπλούτισε μέ τόν πανάγιον Τόκον Της, μέ τήν σάρκωσιν δηλαδή, ἐξ’ ἁγνῶν Της αἱμάτων, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὃπως κάθε χρόνο πράττομε, ἒτσι καί ἐφέτος μαζί μέ τίς προσευχές, τίς παρακλήσεις καί τήν συμμετοχή μας στήν
Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἂς προσφέρομε γιά τούς φτωχούς ἀδελφούς μας, στήν δισκοφορία πού θά πραγματοποιηθῇ, κατά τήν ἀγαπῶσα καρδία μας, ἀφοῦ τόσοι ἀδελφοί μας ἀναμένουν νά ἁπαλύνωμε τόν πόνο τους. Οἱ πεινασμένοι περιμένουν ἓνα πιάτο φαγητό καί λίγο ψωμί∙ οἱ ἂρρωστοι τά φάρμακα∙ οἱ ξένοι τήν φιλοξενία∙ οἱ φοιτητές τήν ὑποτροφία∙ οἱ ἐμπερίστατοι γενικῶς καί ἐνδεεῖς τούς οἰκτιρμούς τῆς καρδίας μας. Ἂς μή φανοῦμε, σήμερα, φειδωλοί, ἀλλά ἂς ἀναδειχθοῦμε γιά μία ἀκόμη φορά ἐλεήμονες, ὣστε καί ὁ οὐρανός νά χαρῇ καί οἱ ἐνδεεῖς καί ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας νά εὓρουν κουφισμόν καί ἀναψυχή.
Mέ αὐτές τίς σκέψεις, ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι ἁγίῳ, σᾶς εὐλογῶ καί σᾶς εὒχομαι ἐκ βάθους ψυχῆς μου, νά ἀπολαμβάνετε ὃλα τοῦ Θεοῦ τά ἀγαθά διά πρεσβειῶν τῆς ὑπερευλογημένης Παναγίας μας.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Δ / ν σ ι ς : Β ό τ σ η 3 4 , Τ . Θ . 3 1 5 5 , Τ . Κ . 2 6 2 2 1 , Π ά τ ρ α ι
Τ η λ . : 2 6 1 0 . 3 2 0 . 6 0 2 - F a x : 2 6 1 0 . 2 7 9 . 5 3 3
web: www.i-m-patron.gr e-mail : i-m-patron@otenet.gr


ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ "ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

 

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, θά τελεσθῇ γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν Πέμπτη 17 Αὐγούστου 2023 καί ὣρα 7μ.μ. ὁ Ἑσπερινός στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ.
Πρόκειται γιά Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μνημεῖο σημαντικό τοῦ 10ου αἰῶνος, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν προστασία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας.
Στόν Ἑσπερινό μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο θά συγχοροστατήσῃ ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.
Σᾶς περιμένομε στήν « Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ, τήν Πέμπτη 17 Αὐγούστου 2023 καί ὣρα 7μ.μ.

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Γνωριμία, μετά πολλά-πολλά χρόνια, μέ κεκοιμημένες Λουκαΐτισσες.


Πρίν ἀπό κάποιες ἡμέρες ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἐπεσκέφθη τό ὀρεινό χωριό τῆς Ἀχαΐας Βερῖνο, προκειμένου στόν Ἱερό Ναό τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, νά τελέσῃ τήν Ἱερά Παράκληση καί νά κηρύξῃ τόν θεῖο λόγο στούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τό ὁποῖο ἀπέχει μία ὣρα ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν.
Παρ’ ὃτι τό χωριό κατοικεῖται ἀπό 15-20 περίπου μονίμους κατοίκους, ὁ Ναός γέμισε ἀπό πιστούς οἱ ὁποῖοι εἲτε κατάγονται ἀπό τό χωριό καί μένουν ἀλλοῦ, εἲτε κατοικοῦν στήν γύρω περιοχή.
Μετά τήν παράκληση, στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στό ἁπλό κέρασμα καί στήν συνομιλία πού εἶχε ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, τοῦ ὑπενθύμισαν κάτι πού πρίν ἀπό χρόνια τοῦ εἶχαν ἀναφέρει. Ὃτι δηλαδή στό Βερίνο, ζοῦσαν τρεῖς Λουκαΐτισσες, ἦταν ἀδελφές, ἡ Μαρία (Μαριγώ), ἡ Σοφία καί ἡ Δήμητρα. Τό ἐπώνυμο τoυς ἦτο Μαρκάκη. Οἱ τρεῖς αὐτές γυναῖκες κάπου στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ἐργάζονταν στούς ἀμπελῶνες μέ τίς σταφίδες στά χωριά τοῦ Αἰγίου καί ἐκεῖ τίς ἐζήτησαν ὡς συζύγους τους, τρεῖς Βερινιῶτες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κάποια μακρυνή συγγένεια μεταξύ τους καί εἶχαν τό ἲδιο ἐπώνυμο, Σπηλιωτόπουλοι. Ἡ Σοφία παντρεύτηκε τόν Σωτήριο Σπηλιωτόπουλο, ἡ Μαρία τόν Εὐστάθιο Σπηλιωτόπουλο καί ἡ Δήμητρα τόν Κωνσταντῖνο Σπηλιωτόπουλο.
Ἒτσι οἱ τρεῖς Λουκαΐτισσες παρέμειναν ἐκεῖ, ἐδημιούργησαν οἰκογένειες, ἀπέκτησαν παιδιά καί ἐγγόνια καί ἀπόγονοί τους ὑπάρχουν μέχρι σήμερα. Μάλιστα ἓνας γυιός τῆς Σοφίας, ἡλικίας 92 τώρα ἐτῶν, ζεῖ στήν Ἀθήνα καί κάποιους μῆνες τοῦ ἒτους, στήν Ἀκράτα.
Ἐγγόνια τῆς Δήμητρας ζοῦν στήν Αὐστραλία. Μάλιστα ὁ ἐγγονός της, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, αὐτόν τόν καιρό, εὑρίσκεται στήν Ἑλλάδα μέ τήν σύζυγό του καί στό χωριό Τούμπα, τῆς Ἀχαΐας ὃπου ἒμενε ἡ οἰκογένεια τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου Σπηλιωτοπούλου καί Δήμητρας Μαρκάκη, κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς τους. Ἐκεῖ εἶναι θαμένοι καί ἡ Δήμητρα καί ὁ σύζυγός της Κωνσταντῖνος, ἡ κόρη τους Ἀρτεμισία καί ὁ γυιός τους Σωτήριος μέ τήν σύζυγό του Ἑλένη.
Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν Παράκληση στό Βερῖνο, μετέβη στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ καί ἐτέλεσε «τρισάγιο» στούς τάφους τῶν ἀειμνήστων Μαρίας καί Σοφίας Μαρκάκη- Σπηλιωτοπούλου. Ἡ Μαρία ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 109 ἐτῶν. Στόν ἲδιο τάφο ἒχει ταφεῖ καί ὁ γυιός της Δημήτριος Εὐσταθίου Σπηλιωτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό 2015 σέ ἡλικία 89 ἐτῶν.
•Ὃμως ὃταν μετέβη στό χωριό Λάκκα γιά νά τελέσῃ ἐκεῖ παράκληση, τόν περίμενε μία ἒκπληξη. Ἐκκλησιάστηκε ὁ ἐγγονός τῆς Δήμητρας Μαρκάκη μέ τήν σύζυγό του, ὁ ὁποῖος μόνιμα μένει στήν Μπρισβάνη τῆς Αὐστραλίας καί κατ’ αὐτόν τόν καιρό βρίσκεται στήν Ἑλλάδα στό χωριό Τούμπα Ἀχαΐας (μεταξύ Βερίνου καί Λάκκας) ὃπου ἒχει σπίτι.
Ἡ συγκίνηση τόσον τοῦ Σεβασμιωτάτου ὃσο καί τοῦ Δημήτρη Σπηλιωτοπούλου ἦτο μεγάλη. Μετά τήν συνάντηση καί τήν γνωριμία μετέβησαν στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ, ὃπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιο στούς τάφους τῶν ἀειμνήστων Δήμητρας Μαρκάκη καί τοῦ συζύγου της Κωνσταντίνου Σπηλιωτοπούλου, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν, ἡ μέν Δήμητρα στίς 21.10.1982 σέ ἡλικία 82 ἐτῶν, ὁ δέ σύζυγός της Κωνσταντῖνος στίς 17.10.1970 σέ ἡλικία 79 ἐτῶν. Τρισάγιο ἐτέλεσε καί στούς τάφους τῶν τέκνων τους, Ἀρτεμισίας Κωντσέντζου καί Σωτηρίου Σπηλιωτοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη τό 1925 καί ἐκοιμήθη τό 2009 καί τῆς συζύγου του Ἑλένης, ἡ ὁποία ἐγεννήθη τό 1926 καί ἐκοιμήθη τό 2013.
Ὁ ἐγγονός τῆς ἀειμνήστου Δήμητρας Μαρκάκη, ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία καί παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο, νά μεταβοῦν στοῦ Λουκᾶ, γιά νά γνωρίσῃ τό χωριό τῆς γιαγιᾶς του, γιά τό ὁποῖο τόσα εἶχε ἀπό αὐτήν ἀκούσει.


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΕΓΓΟΝΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΑΚΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΣΤΙΣ 21.10.1982 ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 82 ΕΤΩΝ. ΕΤΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΜΠΑ ΑΧΑΪΑΣ.