Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

 
            Tοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν  κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
       
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ τήν προσεχῆ Πέμπτη 11 τοῦ μηνός Ἰουλίου, θά μεταφερθῇ ὁ Σταυρός τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἁγίου Ἀνδρέου, ἀπό τήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, ὅπου φυλάσσεται ὡς θησαυρός ἀτίμητος, στήν Ὀρθόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας, πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τοῦ εὐσεβοῦς Ρωσικοῦ λαοῦ.
            Οἱ Ρῶσοι ἀδελφοί μας ἑορτάζουν ἐφέτος τήν ἐπέτειο τῶν 1025 χρόνων ἀπό τῆς Βαπτίσεως τῶν Ρώς στόν Δνείπερο ποταμό. Ἔτσι, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύριλλος ὑπέβαλε αἴτημα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, προκειμένου κατά τούς λαμπρούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ πανευφροσύνῳ ἐπετείῳ νά μεταφερθῇ στή ὁμόδοξη χώρα, τό σεβάσμιο Ξύλο, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐμαρτύρησε ὁ Πρωτόκλητος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος πρίν ἔλθῃ στήν Πάτρα, διῆλθε καί ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα.
            Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας ἔθεσε τό ἐν λόγῳ αἴτημα στήν Ἱερά Σύνοδο καί κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα πρίν ἀπό λίγο καιρό.
            Ὁμολογῶ ὅτι προβληματιστήκαμε πολύ, ἕως ὅτου ἀποφασίσωμε περί τοῦ πρακτέου. Ὁ προβληματισμός μας ἔγινε προσευχή θερμή καί παράκληση πρός τόν Ἅγιο Ἀνδρέα, ὥστε ἄν εἶναι θέλημα Θεοῦ καί τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀποστόλου ἐπιθυμία, νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερά αὐτή ἀποδημία τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πρωτοκλήτου στήν Ρωσία.
            Ὁ Ἅγιος μᾶς ἔδειξε τό θέλημά του καί ἔδωσε τήν συγκατάθεσή του μέ τόν δικό του τρόπο. Μᾶς ἀπήντησε μέσα ἀπό σημεῖα, διά τά ὁποῖα θά ὁμιλήσωμε, ὅταν εἶναι καιρός. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο δυνάμεθα νά εἴπωμε αὐτή τήν ὥρα, εἶναι ὅτι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας κατευθύνει τά βήματά μας, μᾶς κρατεῖ ἀπό τό χέρι καί ὁδηγεῖ  τό σκάφος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
            Ἔτσι, κατόπιν καί τῆς ἀπαραιτήτου ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφασίσθη ἡ μεταφορά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Πρωτοκλήτου στήν Ρωσία.
            Τό γεγονός αὐτό περιποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, ἀφοῦ ὄχι μόνο οἱ Ρῶσοι ἀδελφοί μας θά προσκυνήσουν τόν χαριτόβρυτο καί ἀτίμητο θησαυρό, ἀλλά καί εἰς ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου θά μεταδοθῇ δορυφορικά ἡ ὑποδοχή στίς πόλεις, ὅπου θά τεθῇ εἰς προσκύνηση ὁ Σταυρός τοῦ Ἁγίου μας.
            Τήν πνευματική αὐτή χαρά καί εὐλογία θά γευθῇ πρώτη ἡ Ἁγία Πετρούπολη, ἐν συνεχείᾳ ἡ Μόσχα, κατόπιν τό Κίεβο τῆς Οὐκρανίας, γιά νά καταλήξωμε στό Μίνσκ τῆς Λευκορωσίας, ἀπ’ ὅπου καί θά ἐπιστρέψωμε, πρῶτα ὁ Θεός, στήν πόλη μας στίς 2 Αὐγούστου.
            Στήν Ρωσία ἑτοιμάζεται λαμπρή ὑποδοχή τοῦ Σταυροῦ, μέ τήν συμμετοχή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Πολιτικῆς ἡγεσίας καί ἄλλων Ἀρχῶν καί ἑκατομμυρίων Ρώσων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Τήν παραμονή τῆς ἀναχωρήσεως μεγάλη Ρωσική ἀντιπροσωπεία θά ἔλθῃ στήν Πάτρα, μέ εἰδικό ἀεροσκάφος πού θά προσγειωθῇ στόν ἀερολιμένα τοῦ Ἀράξου. Θά προσκυνήσουν ἐν συνεχείᾳ τόν Τάφο, τόν Σταυρό καί τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τήν ἑπομένη ἡμέρα, μετά ἀπό δέηση πού θά γίνῃ ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ, θά ἀναχωρήσωμε γιά τόν Ἄραξο, ἀπ’ ὅπου μέ εἰδική πάλι πτήση θά μεταφερθῇ τό πανσεβάσμιο Ξύλο στήν Ρωσία.
            Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐξέρχεται, ὄχι μόνο ἀπό τήν πόλη μας, ἀλλά καί ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὁ Σταυρός, μετά τήν ἐπανακομιδή του στήν Πάτρα στίς 19 Ἰανουαρίου 1980.
            Ἀδελφοί μου, ὁ Θεός εὐλόγησε ξεχωριστά τήν πόλη τῶν Πατρῶν  ἀποστέλλοντας τόν Ἱερώτατο Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε, ἐποίησε σημεῖα καί θαύματα, ὡμολόγησε ἐν παρρησίᾳ Ἰησοῦν Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, ἵδρυσε τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν τοποθετῶντας πρῶτον Ἐπίσκοπο τόν Στρατοκλῆ, καί τελικά ἐμαρτύρησε ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ «παρά τό χεῖλος τῆς θαλασσίας ψάμμου», κοντά στό μέρος ὅπου σήμερα ὑψώνεται ὁ Ναός του.  
            Ἔχομε τό μεγάλο, τό πνευματικό καί ἱερό προνόμιο νά κατέχωμε Τάφο Ἀποστολικό, τήν Κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ καί τόν Σταυρό του. Τό προνόμιο ὅμως συνιστᾶ καί εὐθύνη πνευματική. Ποία εἶναι αὐτή ἡ εὐθύνη;
·       Πρέπει νά διατηρήσωμε ἀκεραία καί ἀλώβητη τήν παρακαταθήκη, πού μᾶς παρέδωσε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τήν πίστη μας δηλαδή, στόν Τριαδικό Θεό, τήν συμμετοχή μας στήν Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τόν ἀγῶνα μέσα ἀπό τήν νήψη καί τήν προσευχή, μέ σκοπό τήν θέωση. Ἄν χρειασθῇ, καί τό αἷμα μας νά δώσωμε γιά τοῦ Κυρίου μας τήν ἀγάπη, ὅπως ἔπραξε ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας.
            Ὁ Κύριός μας, ἔδωσε σέ μᾶς τούς Ἁγίους του,
α) Γιά νά εἶναι ἡ δόξα καί τό κλέος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί γιά νά ἀνακαινίζεται μέ τίς πρεσβεῖες τους ὅλη ἡ κτίση, ὡς θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
            β) Γιά νά ἔχωμε παραδείγματα πίστεως καί ὑπομονῆς στούς πολλούς ἀγῶνες καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας.
            γ) Γιά νά τούς ἔχωμε παρηγορία στήν ἐπί γῆς πορεία μας, ἰδιαίτερα σέ καιρούς καί χρόνους ἀπαράκλητους, ὅπως εἶναι οἱ σημερινοί.
            δ) Γιά νά τούς μιμούμεθα στίς ἀρετές καί στήν θυσία ὑπέρ τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
            Μακάρι καί μεῖς καθ’ ἡμέραν νά συνειδητοποιοῦμε αὐτή τήν μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ στήν πόλη μας καί τήν θαυμαστή προστασία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί νά μιμούμεθα τίς ἀρετές του.
            Μακάρι καί οἱ Ρῶσοι ἀδελφοί μας νά δεχθοῦν πλουσία τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τοῦ Πρωτοκλήτου.
            Ζητοῦμε τίς θερμές προσευχές σας, ὥστε ἡ μετάβασή μας μέ τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου μας στήν Ρωσία, ἡ ἐκεῖ παραμονή μας, ἀλλά καί ἡ ἐπιστροφή μας ἐνταῦθα, νά ἀποβοῦν εἰς δόξαν Θεοῦ, εἰς ἔπαινον τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας, εἰς βοήθειαν τοῦ Ρωσικοῦ Λαοῦ καί εἰς πνευματικήν προβολήν τῆς Πάτρας, ἡ ὁποία μέ τήν χάρη πού ἔχει ἀπό τόν Θεό, εὐχόμεθα νά γίνεται διαρκῶς φάρος τηλαυγής τῆς Οἰκουμένης.
            Σᾶς προσκαλοῦμε τήν παραμονή τῆς ἀναχωρήσεώς μας, Τετάρτη 10 Ἰουλίου, στόν Ἑσπερινό πού θά τελέσωμε στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, στίς 7 τό ἀπόγευμα, στόν ὁποῖο θά συμμετέχῃ καί ἡ Ρωσική ἀποστολή. Ὁμοίως καί τήν ἑπομένη ἡμέρα, Πέμπτη 11 τοῦ μηνός, στήν τελετή ἀναχωρήσεως τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου, πού θά λάβῃ χώρα στόν ἴδιο Ναό στίς 7-8π.μ.
            Μέ τόν νοῦ μας καί τήν καρδιά μας στραμμένα ἐν εὐγνωμοσύνῃ στόν Προστάτη καί Πολιοῦχο μας Ἅγιο Ἀνδρέα, γονατίζομε μπροστά στόν Σταυρό του καί ψάλλομε∙
«Τοῦ Σταυροῦ Σου τό ξύλον προσκυνοῦμεν, Ἀπόστολε,
ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης, ὦ Ἀνδρέα πανεύφημε,
δεξάμενος τήν σταύρωσιν Χριστοῦ, ὡς τούτου μαθητής καί μιμητής. Ἡμεῖς δέ αὖθις τόν Σταυρόν Σου ὡς θησαυρόν ἀτίμητον κεκτήμεθα, δόξα ἀναβοῶντες τῷ Πατρί,
δόξα τῷ Σέ καλέσαντι, δόξα τῷ Ἐπιφοιτήσαντι ἐν Σοί,
θεῖε Πρωτόκλητε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου