Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

"ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 1700 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ"ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΑΠΟ ΤΟ 1700 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

1700
Ἀπογραφή Grimani
          Ἀπό ἔρευνα στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, τά παλαιότερα στοιχεῖα τά ὁποῖα ἔχομε γιά τόν πληθυσμό τοῦ Λουκᾶ εἶναι ἀπό τό 1700, ἀπό τό ἑνετικό χειρόγραφο τῆς Ἀπογραφῆς Grimani.
          «Ὁ κώδικας αὐτός περιέχει τά στοιχεῖα τῆς ἀπογραφῆς, πού πραγματοποίησαν οἱ Βενετοί σ’ ὁλόκληρη τήν Πελοπόννησο τό 1700. Ἀποτελεῖται ἀπό 43 φύλλα μέ διαφορετικές διαστάσεις∙ τά μικρότερα εἶναι 0,290 x 0,225 μ., ἐνῷ ὅσα ξεπερνοῦν αὐτές τίς διαστάσεις ἔχουν διπλωθῆ στό ἴδιο σχῆμα, ὥστε νά ἀποτελοῦν ὁμοιόμορφο τόμο. Κάθε φύλλο περιέχει στοιχεῖα γιά ἕνα territorio ἤ τά συγκεντρωτικά γιά μία provincia. Σ’ ἕνα φύλλο ὑπάρχει δεῖγμα τοῦ τυπικοῦ ἀπογραφικοῦ δελτίου γιά κάθε χωριό. Ὁ κώδικας εἶναι δεμένος μέ χαρτόνι. Στήν ἐξωτερική ὄψη τῆς στάχωσης διαβάζομε: Libro ristretti delle fam[i]g[li]e et anime effetive in cadaun territori[o] del Regno.»
          Ἐν προκειμένῳ, γιά τό χωριό Λουκᾶ ἀναγράφονται τά ἑξῆς στοιχεῖα.
Φαμίλιες: 22

Ἄνδρες                                   Γυναῖκες

                          Ἐτῶν                                       Ἐτῶν
                          1-16:     22                                 1-16:     7
                          16-30:   13                                16-30:   15        
                          30-40:   6                                   30-40:   6     
                          40-50:    4                                  40-50:   6
                          50-60:    5 
                          Γέροι:   8                                  Γριές:   7

ΣΥΝΟΛΟ:   99

[Πηγή: Βασ. Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός καί Οἰκισμοί τῆς Πελοποννήσου, 13ος – 18ος αἰώνας, Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ἐμπορικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1987, σελ. 231 & 244]1829-1830
Ἐπιστημονική ἔρευνα γαλλικῆς ἀποστολῆς
στρατηγοῦ Μαιζῶνος
          «Κατά τήν ἰδίαν ἐκείνην περίπου ἐποχήν (1829-1830), ἤτοι κατά τήν ἐποχήν τήν ὁποίαν ἡ Ἑλλάς δέν εἶχεν εἰσέτι ἀνακηρυχθῆ ὡς κράτος ἀνεξάρτητον, διενεργήθη καί ἑτέρα, κυρίως πληθυσμιακή ἔρευνα, ὑπό τῆς ἐπιστημονικῆς γαλλικῆς ἀποστολῆς, ἥτις ἠκολούθει τό στράτευμα τοῦ στρατηγοῦ Μαιζῶνος. Τά πληθυσμιακά αὐτῆς δεδομένα εὑρίσκονται ἐν τῷ γεωγραφικῷ συγγράμματι τοῦ Bory de SaintVincent, “Expédition Scientifique de la Morée”, Paris 1834, vol. II, pp. 64».

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Οἰκογένειες 59, Κάτοικοι 277

[Πηγή: Μιχ. Γ. Χουλιαράκη, Γεωγραφική, Διοικητική & Πληθυσμιακή Ἐξέλιξις τῆς Ἑλλάδος, 1821-1971, Ἐθνικόν Κέντρον Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, Ἀθῆναι 1973, σελ. 32 & 44]


1834
Ἀπογραφή Πληθυσμοῦ  

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

-Χωριό Λουκᾶ
Οἰκογένειες 63, Κάτοικοι 309
-Μονή Βαρσῶν
Μοναχοί 20

[Πηγή: Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους]1846
Πίναξ Χωρογραφικός τοῦ Σταματάκη

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Πληθυσμός 410

[Πηγή: Ἰ. Δ. Σταματάκη, Πίναξ Χωρογραφικός τῆς Ἑλλάδος, ἐρανισθείς ἐκ διαφόρων ἐπισήμων ἐγγράφων τῆς Β. Κυβερνήσεως, Ἀθῆναι 1846, σελ. 69]


1853
Τά Ἑλληνικά τοῦ Ραγκαβῆ

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Οἰκογένειες 85, Κάτοικοι 496

[Πηγή: Ἰακ. Ρ. Ραγκαβή, Τά Ἑλληνικά, ἤτοι περιγραφή γεωγραφική, ἱστορική, ἀρχαιολογική, καί στατιστική τῆς Ἀρχαίας καί Νέας Ἑλλάδος, Τόμ. ΙΙ, Ἀθῆναι 1853, σελ. 716]


1901
Ἑλληνική Χωρογραφία τοῦ Νουχάκη

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Κάτοικοι 956

[Πηγή: Ἰω. Ἐμμ. Νουχάκη, Ἑλληνική Χωρογραφία, γεωγραφία, ἱστορία, στατιστική πληθυσμοῦ καί ἀποστάσεων, Ἀθῆναι 1901, σελ. 615]


1907
Ἀπογραφή Πληθυσμοῦ

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Ἄρρενες 400, Θήλεις 594,
Σύνολον 994

[Πηγή:  Γραφεῖον Ἀπογραφῆς Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν, Ἀπογραφή τοῦ Πληθυσμοῦ κατά τήν 27 Ὀκτωβρίου 1907, Μέρος Δεύτερον – Πίνακες Ἀριθμητικοί, Α’ - Πληθυσμός, Ἀθῆναι 1908, σελ. 105]


1920, 1928, 1940, 1951, 1961, 1971, 1981
Ἀπογραφές Πληθυσμοῦ

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

1920
Κάτοικοι 977


1928
Κάτοικοι 1.306


1940
Κάτοικοι 1.355


1951
Κάτοικοι 1.391


1961
Κάτοικοι 1.186


1971
Κάτοικοι 946
-Λουκᾶς: 865
-Oἰκισμός Λουκᾶ Μηλιά: 81
(τό 1971 ἀπογράφονται 81 κάτοικοι Λουκαΐτες στόν οἰκισμό Μηλιά τῆς Κοινότητος Λουκᾶ)


1981
Κάτοικοι 756
-Λουκᾶς: 642
- Oἰκισμός Λουκᾶ Μηλιά: 114

[Πηγή: Μιχ. Γ. Χουλιαράκη, Ἐξελίξεις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἀγροτικῶν Περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, 1920-1981, Ἐθνικό Κέντρο Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 1988, σελ. 158 & 398]


1991
Ἀπογραφή Πληθυσμοῦ  

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Κάτοικοι 674

[Πηγή: Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους]2001
Λουκάς:653
Μηλιά: 73
[Πηγή: Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους]
2011
Ἀπογραφή Πληθυσμοῦ  

Στοιχεῖα γιά Λουκᾶ:

Κάτοικοι Τοπικῆς Κοινότητος Λουκᾶ: 426
Χωριό Λουκᾶ: 340
Οἰκισμός Μηλιά: 86

[Πηγή: Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους]ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΥΚΑ

  Ἔτος                        
  Κάτοικοι
   1700
       99
   1829-1830
     277
   1834
     309
   1846
     410
   1853
     496
   1901
     956
   1907
     994
   1920
     977
   1928
  1.306
   1940
  1.355
   1951
  1.391
   1961
  1.186
   1971
     946
   1981
     756
   1991
   2001
     674
     653
   2011
     426   πορεία ἕως τό 1951 εἶναι ἀνοδική ἐνῶ μετά ταῦτα ἀρχίζει φθίνουσα.
   Ὁ πληθυσμός τοῦ χωριοῦ, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει  σέ ὅλα τά χωριά τῆς Ἑλλάδος, γιά λόγους μεταναστεύσεως ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς καί ὑπογεννητικότητος, μειώνεται.
   Τό γεγονός αὐτό ,δυστυχῶς, ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ μέγα πλῆγμα γιά τή χώρα μας, καί φοβούμεθα ἤ μᾶλλον πιστεύομε, , ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά τό πληρώσῃ πολύ ἀκριβά.
  Οἱ τελευταῖες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στήν Ἑλλάδα,
(Καποδίστριας καί Καλλικράτης), ἔδωσαν στήν χώρα τήν χαριστική βολή.
  Υἱοθετήσαμε ξένα πρότυπα, ἀνεφάρμοστα στήν Ἑλλάδα καί τό χειρότερο χωρίς κάποια προετοιμασία.
   Φορέσαμε ἕνα « κουστούμι», τό ὁποῖο εἶναι γιά μᾶς ἀταίριαστο  παραδοσιακά, κοινωνικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά. Ἔτσι ἀπολαμβάνουμε καί θά ἀπολαύσουμε καί στή συνέχεια τά δεινά ἀποτελέσματα.
   Πιστεύομε ὅτι ἀπό μόνοι μας οἱ Ἕλληνες πλέον πρέπει νά κατανοήσουμε ὅτι ἡ λύση γιά τή σωτηρία τῆς πατρίδος μας, εἶναι νά ἐπιστρέψωμε στίς ρίζες μας, στήν κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς παραδόσεώς μας, στήν πηγή τῆς ζωῆς πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ τόπος μας.
   Ἡ ἐρήμωση τῶν χωριῶν μας, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν σπιτιῶν μας, εἶναι εἰς  βάρος τῆς ὅλης πορείας μας μέσα στό χρόνο καί τήν ἱστορία.

  Ἔχει ὅμως ὁ Θεός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου