Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λις Κε­φαλ­λη­νί­ας ευ­χα­ρι­στεί τον Σε­βα­σμιώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πα­τρών 
κ.κ. Χρυ­σό­στο­μο, 
τον Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Χρύ­σαν­θο Στελ­λά­το, τον Ιε­ρό Κλή­ρο της
Μη­τρο­πόλε­ώς μας  και τον ευ­λο­γη­μέ­νο λα­ό των Πα­τρών για την
 α­πο­στο­λή δε­κά­δων τό­νων τρο­φί­μων και ύ­δα­τος.

Συ­γκε­κρι­μέ­να ο Σεβ. Κε­φαλ­λη­νί­ας κ.κ. Σπυ­ρί­δωνας α­να­φέ­ρει τα ε­ξής:

ΙΕ­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ
Προς
τον Σε­βα­σμιώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Πα­τρών
κ.κ. Χρυ­σό­στο­μον

Σε­βα­σμιώ­τα­τε

Tην πρω­ί­αν της Δευ­τέ­ρας 3 Φε­βρουα­ρί­ου 2014 ε­νέ­σκη­ψε και πά­λιν δια δευ­τέ­ραν φορά 
η κα­τα­στρο­φι­κή μα­νί­α του σει­σμού, με υ­ψη­λό βαθ­μόν 6 της κλί­μα­κος ρί­χτερ.

Δο­ξά­ζο­μεν τον Θε­όν διό­τι δεν ε­θρη­νή­σα­μεν θύ­μα­τα, ού­τε τραυ­μα­τι­σμούς. Ε­πλή­γη κυ­ρί­ως
 η πε­ριο­χή της Παλ­λι­κής με κα­τα­στρο­φάς εις τα Ιε­ράς Μο­νάς, Υ­περα­γί­ας Θε­ο­τό­κου
 Κο­ρω­νά­του πρω­τί­στως και Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Κη­που­ραί­ων και 
Ιε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Λε­πέ­δων.

Ε­πί­σης υ­πέ­στη­σαν σο­βα­ρές ζη­μιές 40 Ιε­ροί Να­οί της πε­ριο­χής Λη­ξου­ρί­ου και 20 
Ιε­ροί Να­οί των πε­ριο­χών Αρ­γο­στο­λί­ων και Λει­βα­θούς.

Κα­τέ­στη­σαν 600 οι­κί­αι α­κα­τοί­κη­ται μέ­χρι της σή­με­ρον συ­νε­χι­ζο­μέ­νου του ελέγ­χου 
και ε­κρί­θη­σαν α­κα­τάλ­λη­λα αρ­κε­τά δη­μό­σια κτί­ρια.

Το η­θι­κόν των χρι­στια­νών μας πα­ρά τις συ­νε­χι­ζο­μέ­νας δο­νή­σεις, εί­ναι ι­σχυρόν 
και οι κά­τοι­κοι ε­πι­στρέ­φουν εις την κα­θη­με­ρι­νήν δρα­στη­ριό­τη­τά των, 
ενι­σχυό­με­νοι και προ­σβλέ­πο­ντες εις την προ­στα­σί­αν του Πο­λιού­χου μας
 Θαυμα­το­βρύ­του Ο­σί­ου πα­τρός η­μών Γε­ρα­σί­μου.

Θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν δια τα Φι­λά­δελ­φα αι­σθή­μα­τα συ­μπα­ρα­στά­σε­ως και 
συ­μπα­θεί­ας της με­γά­λης δο­κι­μα­σί­ας του Ιε­ρού Κλή­ρου
 και του φι­λο­χρί­στου λα­ού της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας και πα­ρα­κα­λού­μεν 
να ε­ντεί­νε­τε τας πο­λυ­τί­μους προ­σευ­χάς Σας δια την κα­τά­παυ­σιν του σει­σμού 
και την γα­λή­νευ­σιν των καρ­διών των πι­στών Κε­φαλ­λή­νων.

Η ά­με­σος συ­να­ντί­λη­ψης, η ευ­λο­γη­τή ε­πί­σκε­ψις και η πα­ρου­σί­α Σας ε­στή­ρι­ξε, 
ε­δί­δα­ξε, ε­πα­ρα­μύ­θι­σε τους ε­μπε­ρι­στά­τους Χρι­στια­νούς μας.

Χά­ρι­τας ε­πί­σης ο­φεί­λο­μεν εις τον Παν/τον Αρ­χιμ. π. Χρύ­σαν­θον Στελ­λά­τον, 
Δ/ντήν Ρα­διο­φω­νι­κού Σταθ­μού της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς Σας, 
ε­κλε­κτόν τέ­κνον της Κε­φαλ­λη­νί­ας, του ο­ποί­ου η δρα­στη­ριό­της ε­νί­σχυ­σε 
πο­λύ την συ­γκέ­ντρω­σιν των τρο­φί­μων.

Ευ­χα­ρι­στί­ας ε­πί­σης και πα­τρι­κάς ευ­λο­γί­ας α­πο­νέ­μο­μεν 
εις ά­πα­ντα τα μέ­λη της τι­μί­ας συ­νο­δί­ας Σας.

Σε­βα­σμιώ­τα­τε ε­πρω­τεύ­σα­τε εις την α­γά­πην, εις την προ­σφο­ράν, εις την φι­λαδελ­φεί­αν,
 εις την τρι­πλήν α­πο­στο­λήν τό­σων τό­νων τρο­φί­μων και πο­σί­μου ύ­δατος.

Και πά­λιν και πολ­λά­κις θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν και ευ­γνω­μο­νού­μεν.

ΤΗΣ ΕΝ ΚΥ­ΡΙΩ Α­ΓΑ­ΠΗΣ

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ
+
ΣΠΥ­ΡΙ­ΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου