Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 343Η                                           

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
           
            Παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
       Γιά μιά ἀκόμη φορά ἑορτάζομε Χριστούγεννα καί εὑρισκόμεθα μπροστά στό μέγα καί ἂφραστον θαῦμα, στό ξένο καί παράδοξο Μυστήριο, πού εἶναι ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τό ὁποῖο ἡ ἀνθρώπινη λογική, ἀδυνατεῖ νά ἑρμηνεύσῃ καί νά προσπελάσῃ. Ὁ ἱερός Ὑμνογράφος αὐτό ἐξέφρασε καί πάλι σήμερα: «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον, οὐρανόν τό σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν τήν Παρθένον...»
            Καί ὂντως, πῶς νά ἐξηγήσωμε, μέ τίς ἁπλές δικές μας ἀνθρώπινες δυνάμεις καί δυνατότητες, μάλιστα χωρίς νά ἐπιζητοῦμε τόν ἂνωθεν φωτισμό, πῶς νά ἐξηγήσωμε τό γεγονός, ὃτι ὁ Θεός γίνεται ἂνθρωπος καί παράλληλα παραμένει Θεός, γιά νά κάνῃ ἐμᾶς κατά χάριν θεούς;
            Ὁ Λόγος, δηλαδή, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, προσλαμβάνει σάρκα ἀνθρωπίνη, «ἳνα θεώσῃ τό πρόσλημα», γιά νά μᾶς ὁδηγήσῃ στήν χαρά  καί στήν εὐφροσύνη τοῦ Παραδείσου, ἀπ’ ὃπου ἐξ’ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας ἐξεπέσαμε. Γίνεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἂνθρωπος γιά νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό τήν δουλεία καί τήν ἀλογία τῶν παθῶν, γιά νά μᾶς σώσῃ ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ αἰωνίου σκότους, γιά νά μᾶς κάνῃ χριστοφόρους καί θεοφόρους.
            Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πανηγυρίζει σήμερα καί κραυγάζει γηθοσύνως: «Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ὁ θάνατος καταργήθηκε. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ὁ Παράδεισος ἂνοιξε. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Γεννήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ...»
            Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα καί μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, θά συντελῆται αὐτό τό θαῦμα στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θά ἐπιζητοῦν τήν οὐράνια ξενία καί τήν, ἐν Χριστῷ τῷ τεχθέντι Θεῷ ἡμῶν, σωτηρία.
            Χωρίς τόν Χριστό ζοῦμε μέσα στήν ἀθεΐα καί ἀπανθρωπία, στόν ζόφο, στό σκοτάδι δηλαδή, τῆς ἀλογίας τῶν παθῶν, τά ὁποῖα δέν μᾶς ἀφήνουν νά ζήσωμε τά ἒλλογα καί ὑπέρλογα, ἀλλά μᾶς καθηλώνουν σέ μιά ξένη μέ τήν φύση μας καί τόν προορισμό μας ζωή.
            Δυστυχῶς μέσα σέ ἓνα τέτοιο κόσμο, ἒρχεται καί πάλι νά γεννηθῇ ὁ Χριστός. Σ’ αὐτό τόν κόσμο πού ζοῦμε καί μεῖς, βιώνοντας καθημερινά ὡς ὀσμή θανάτου, τήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, τήν ἠθική σήψη, τήν φθορά καί τήν ἒλλειψη τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων. Ὃμως ἐπιμένει νά ἒρχεται σ’ αὐτόν τόν κόσμο, στόν ὁποῖο κυριαρχοῦν τά πάθη καί στόν ὁποῖο ἡ χαρά ἒγινε σπάνιο εἶδος· Ἐπιμένει νά γεννᾶται σ’ αὐτόν τόν κόσμο πού κυριαρχεῖ ἡ ὑποκρισία καί ἡ ψυχρότης.
            Ἒτσι καθώς στίς ἡμέρες μας βιώνουμε τήν τραγωδία τῆς ἀνθρωπίνης ἀνεστιότητος καί ἡ ζωή μας εὐτελίζεται· Καθώς οἱ πνευματικές μας ἀντοχές δοκιμάζονται καί ὁ βίος μας ἐξαντλεῖται στήν πεζότητα τῆς κοσμικότητος καί τῆς ἀλογίας τῶν παθῶν· Καθώς λέγω, συμβαίνουν ὃλα αὐτά, ἀνακαλύπτουμε, ὃτι τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι τώρα παρά ποτέ καί ποθητό καί ἀναγκαῖο.
            Ἀδελφοί μου, ἂς μήν ἀντικρύσωμε ἁπλά ἐπετειακά, γιά μιά ἀκόμη φορά, τά Χριστούγεννα. Ἂς μή παραμείνωμε ξένοι καί μακρυνοί θεατές τοῦ μηνύματος τῆς Φάτνης, πού μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια, κάθαρση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, οὐράνιο φωτισμό καί τελικά στή θέωση, πού εἶναι ὁ σκοπός καί προορισμός τῆς ζωῆς μας. Ἂς μή θεωρήσωμε αὐτή τή μεγάλη γιορτή, αὐτό τό μεγάλο οὐράνιο καί ἐπίγειο πανηγύρι, ὡς μιά ἁπλή ἀνάπαυλα ἀπό τήν καθημερινή μας συνηθισμένη πορεία. Ἂς τήν δοῦμε καί ἂς τήν ζήσωμε ὡς αἰτία τῆς σωτηρίας μας. Καί πῶς θά γίνῃ αὐτό; Μέ τό νά ἐπιτρέψωμε στόν Χριστό νά γεννηθῇ στίς καρδιές μας, νά εἰσέλθῃ στή ζωή μας, στή σκέψη μας, στά σπίτια μας, στά σχολεῖα μας, στήν ἐργασία μας, στήν πολιτική μας, σέ κάθε πτυχή τοῦ εἶναι μας καί τῆς κοινωνίας μας.
            Μέ αὐτό τό πνεῦμα καί μέ αυτή τήν προοπτική, ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα, ἐλᾶτε νά συνοδεύσωμε τόν ἱερό ὑμνογράφο, ψάλλοντας μαζί του μέ χαρά καί εὐφροσύνη:
            «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».
            Σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὃλους ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ, σᾶς ἀσπάζομαι καί σᾶς εὒχομαι νά ἒχετε διά παντός στή ζωή σας,  τήν χαρά καί τήν ἀγαλλίαση τοῦ σαρκί τεχθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
            Τά ἒτη σας πολλά καί εὐλογημένα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


U Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΔ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221,Πάτραι
Τηλ.:  2610.320.602 - fax: 2610.279.533

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου