Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Ἁγιογραφήθη ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λουκᾶ.

 


  1.  

          Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν καί οἱ Ἱεράρχαι κοσμοῦν τήν κόγχη πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοῦ Λουκᾶ.
          Ὁ Ναός  τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι ἓνα ὡραιότατο μεγάλο Παρεκκλήσιο, τό ὁποῖο εὑρίσκεται σέ λόγο μέ πανοραμική ἂποψη πρός τό χωριό καί πρός τόν κάμπο τῆς Μηλιᾶς καί τῆς Μαντινείας γενικώτερα. Εἶναι κτισμένο στά ἐρείπια ἀρχαίου Ναοῦ, πιθανῶς τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρικῆς  θεᾶς Δήμητρας καί στόν τόπο ὃπου εἶχε στηθῇ παρατηρητήριο γιά τήν μάχη τῆς Μαντινείας καί ἀργότερα ἐπί τῆς Ἑνετικῆς κυριαρχίας.

          Ἡ ἁγιογράφηση ἒγινε ὡς δέησις καί δωρεά τῆς οἰκογενείας τῶν εὐσεβῶν Λουκαϊτῶν, πού εὑρίσκονται στό Σικάγο, Γεωργίου Ν. Ντούλα καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ντούλα(Σιοροβίγκα).

    Εὐχόμαστε ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, νά χαρίζῃ σέ ὃλη τους τήν οἰκογένεια ὑγιεία καί κάθε εὐλογία.
         

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Ἁγιογράφηση ἱεροῦ ἐξωκκλησίου Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 

        


  Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία πού εἶναι κτισμένος πάνω ἀπό τοῦ Λουκᾶ, ἀπό ἀμνημονεύτων ἐτῶν, ἀνακαινίστηκε πλήρως καί εἶναι πλέον ἓνα πραγματικό στολίδι, ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Στήν ἀνακαίνιση, διατηρήθηκε ἡ παραδοσιακή γραμμή καί ἀποκαλύφτηκε καί ἀρμολογήθηκε ἡ πέτρα.

          Κατασκευάστηκε ξυλόγλυπτο κομψό τέμπλο καί ἁγιογραφήθηκε ἡ κόγχη τοῦ Ἱεροῦ καί ἡ ἀνατολική πλευρά.

          Συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφηση μέ παραστάσεις ἀπό τή ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία, γύρω στούς ἐσωτερικούς τοίχους τοῦ Ναοῦ.

          Τοποθετήθηκε ἡ πρώτη παράσταση ἀπό τήν ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ἡ γέννησή του δηλαδή.

          Ἡ παράσταση εἶναι δέησις καί δωρεά εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Κωτσιοβοῦ (Μπάλιου) καί τήν προσέφεραν τά παιδιά του.

          Τούς εὐχαριστοῦμε πολύ καί εὐχόμεθα  ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή τοῦ πατέρα τους καί στούς ἲδιους νά χαρίζῃ ὑγεία καί κάθε εὐλογία.

          Μακάρι νά βρεθοῦν καί ἂλλοι ἀδελφοί μας, νά βοηθήσουν, ὣστε νά συνεχισθῇ ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία.


Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Γιορτάζει ὁ Ἃγιος Χαράλαμπος στό χωριό μας.

 

          Τό πανέμορφο Ἐκκλησάκι τό τόσο ἀγαπητό σέ ὃλους μας, τό ἀφιερωμένο στόν Ἃγιο Ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη τόν θαυματουργό, πού μαρτύρησε σέ ἡλικία 113 ἐτῶν, ἒχει φορέσει τά γιορτινά του γιά τήν ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου Ἁγίου.

          Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Τρίτη θά τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἀνήμερα 10.2.2021 ἡμέρα Τετάρτη θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία.

          Χτισμένος ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, στόν τόπο πού βρισκόταν παλαιότερος Ναός τοῦ Ἁγίου, ἐγκαινιάστηκε τό ἒτος 1915, λόγῳ δυσκολιῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀπό τόν Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανό Μεταξᾶ. Ὁ μακαριστός Ἐπίτροπος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, Νικόλαος Καλογήρου (Μάγερας), ἒλεγε ὃτι τήν μιά ἡμέρα ἐγκαινιάστηκε ὁ Ἃγιος Γεώργιος καί τήν ἂλλη ὁ Ἃγιος Χαράλαμπος. Δυστυχῶς δέν κατέγραψε κάποιος περισσότερα ἀπό αὐτές τίς μαρτυρίες.

          Οἱ παλαιότεροι στό χωριό κρατοῦσαν ἀπό τίς εὐσεβεῖς μητέρες τους φυλαχτά ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. Κάποιοι ἀπό αὐτούς τά εἶχαν μαζί τους στόν πόλεμο τοῦ ‘ 40. Ὁ  μακαριστός Πέτρος Γιαννακάκης διηγεῖτο ὃτι ἡ σφαίρα κτύπησε στό σημεῖο πού κρεμόταν τό φυλαχτό ἐπάνω του μέσα σέ ἀσημένιο μικρό κουτί καί ἡ σφραῖρα ἐξωστρακίστηκε.

          Στήν ἀρχή ὁ Ναός ἦτο μικρός μέ πρόπυλα, ἀπό τήν νότια πλευρά, ξύλινα πού στήριζαν τήν στέγη (κεραμοσκεπή, εἶδος προνάου) γιά τήν προστασία τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν βροχή, ἀλλά καί τήν προστασία τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν πού δέν χωροῦσαν μέσα στόν Ναό.

          Ἀργότερα, ὁ μακαριστός Ἱερεύς π. Γεώργιος Ρέκκας, ἐφρόντισε ὣστε νά μεγαλώσῃ ὁ Ναός πρός δυσμάς καί νά κατασκευασθῇ ὁ πρόναος ὃπως εἶναι σήμερα, ὡς καί μονόλοβον κωδωνοστάσιο.

          Τόν Ἃγιο Χαράλαμπο εὐλαβοῦνται ὃλοι οἱ Λουκαΐτες, ἰδιαιτέρως οἱ ποιμένες, οἱ ὁποῖοι κάθε χρόνο προσφέρουν ὡς τάμα, ἓναν ἀμνό ἢ ἐρίφιο ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

          Γιά ἂλλη μιά φορά τό πανέμορφο ἐκκλησάκι περιμένει τούς πιστούς, νά τιμήσουν τόν Ἃγιο Χαράλαμπο, τόν ἀγαπημένο Ἃγιο ὃλων τῶν συγχωριανῶν μας, ὃπου καί ἂν βρίσκονται.

          Οἱ προσευχές μας συνοδεύουν ὃλους τούς Λουκαΐτες, εἲτε βρίσκονται στό χωριό, εἲτε σέ ἂλλο μέρος τῆς Ἑλλάδος, εἲτε στό ἐξωτερικό. Ψυχικά εἲμαστε ὃλοι μαζί, μπροστά στόν Ἃγιο Χαράλαμπο.

          Εἶναι μιά εὐκαιρία νά ἐκδηλώσουμε ὃλοι μας τήν ἀγάπη μας στό χωριό μας, στά πατρογονικά μας, νά μή ἀφήσωμε τά σπίτια μας νά φθαροῦν ἀπό τόν χρόνο καί νά γκρεμισθοῦν. Νά συνεχίσωμε τήν παράδοση, ὃσο μποροῦμε. Ἀξίζει γιά κείνους πού μας ἒφεραν στόν κόσμο, γιά κείνους πού μᾶς μεγάλωσαν καί τώρα βρίσκονται στόν οὐρανό. Ἀξίζει γιά μᾶς, γιά τά παιδιά μας, γιά τήν Ἑλλάδα.