Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 


 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

           

            Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

 

          Ἓνα ἀκόμη ἒτος πέρασε ἀπό τήν ζωή μας καί ἢδη ἀνατέλλει-ἀνέτειλε ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος Κυρίου, ὃπως λέγομε στήν Ἐκκλησιαστική γλῶσσα.

          Τό παρελθόν ἒτος, ἦτο κατά κοινήν ὁμολογίαν, ἒτος δύσκολο , θά ἠδυνάμεθα δέ νά εἲπωμεν, ἐπώδυνον, ἀφοῦ κοντά στά ἂλλα, ἦλθε νά προστεθῇ καί ἡ λοιμική νόσος, τοῦ λεγομένου νέου κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἐβασάνισε καί βασανίζει, τόσο τήν πατρίδα μας, ὃσο καί  τόν κόσμον ὃλο.

          Ἓνας ἀόρατος ἰός ἀνεστάτωσε τήν γῆν ἃπασα καί κατέδειξε, πόσον ἀδύναμον ὂν εἶναι ὁ ἂνθρωπος.

          Κατά τό παρελθόν ἒτος μᾶς ἐδόθη κατά μοναδικό καί ἰδιαίτερο τρόπο ἡ εὐκαιρία νά ἀναθεωρήσωμε πολλά ἀπό τά θέματα τῆς ζωῆς μας, τά ὁποῖα μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα καί αὐτονόητα. Νά κατανοήσωμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ , ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέσα ἀπό τά δῶρα Του, τήν ζωή, τήν ὑγιεία, τήν κοινωνικότητα, τήν ἐλευθερία. Νά διαπιστώσωμε ἀκόμη, ὃτι δέν εἲμαστε ἂτρωτοι καί παντοδύναμοι καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά ταπεινωθοῦμε ἐκζητοῦντες τό μέγα ἒλεος τοῦ Κυρίου, μέσα ἀπό τήν θερμή καί ἐκ βάθους καρδίας προσευχή καί τήν μετάνοια. Ναί, ἀδελφοί μου, τήν μετάνοια, διότι ἐμακρύνθημεν ἀπό τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, ἐθεοποιήσαμε τόν ἑαυτό μας καί τήν ὓλη καί ἐλησμονήσαμε τόν Θεό. Ἲσχυσε δυστυχῶς, ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἀναφέρεται στήν Ἁγία Γραφή γιά τόν παλαιόν Ἰσραήλ. «Ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη καί ἐγκατέλειπε τόν Θεόν τόν ποιήσαντα αυτόν, καί ἀπέστη ἀπό Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ…(Δευτερον, 32,15)     

          Ἦλθε, λοιπόν, ὡς παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ, ἡ συγκεκριμένη δοκιμασία, ὣστε νά ἀλλάξωμε τρόπο ζωῆς, ὡς πρός τήν σχέση μας μέ τόν Θεό, μέ τόν συνάνθρωπό μας, ἀλλά καί μέ τόν ἲδιο τόν ἑαυτό μας.

          Κρατώντας,  ὃσα θετικά, μέσα ἀπό τίς ὀδυνηρές ἐμπειρίες τοῦ περασμένου ἒτους, εἰσερχόμεθα στόν καινούργιο χρόνο μέ βεβαίαν τήν κατά Θεόν ἐλπίδα, ὃτι Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος μας δηλαδή, θά ἐλεήσῃ καί θά εὐδοκήσῃ, ὣστε νά ἐξέλθωμε ἐκ τῆς ὀδυνηρᾶς καταστάσεως, ἡ ὁποία προῆλθε ἓνεκα τῶν πολλῶν μας ἁμαρτιῶν.

          Ὃπως καί κατά τήν παρελθοῦσα μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἲπαμε, ἒτσι καί τώρα ἐπαναλαμβάνομε ὃτι ἡ κραυγή τῆς ψυχῆς μας, ὁ πόθος γιά λύτρωση, ὁ στεναγμός καί τά δάκρυα τῆς μετανοίας μας, ἢδη ἒφθασαν στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, μεταφερόμενα ἀπό τήν Παραμυθία τῶν ἀνθρώπων, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο δηλαδή, τόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα καί ὃλους τούς Ἁγίους μας.

          •Ὃμως ἐκτός ἀπό τήν λεγομένη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τήν Πατρίδα μας ἀπησχόλησαν καί κατά τό παρελθόν ἒτος οἱ προκλήσεις τῶν ἐξ’ ἀνατολῶν γειτόνων μας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε παρέχουν πράγματα στήν Ἑλλάδα. Ἀπό αἰώνων, ὃμως, ἀντιμετωπίσαμε  μέ ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό καί μέ φιλοπατρία μεγίστη, ἀλλά καί μέ τήν μεταξύ μας ἑνότητα, τήν βάρβαρη αὐτή καί προκλητική συμπεριφορά. Τό ἒτος 2020 σημαδεύτηκε ἀπό τήν ὑβριστική γιά τήν Ὀρθοδοξία, τόν Χριστιανισμό γενικώτερα καί τόν πολιτισμό, ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νά μετατρέψῃ σέ τζαμί τόν Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη, τό ἱερόν αὐτό παλλάδιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά καί τήν ξακουστή Μονή τῆς Χώρας. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ Τουρκία ἒδειξε τό πραγματικό της πρόσωπο.

          •Κατά τό ἒτος 2021, συμπληρώνονται 200 χρόνια, ἀπό τήν ἒκρηξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ.

          Καλούμεθα, ἃπαντες, οἱ Ἓλληνες, κατά τόν ἑορτασμό αὐτῆς τῆς ἐπετείου, νά σκύψωμε μέ εὐλάβεια πάνω ἀπό τά Κόκκαλα τῶν προγόνων μας τά ἱερά καί τιμῶντες τίς θυσίες τῶν ἡρώων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι προσεφέρθησαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, νά τούς ὑποσχεθοῦμε ὃτι θά κρατήσωμε τήν ἱερά παρακαταθήκη πού μᾶς παρέδωσαν καί θά παραδώσωμε ἀναμμένη τήν λαμπάδα στούς ἐπιγενομένους, ὣστε ἡ Πατρίδα μας νά συνεχίσῃ νά ἀναπνέῃ τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας καί νά τυγχάνῃ σεβασμοῦ, ὃπως τῆς ἀξίζει, ἀπό ἡμετέρους καί ξένους.

          Ἡ τιμή στούς ἡρωϊκούς προγόνους μας, πού ἑνωμένοι, ἀντιμετώπισαν τήν σκληρή, βάρβαρη καί ἀπάνθρωπη τυραννία τετρακοσίων (400) ἐτῶν καί γιά τίς βόρειες περιοχές τῆς Ἑλλάδος καί ἂλλες, πεντακοσίων (500), εἶναι χρέος καί ὀφειλή μεγίστη πρός αὐτούς καί μάθημα καί παράδειγμα γιά μᾶς καί τούς μετά ταῦτα.

          Οἱ δυνάμεις πού ἐνεψύχωσαν τόν Λαό μας, ὣστε νά ἀγωνισθῇ καί νά νικήσῃ ἦταν ἡ ἀκράδαντη πίστη στόν Ἀληθινό Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα.

          Μέ αὐτά τά ἐφόδια καί μέ ἑνότητα μεταξύ τους οἱ Ἓλληνες, ἐμεγαλούργησαν. Εἶναι καιρός λοιπόν, νά συνειδητοποιήσωμε ποιό εἶναι τό ἐφαλτήριο γιά τήν νίκη, τήν πρόοδο, τήν τιμή καί τήν δόξα.

          Ὃλοι μας μιλοῦμε γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα, δηλαδή γιά τήν ἡμέρα μετά τίς πολλές δυσκολίες πού περάσαμε καί περνᾶμε, ἓνεκα τῶν προαναφερθεισῶν καταστάστεων, τῶν δυσχερειῶν ἐπίσης στήν οἰκονομία καί σέ ἂλλες πτυχές τῆς πνευματικῆς  καί κοινωνικῆς μας ζωῆς.

          Βασική προϋπόθεση γιά τήν ἒξοδο ἀπό τίς πολλές μας ταλαιπωρίες, εἶναι νά κατανοήσωμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας καί τήν παντοδυναμία  καί τό ἂπειρον ἒλεος τοῦ Θεοῦ.

          Νά ἀξιοποιήσωμε τήν ἐμπειρία μέσα ἀπό τίς περιπέτειες τῆς ζωῆς μας καί τῆς κοινωνίας μας, νά ἀτενίσωμε μέ προσευχητική διάθεση καί ἀπόφαση μετανοίας πρός τόν οὐρανό καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Θεό γιά τήν βοήθειά Του μέσα ἀπό τήν Ἐπιστήμη, ἡ ὁποία εἶναι δῶρο  τοῦ Θεοῦ.

          Ἐπίσης, νά βιώσωμε βαθειά τήν ἒννοια καί τήν οὐσία τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χάρισε Ἐκεῖνος μέσῳ τῶν ἀγώνων τῶν ἡρώων καί μαρτύρων προγόνων μας καί νά προχωρήσωμε μέ ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό, ἑνότητα καί ὁμοψυχία, στό μέλλον.

          Τό χρωστᾶμε στούς ἐνδόξους προγόνους μας, σέ μᾶς τούς ἲδιους, στά παιδιά μας.

          «Εἲμαστε λαός μέ παλληκαρίσια ψυχή πού κράτησε τά βαθειά κοιτάσματα τῆς μνήμης του σέ καιρούς ἀκμῆς καί σέ αἰῶνες διωγμῶν καί ἂδειων λόγων. Τώρα πού  ὁ τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει νά θέλῃ νά μᾶς κάνῃ τροφίμους ἑνός οίκουμενικοῦ πανδοχείου, θά τίς ἀπαρνηθοῦμε ἆρα γε αὐτές τίς μνῆμες; Δέν γυρεύω μήτε τό σταμάτημα, μήτε τό γύρισμα πρός τά πίσω. Γυρεύω τόν νοῦ, τήν εὐαισθησία καί τό κουράγιο τῶν ἀνθρώπων νά προχωροῦν ἐμπρός».(Σεφέρης)

          Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ καί σᾶς εὒχομαι αἲσιον, εὐτυχισμένο καί εὐλογημένον ἀπό τόν Θεό τό νέον Ἒτος.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221,Πάτραι

Τηλ.:  2610.320.602 - fax: 2610.279.533

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ!

 Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 έφυγε από τη ζωή η Κωστοπούλου Καλλιόπη σύζυγος του Αντωνίου Κωστόπουλου.Η Καλλιόπη Κωστοπούλου ζούσε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, δεν ήταν από τον Λουκά Αρκαδίας αλλά αγαπούσε το χωριό του συζύγου της σαν να ήταν το δικό της χωριό. Αγαπούσε τους ανθρώπους του, τους συγγενείς και τα ανίψια.  Τα αγκάλιασε όλα σαν να ήταν δικά της παιδιά, ιδιαίτερα όμως την ανιψιά της Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου, την οποία πήρε κοντά της  στην Μακεδονία, από την Ε΄ δημοτικού και την μεγάλωσε σαν κόρη της έως τα 18 της χρόνια.

Άφησε πίσω της τα πολυαγαπημένα της παιδιά, τον Αναστάσιο και τη Θεοφανή , τις δύο εγγονές τη Χριστίνα και την Καλλιόπη, καθώς και τη νύφη της Σεβαστή, τους οποίους λάτρευε. 

Ήταν μια γυναίκα  καλοπροαίρετη, θετική,  πάντα με το χαμόγελο τον καλό λόγο για όλους. Συνοδοιπόρος και φύλακας άγγελος των παιδιών της ως την τελευταία της πνοή. Και όπως συγκινητικά έγραψε ο γιός της Αναστάσιος σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε με πόνο ψυχής το εξής: ¨Δεν ήσουν μάνα μου εσύ ένας απλός αριθμός, ήσουν ο συνοδοιπόρος μας στη ζωή. Βλέπαμε τα βήματα σου, δίπλα στα δικά μας και όταν δεν τα βλέπαμε νομίζαμε ότι μας άφησες, όμως εσύ μας είχες σηκώσει στην αγκαλιά σου, για να πάμε παρακάτω στη ζωή μας¨.

Προσπαθούσε πάντα να ισορροπεί τις καταστάσεις ακόμη και στις πιο δύσκολές στιγμές της ζωής και όλοι ζητούσαν την άποψή της στις δυσκολίες της ζωής. Σε κανέναν δεν αρνήθηκε ποτέ να τον ακούσει και να του μιλήσει. Η πόρτα του σπιτιού της ήταν πάντα ανοικτή για όλους, όλα τα χρόνια.

Η είδηση του θανάτου της, λόγω του κορωνοϊού, σκόρπισε τη θλίψη στον τόπο που ζούσε αλλά και στον Λουκά.

 Έφυγε από κοντά μας ήσυχα, με ταπεινότητα, έτσι όπως έζησε 85 χρόνια. Έφυγε  μόνη της, κηδεύτηκε  με μόλις εννιά άτομα. Αυτή η γυναίκα, που όλοι ζητούσαν να τη δουν και να την ακούσουν, να τους χαμογελά και να δίνει θάρρος και συμπαράσταση. 

Η Καλλιόπη Κωστοπούλου επέλεξε να φύγει μ΄ αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ήθελε να επιβαρύνει κανένα. Έτσι ήταν πάντα,  μια αρχόντισσα της ζωής.

Τώρα από τη θέση που βρίσκεται, συνεχίζει με τα αόρατα χέρια της να προστατεύει τα δύο παιδιά της, τις δύο εγγονές της Χριστίνα και Καλλιόπη, τη νύφη της Σεβαστή```, τα ανίψια της και τον σύζυγό της Αντώνη Κωστόπουλο, ο οποίος  βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση κτυπημένος από τον φονικό ιό.

Καλό της ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει δίπλα στο Χριστό και την Παναγία μας, γιατί της αξίζει. Καλή αντάμωση.


"ΕΥΧΟΜΕΘΑ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΗ ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΣ ΚΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΔΙΔΗ ΤΗΝ ΕΞ' ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.


Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Ἐκοιμήθη ἡ Χριστίνα Βήλου- Καστραντᾶ

 


 

 Μιά εὐγενική καί πνευματικά καλλιεργημένη ψυχή, ἒφυγε στίς 21 Νοεμβρίου 2020, ἀνήμερα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, γιά τόν Οὐρανό.

 Πρόκειται γιά τήν Χριστίνα Βήλου, θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου Βήλου, δασκάλου μέ λαμπρή πορεία στήν κοινωνία καί τῆς εὐλαβεστάτης συζύγου του Ἰωάννας (Γιαννούλας).

Ἡ οἰκογένειά της διακεκριμένη καί σπουδαία. Ὁ παππούς της, ἀπό τόν πατέρα της ἦτο ὁ ἀείμνηστος Ἱερεύς Νικόλαος Βῆλος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς σύζυγό του τήν Ἀθανασία Πρεσβυτέρα, κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἐπί τοῦ τόπου τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ. (Ἐγκαίνια Ναοῦ 1898).

Ὁ ἂλλος παππούς ἀπό τήν μεριά τῆς μητέρας της ἐπίσης Ἱερεύς, ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος Γκρέτσης, Ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ Σάγκα.

Ἡ μακαριστή Χριστίνα εἶχε σύζυγον τόν ἀείμνηστο Δημήτριο Καστραντᾶ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρό ἐτῶν καί ἒμεινε μόνη ἀφοῦ δεν εἶχαν τέκνα.

Τά τελευταῖα ἒτη ἒτυχε τῆς φροντίδος μέ μεγάλη ἀγάπη τῶν τέκνων τῆς ἀδελφῆς της καί ἰδιαιτέρως τῆς ἀνηψιᾶς της Ἰωάννας Καρλῆ.

Ἡ Χριστίνα διεκρίνετο, γιά τήν εὐγένειά της, τήν γλυκύτητα τοῦ χαρακτῆρος της καί τήν βαθειά της εὐσέβεια.

Τώρα ἀναπαύεται μετά τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ στά οὐράνια σκηνώματα καί χαίρεται μετά τῶν μελῶν τῆς ἐπιφανοῦς καί ἀλησμόνητης οἰκογένειάς της.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἐγράφη ἡ τελευταία ἐπί τῆς γῆς πράξη γιά τήν μακαριστή Χριστίνα καί ὁ οἰκογενειακός της τάφος πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό ἐτοιμάστηκε γιά νά φιλοξενήση τό σῶμα της, ἓως τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως.

 

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Eυχές Μητροπολίτου Πατρών, στους Λουκαΐτες από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών.

 Λόγω των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων, ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού, η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στου Λουκά, τελέστηκε απλά και λιτά, με λειτουργό τον π. Ιωάννη Βήλο και ελάχιστο αριθμό πιστών, όπως προβλέπουν τα μέτρα για την πανδημία.

Για πρώτη φορά στα χρονικά του χωριού μας δεν ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα μεγαλοπρεπή Ναό του Αγίου μας. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, ετελείτο πολυαρχιερατική πανήγυρις.

          Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (παρεκκλήσιο Επισκοπείου Πατρών), ενώ την ημέρα της εορτής του Ιερού Χρυσοστόμου, ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, όπου και ωμίλησε για την λαμπρά και μαρτυρική πορεία και το μακάριο τέλος του χρυσολόγου πατρός της Εκκλησίας μας. Με βαθειά συγκίνηση ο Σεβασμιώτατος εμνήσθη της τιμής προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από τους κατοίκους του χωριού, Λουκά Τριπόλεως, όπου ο Άγιος τιμάται ως προστάτης και πολιoύχος και στον οποίο είναι αφιερωμένος ο μεγαλοπρεπής Ναός του χωριού.

          Απηύθυνε δε ευχές προς όλους τους συγχωριανούς του, είτε ευρίσκονται στου Λουκά, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου ολόκληρου.

          Να δώση ο Θεός κατέληξε ο Σεβασμιώτατος να συναντηθούμε σύντομα στον τόπο μας και να τελέσωμε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του αγαπημένου μας Αγίου.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!

 

Eκοιμήθη εν Κυρίω πριν από λίγες ημέρες ο συγχωριανός μας, Βασίλειος Les, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Σικάγο μαζί με την οικογένειά του. Πριν από λίγα χρόνια είχε φύγει η σύζυγός του Γεωργία το γένος Γκέλη, επίσης συγχωριανή μας, με την οποία είχαν αποκτήσει μια πολυμελή και ωραία οικογένεια. Ο Θεός τον αξίωσε να δη τα παιδιά και τα εγγόνια του και να χαρή τους κόπους και τους μόχθους του. Κάθε καλοκαίρι βρισκόταν στο χωριό το οποίο αγαπούσε υπερβολικά. Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύη και να χαρίζη στην οικογένειά του, υγεία, δύναμη και παρηγοριά.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Άγιός μας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τιμάται εφέτος με ξεχωριστό τρόπο.


  

          Για πρώτη φορά στα χρονικά του χωριού μας θα τιμηθή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χωρίς την σωματική παρουσία των πνευματικών του παιδιών, των Λουκαϊτών δηλαδή και των άλλων προσκυνητών του.

          Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνομε όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε όλο τον κόσμο και τα περιοριστικά μέτρα επιβάλλουν, δυστυχώς αυτόν τον τρόπο εορτασμού του μεγάλου Αγίου μας, του προστάτου του Λουκά και πατέρα όλων των Λουκαϊτών, όπου και αν ευρίσκονται.

          Ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία θα τελεσθούν απλά και λιτά από τον Εφημέριο της Ενορίας π. Ιωάννη Βήλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα, ένεκα της πανδημίας του Κορονοϊού.

          Πιστεύομε ότι διά πρεσβειών  της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα βοηθήση να ξεπεράσουμε αυτή την δυσκολία και να αξιωθούμε να εορτάσωμε όλοι μαζί πανηγυρικά τον πολυαγαπημένο μας Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

          Πάντως μπορεί να μην είμαστε σωματικά εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου μας, στο χωριό μας, αλλά είμαστε όλοι εκεί πνευματικά και εορτάζομε ψυχικά, όλοι οι Λουκαΐτες είτε βρισκόμαστε στού Λουκά, είτε σε άλλα μέρη της Πατρίδος μας και του κόσμου.

          Έχομε τις ευχές και τις πατρικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, ο οποίος ποτέ δεν έλειψε από την πανήγυρη του χωριού μας.

          Ο συγχωριανός μας Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, θα τελέση την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών και θα δεηθή για όλους τους Λουκαΐτες και για όλους τους συνανθρώπους μας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθή από τηλεοπτικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών Λύχνος.

          Ό Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να είναι βοηθός και μεσίτης προς Κύριον υπέρ πάντων ημών.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!

 


Κατά το παρελθόν χρονικό διάστημα, έφυγαν από κοντά μας οι συγχωριανοί μας:

1)    Ιωάννα Χατζή και

2)    Δημήτριος Προύτσος.

Ευχόμεθα ο Θεός να τους αναπαύη και να χαρίζη στις οικογένειές τους δύναμη και παρηγοριά.

Η Εξόδιος Ακολουθία και των δυο συγχωριανών μας ετελέσθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Θεός να σε αναπαύη αγαπητέ μας Γιώργο.

  

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 έφυγε από τον κόσμο αυτό για την αιώνια πατρίδα ο συγχωριανός μας Γεώργιος Τσιαγγούρης σε ηλικία 88 ετών.

       Η εξόδιος Ακολουθία του ετελέσθη την Τετάρτη 30.9.2020 στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Dallas στο Texas της Αμερικής, όπου έμενε το τελευταίο διάστημα κοντά στα παιδιά του.

Ο Γεώργιος Τσιαγγούρης γεννήθηκε στου Λουκά και ηταν γυιός του Ηλία Τσιαγγούρη και της Αικατερίνης το γένος Βήλου.

Με τους γονείς τους και τα αδέλφια του ξενητεύτηκαν στο Σικάγο το 1948. Εκεί τελείωσε τις σπουδές του και υπηρέτησε στο στρατό.

Μετά την στρατιωτική του θητεία εφοίτησε σε Κολλέγιο και πήρε πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.

Ενυμφεύθη την αγαπημένη σύζυγό του Κάννη και δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια και εχάρηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Ήτο ενεργό μέλος της Ελληνορθόδοξης κοινότητας του Σικάγου με μεγάλες υπηρεσίες στό Des Plaines.

Συμμετείχε σε πολλούς συλλόγους, ελληνικούς της Αμερικής με σκοπό να βοηθήση την Πατρίδα μας , την οποία αγάπησε με όλη του την ψυχή.

Ποτέ δεν ξέχασε την γενέτειρα του, Λουκά Τριπόλεως και για αυτό ανακαίνισε το πατρικό του σπίτι στου Λουκά και κάθε καλοκαίρι με τη σύζυγό του και πολλές φορές με τα παιδιά του έμεναν στου Λουκά.

Ευχόμεθα ο Θεός να τον αναπαύη και να χαρίζη στη σύζυγό του, στα παιδιά και στα εγγόνια του υγεία και παρηγορία.

 

 

 


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Καλό παράδεισο Νίκο.Έφυγε μετά από γενναία μάχη με την επάρατη νόσο, ο συγχωριανός μας Νικόλας Καλαντζής σε ηλικία 55 ετών .

Ο μακαριστός Νικόλαος ζούσε με την μητέρα του Σταυρούλα, αφού ο πατέρας του ο Γεώργιος Καλαντζής είχε φύγει νωρίς από τον κόσμο.

Ήτο μοναχοπαίδι των γονέων του.

Ευχόμεθα ο Θεός να τον αναπαύη και να χαρίζη στη μητέρα του που πλέον μένει μόνη της, δύναμη και παρηγοριά.

Όλοι οι συγγενείς και συγχωριανοί τους θα σταθούν με πολλή αγάπη δίπλα της.

Η Εξόδιος Ακολουθία του Νικολάου Καλαντζή θα ψαλή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 στις 4μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Καλό Παράδεισο Σταυρούλα.

  

Πρίν λίγες ἡμέρες ἒφυγε ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο μιά ὡραία ψυχή. Ἡ Σταυρούλα, σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Στεφάνου Βανδίκα, συγχωριανή μας, θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καί Χαρίκλειας Γιαννατσέλη.

          Ἡ ἀείμνηστη Σταυρούλα, ἦταν γλυκύτατος καί δραστήριος ἂνθρωπος, εὐσεβής, ἂριστη σύζυγος καί μητέρα.

          Ἡ ζωή της μοιραζόταν μεταξύ τῆς Κάντιας Ναυπλίου καί τοῦ Καναδᾶ, ὃπου ἒζησε ἀρκετά χρόνια καί ὃπου ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται τά παιδιά της Δημήτριος καί Γιῶργος μέ τίς οἰκογένειές τους.

          Ἒφυγε γιά τόν οὐρανό εὑρισκομένη στόν Καναδᾶ μετά ἀπό ὀλιγόμηνη ἀσθένεια.

          Τά παιδιά της ἐκπληρώνοντας τήν ἐπιθυμία της, τήν ἒφεραν στήν Ἑλλάδα γιά νά ταφῇ καί νά ἀναπαυθῇ μαζί μέ τόν ἀείμνηστο σύζυγό της.

          Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη, τήν Τετάρτη 15.9.2020 στόν Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Κάντιας Ναυπλίου  προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε μέ λόγια συγκινητικά γιά τήν μεταστᾶσα καί τήν οἰκογένειά της.

          Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στά παιδιά της καί στίς οἰκογένειές τους καί στά ἀδέλφια της, ὑγεία καί παρηγορία.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΗΝ "ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ.

 Γιά μία ἀκόμη φορᾶ ἐτελέσθη τήν Δευτέρα 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό, στόν ἐπιλεγόμενο Κόκκινη Ἐκκλησιά, στό Λουκᾶ Τριπόλεως.

Στόν Ἑσπερινό χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος πού κατάγεται - ὡς γνωστόν ἀπό τό χωριό Λουκᾶ Τριπόλεως - μέ τήν εὐλογία καί τήν κυριαρχική ἄδεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος ἦταν παρών καί συγχοροστάτησε στόν Ἐόρτιο Ἑσπερινό.

Στήν Ἱερά Ἀκολουθία συμμετεῖχε πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν ἀπό τό Λουκᾶ καί τήν εὐρύτερη περιοχή.

Ὁ ἱστορικός αὐτός Ναός τιμᾶται στήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί εἶναι κτίσμα τοῦ 11ου ἴσως καί νωρίτερα. Τά τελευταία χρόνια ἡ Ἀρχαιολογική σκαπάνη ἔφερε στό φῶς τό ἱστορικό αὐτό μνημεῖο τό ὁποῖο προστατεύεται ἀπό τήν Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας. Μέ τήν συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, τῆς τοπική Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων καί τό μεγάλο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου ἐξεπονήθη μελέτη ἡ ὁποία διεβιβάσθη ἀπό τήν Ι.Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας στό ΚΑΣ (Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο) τό ὁποῖο ἐνέκρινε τήν μελέτη ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τό θέμα ἀπό ἐδῶ καί πέρα εὑρίσκεται στό ὥστε νά βρεθοῦν οἱ οἰκονομικοί πόροι γιά νά ἀποκατασταθεῖ τό μνημεῖο. Πρόκειται γιά τό ἀρχαιότερο ἐκκλησιαστικό μνημεῖο στήν περιοχή.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος στήν ὁμιλία τοῦ ἀνεφέρθη στήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στό ἱστορικό του Ἱεροῦ Ναοῦ καί στίς ἐνέργειες πού ἔχουν γίνει γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου. Εὐχαρίστησε ἐκ βάθους ψυχῆς καί καρδίας καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Λουκαϊτῶν, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο γιά τό μεγάλο ἐνδιαφέρον καί τίς ἐνέργειές του γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ παραπάνω ἐκκλησιαστικοῦ μνημείου.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε καί τήν Δ/ντρια Ἀρχαιοτήτων Ἐφορίας κᾶ Ἄννα Καραπαναγιώτου καί τούς συνεργάτες της γιά τό θυσιαστικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀνάδειξη τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος μίλησε μέ συγκινητικά λόγια  γιά τήν ἀξία τῶν ἱστορικῶν μνημείων καί ἰδιαίτερα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱστορικῶν μνημείων καί γιά τήν σημασία τους, ἑστιάζοντας στήν μεγάλη σημασία τῆς ἀναδείξεως τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς γιά τό χωριό Λουκᾶ Τριπόλεως καί γενικώτερα γιά τήν Ι.Μ. Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Εὐχήθηκε σύντομα νά χαροῦμε ἀποκαταστημένο τό ἐκκλησιαστικό αὐτό μνημεῖο καί νά τελεσθοῦν τά Ἐκκλησιαστικά του Ἐγκαίνια.    

  

Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗ!


   ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΣΕ Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΗΟΣ.  Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΩΜΗΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΚΚΑ).
    ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗΤΕΥΤΗΚΕ ΝΕΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΑΝΘΗ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ. 
    ΣΥΛΛΥΠΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΕΘΑ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΑΥΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΑΝΘΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΧΑΡΙΖΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Κόκκινη Εκκλησιά στου Λουκά- Ανακοίνωση

 

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τήν Δευτέρα 17 Αὐγούστου 2020 στίς 7 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ.

          Ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἐρειπωμένος σήμερα, ἄγνωστος στοὺς πολλούς, τελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, θὰ ζήσῃ καί πάλι ξεχωριστὲς στιγμές, ἀφοῦ σ’ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο, θὰ μεταβῇ ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, τὸν ὁποῖο διακρίνει μεγάλη εὐαισθησία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἱστορικῶν μνημείων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν συγχωριανό μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει μεγάλο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο γιὰ τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλά καί γιά  τὸ χωριό μας,  γενικώτερα.

          Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μαζὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς, θὰ τελέσουν τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν Ἱερὸ αὐτὸ καὶ ἁγιασμένο ἀπὸ τὰ παληά, τόπο.

                   Θὰ συναντηθοῦμε στὴ Κόκκινη Ἐκκλησιὰ στὴν περιοχὴ «Σφάκα» στοῦ Λουκᾶ, τήν Δευτέρα 17 Αὐγούστου 2020 καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα.

          Ἢδη ἒχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητες προετοιμασίες γιά τήν Ἱερά Ἀκολουθία.

          Σημειώνομε ὃτι ἡ μελέτη ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνεκρίθη ἀπό τό ΚΑΣ (Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο) Ἀθηνῶν μετά ἀπό πολύωρη συνεδρία.

          Εὑρισκόμεθα σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δαπάνης ἀποκ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 365η

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

 

          Παιδιά μου εὐλογημένα,

 

   Σήμερα στή γιορτή τῆς μεγάλης Μάνας, τῆς προστάτιδος τῶν εὐσεβῶν καί φιλοθέων χριστιανῶν, τῆς Παραμυθίας τῶν θλιβομένων, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, σκιρτοῦν οἱ καρδιές καί εἰς προσευχήν καί δέησιν τά χείλη κινοῦνται μπροστά στό ἱερό, τό περίπυστο καί θαυματουργό εἰκόνισμά της.

Τά γόνατα λυγίζουν ἐνώπιον τῆς μεγάλης μορφῆς της καί οἱ ὀφθαλμοί εἰς δάκρυα ἀναλύονται καθώς συναντοῦν τά δικά της μάτια, τά γεμάτα στοργή καί ἀγάπη γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού προσβλέπει μέ ἐμπιστοσύνη στή χάρη της.

Τά χέρια ὑψώνονται εἰς ἱκεσίαν καί μέ δέος οἱ καρδιές ἀπευθύνονται πρός Αὐτήν ἐκφράζοντας ἡ κάθε μιά πόνους, πόθους, ἐπιθυμίες βαθειές καί ὅ,τι ἄλλο κρύβεται στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Ἄν ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί παιδιά μου εὐλογημένα, ἄν λέγω κάθε ἡμέρα Ἐκείνη συνεπαίρνει τόν λογισμό μας καί τήν καρδιά μας, πόσο μᾶλλον σήμερα πού στήν μνήμη της, «προσπίπτουσιν  εὐσεβεῖς σύν ἀρχαγγέλοις ἀγγέλοις καί ἄσματα μέλπουσι».

Ἐλᾶτε λοιπόν, μέ πόθο ψυχῆς νά ἀνέλθωμε στό «μυστικό ὄρος», ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μέγας αὐτός ὑμνολόγος τῆς Παναγίας μας, ξεπερνώντας τίς βιοτικές μέριμνες, ἐλᾶτε νά εἰσέλθωμε "στόν θεῖο γνόφο" καί ἀφοῦ φθάσωμε "ἐν τῷ φωτί τῷ θείῳ" εἰς ὕψος πνευματικόν νά τήν παρακαλέσωμε δανειζόμενοι λόγους τοῦ τρισμακαρίου καί θειοτάτου αὐτοῦ πατρός καί προσκυνοῦντες τόν Τάφο της, πού κατά τόν ἴδιο πατέρα κατέστη τόπος «τῆς Ἐδέμ ὡραιότερος».

Ἡ πρώτη φράση εἶναι τό "Δέχου Μαριάμ μῆτερ ἡμῶν ποθεινοτάτη καί γλυκυτάτη...".

Δέχου πενήτων καί ἀθλίων δούλων σῶν, ἱκεσίες.

Δέχου πανύμνητε Παντάνασσα δάκρυα σῶν τέκνων θερμά· ἐπάκουσον τῆς φωνῆς αὐτῶν· τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν ὑπέρ αὐτῶν πρός τόν Πανοικτίρμονα Υἱόν σου καί Ἐλεήμονα Δεσπότην. 

Δέχου Πανακήρατε Κόρη τήν μετάνοιάν μας δι' ὅσα σέ ἐπικράναμε καί τόν Οὐράνιον Βασιλέα ἐλυπήσαμε μέ τήν ἀπό Αὐτόν ἀποστασία μας καί τίς πολλές καί μεγάλες ἁμαρτίες μας.

Δέχου τόν στεναγμόν, τοῦ καθ' ἑνός καί ὅλων μας.

Δέχου τῆς Πατρίδος μας, τήν ὁποία τόσες φορές ἐπροστάτευσες καί ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός εἰς ἀναψυχήν ὁδήγησες καί ἔσωσες, τήν βαθειά καί σπαρακτική ἱκεσία καί ἄκουε Γοργοεπήκοε Κόρη, τήν κραυγή της καί τούτη τήν ὥρα τῶν πολλῶν δυσκολιῶν καί τῶν ποικίλων κινδύνων.

Καί ἡ δεύτερη ἱκεσία μας, ἀδελφοί μου, πρός τήν Παναγία μας, πιό θερμή ἄς ἐξέλθη ἀπό τήν καρδιά μας. Πάλι τά λόγια τοῦ
ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ ἄς δανειστοῦμε ἀφοῦ τά ἰδικά μας εἶναι ἀδύναμα, γιά νά φθάσουν μπροστά στό θαυματουργό καί ἅγιο εἰκόνισμά της.

Δίδου Θεοτόκε, τήν παρηγορία στίς θλίψεις μας καί τόν κουφισμό στούς βαθυτάτους στεναγμούς τῆς καρδίας μας.

Δίδου ὑπομονή στήν ὥρα τῆς δοκιμασίας, τῆς ἀσθενείας, τῆς ἐγκατάλειψης καί τῆς φρικτῆς μοναξιᾶς.

Δίδου δύναμη τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, ὥστε νά νικήσωμε τόν μισόκαλο καί παμπόνηρον ἐχθρό καί νά μή καταποντισθοῦμε καί ἀφανισθοῦμε στό φοβερό καί ἀπύθμενο βάραθρο τῆς κολάσεως.

Δίδου, Πανακήρατε Θεοτόκε, σύνεση στήν νεότητα, ὥστε νά βαδίζῃ σταθερά τήν ὁδό τῆς ζωῆς καί νά μή πλανᾶται ἀπό τίς φοβερές καί ἀπαίσιες σειρῆνες, πού παρασύρουν στόν ὄλεθρο καί στήν συμφορά.

Δίδου δύναμη στή μάνα, γιά νά σηκώσῃ τό βαρύ φορτίο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν της μέσα σέ μιά τόσο δύσκολη κοινωνία.

Δίδου δύναμη στόν πατέρα, γιά νά σηκώσῃ τό σταυρό του ξεπερνώντας τίς φοβερές δυσκολίες τῆς πολυκύμαντης ζωῆς.

Δίδου δύναμη, Παναγία Ὑπεράγαθε, στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ὣστε νά κρατήσῃ τά ἱερά καί τά ὅσια ἀτόφια, τήν Ἀλήθεια ἀκέραιη, τήν λαμπάδα τῆς πίστεως στόν Ἀληθινό Θεό ἀναμμένη, τήν ἀγάπη σέ Σένα ἀμείωτη καί τήν μνήμη τῶν πολλῶν, πρός τό Ἔθνος μας εὐεργεσιῶν σου, νωπή καί ἄσβεστη.

Δίδου στό Λαό μας, τήν πνευματικότητα πού ἔχασε στό πέρασμα τοῦ χρόνου· στήριξέ τον νά σταθῇ καί πάλι δυνατός στά πόδια του καί νά ἀντιμετωπίσῃ τούς τόσους κινδύνους καί τούς ἔξωθεν προερχόμενους, ἀλλά καί τούς ἔσωθεν ὑφισταμένους.

Δίδου τόν φωτισμό στούς ταγούς καί κυβερνήτας τοῦ Λαοῦ μας, ὣστε νά ἀντιλαμβάνωνται τήν χάρη καί τήν δωρεά τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Πατρίδα μας, ἀνά τούς αἰώνας καί νά ὑπερασπίζωνται τήν ἁγίαν καί ἀμώμητον Ὀρθόδοξον πίστη μας, ἡ ὁποία μόνη ἔσωσε τήν Ἑλλάδα καί μόνη αὐτή, δηλαδή ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ πίστη μας ἡ ἁγία, θά τήν ὁδηγήσῃ εἰς ἀναψυχήν.

Ἀδελφοί μου, κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή ξεχωριστά, ἐνθυμούμεθα τούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας, μιμούμενοι τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στήν ἐλεημοσύνη.

Ἔτσι καί φέτος παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, νά προσφέρετε ὅ,τι δύνασθε, μέ ὅλη τήν διάθεση τῆς ψυχῆς σας, στήν δισκοφορία πού θά πραγματοποιηθῇ, ὥστε νά ἀνακουφίσωμε τούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τους. Κύριος ὁ Θεός ἄς ἀνταποδώσῃ στόν καθένα σας πλούσια τά ἐλέη Του δια πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας.

Καί τώρα, ἄς ἀπευθύνομε στήν μεγάλη μας Μάνα, στήν παρηγοριά μας, στήν ἐλπίδα μας, στήν Γηροκομήτισσά μας, τόν ἀκροτελεύτιο λόγο ἐκ βάθους καρδίας μας. "Τόν πρός τόν σόν Υἱόν πόθον ἡμῶν ἐκπύρσευσον Δέσποινα". Δηλαδή, δυνάμωσε Παναγία μας, κάνε σάν τή φωτιά τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας πρός τόν Πανάγιον Τόκον σου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀδελφοί μου, σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί εὔχομαι τά ἔτη σας νά εἶναι πολλά, εὐλογημένα καί Παναγιοφύλακτα.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

    U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Καλό Παράδεισο κυρά Ἑλένη.

 


 Μετέστη πρός Κύριον ἡ συγχωριανή μας Ἑλένη, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου καί μητέρα τοῦ Ἱερέως Ἀλεξάνδρου Παπαδοπούλου.

            Ἡ ἀείμνηστη ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ τό ἒτος 1917 ( εἶχε ἢδη συμπληρώσει 103 ἒτη ἐπί τῆς γῆς) καί ἦτο θυγατέρα εὐσεβῶν γονέων, τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καί Στυλιανῆς Ἀλεξοπούλου.

            Τό ἒτος 1943 ἐνυμφεύθη τόν ἐπίσης συγχωριανό μας Βασίλειο Παπαδόπουλο, γόνο ἱερατικῆς οἰκογενείας, υἱόν τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Δημητρίου Παπαδοπούλου καί τῆς Πρεσβυτέρας Παρασκευῆς. Ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά τόν Δημήτριο (εἶναι στούς οὐρανούς), τόν Γεώργιο, τόν ἱερέα Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐφημερεύει στόν ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως καί τόν Εὐάγγελο.

            Ἒζησε δύσκολα χρόνια, ἀλλά στάθηκε βράχος ὑπομονῆς, μέ πίστη ἀκράδαντη στόν Θεό, μέ ἦθος ἀπαράμιλλο μέ ἀξιοπρέπεια καί τιμιότητα. Στάθηκε ἐπάξια στήν ἱερατική οἰκογένεια πού τήν ἒστειλε ὁ Θεός καί ἀξιώθηκε νά δῇ τούς ἀγῶνες της μαζί μέ τόν σύζυγό της, νά στέφωνται μέ ἐπιτυχία, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἒζησε ἒτη μακρά καί ὂλβια καί ἀπήλαυσε τά παιδιά της, τά ἐγγόνια καί τά δισέγγονά της.

Ἢδη συνάντησε στόν οὐρανό τούς ἀοιδίμους Ἱερεῖς τῆς οἰκογενείας της, τόν Ἠλία, τόν Πέτρο, τόν Ἀναστάσιο, τόν πενθερό της Δημήτριο καί τόν ἀείμνηστο ἀδελφό τοῦ συζύγου της Ἱερομόναχο Ἱερώνυμο, πού μαζί μέ τόν σύζυγό της Βασίλειο, τόν υἱό της Δημήτριο, τούς γονεῖς καί τούς λοιπούς κατά σάρκα καί πνεῦμα συγγενεῖς της, ἑτοίμασαν δοχή στόν οὐρανό.

            Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν σεμνή, γλυκυτάτη καί εὐσεβῆ, τήν ἡρωίδα κόρη, μάνα καί σύζυγο κυρά Ἑλένη καί νά χαρίζῃ στά παιδιά της, στά ἐγγόνια της καί δισέγγονά της τήν ἐξ’ ὓψους δύναμη, παραμυθία καί ὑγεία.

            Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία της θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ὃπου ἐφημερεύει ὁ υἱός της π. Ἀλέξανδρος, στίς 12 τό μεσημέρι, τήν Κυριακή 9.8.2020.