Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμος σέ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, στήν Μόσχα.

Ὁ  Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμος σέ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, στήν Μόσχα.

 
         Στή Μόσχα βρέθηκε τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁ Σεβασμιώτατος, καλεσμένος νά μιλήσῃ στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Πολύτεκνη οἰκογένεια καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας», τό ὁποῖο διοργάνωσε τό Ἵδρυμα «Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος» τῆς Ρωσίας. 
        Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου διεξήχθησαν τήν πρώτη ἡμέρα στό Κρεμλίνο καί τήν δεύτερη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας. Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐχαιρέτησε καί εὐλόγησε ὁ Μακαριώτατος καί Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος.
        Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἄλλων στήν ὁμιλία τοῦ ἐτόνισε: 
 « ...Ἡ Οἰκογένεια εἶναι δῶρο Θεοῦ μέγα καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἡ χαρά τῆς τεκνογονίας εἶναι συναίσθημα συγκλονιστικό, διότι ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ... 
        ...Πρέπει νά ἐνώσωμε ὅλοι μας σήμερα, μέσα ἀπό τό Διεθνές αὐτό Συνέδριο, τήν φωνή μας, ὥστε καί ἡ οἰκογένεια ὡς θεσμός νά ὠφεληθῇ μέσα ἀπό τήν προβολή ὡραίων συγκινητικῶν προτύπων πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ὡς ἔγινε κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου καί ζωές ἀθῶες νά σωθοῦν ἀπό ἐπιλήσμονες τοῦ χρέους τους γιατρούς, πού καταντοῦν φονεῖς σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιπολαίως καί ἀκρίτως σκεπτομένους γονεῖς καί ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια ἀπό φρικτές παρεκκλίσεις νά διασωθῇ. Ἀλλά καί οἱ ὑπεύθυνοι σέ κάθε περίπτωση, ὅπως εἶναι οἱ πολιτεῖες καί οἱ ἁρμόδιοι Κυβερνητικοί Φορεῖς νά λάβουν τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὥστε νά βοηθοῦνται οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες μέ τήν παροχή δυνατοτήτων καί διευκολύνσεων γιά μιά καλύτερη ζωή καί νά ἐνθαρρύνωνται οἱ ἄνθρωποι στήν ἀπόκτηση τέκνων, πού εἶναι ἡ χαρά καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας...»
      Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:
   « ...Δυστυχῶς σήμερα μιά ξένη πρός τίς παραδόσεις τῶν λαῶν μας ἰδεολογία ἀγωνίζεται, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, νά προωθήσῃ ἀπαράδεκτες τακτικές, ὅπως εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, τίς ὁμόφυλες σχέσεις, τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης κ.ἂ. Ὅλες αὐτές οἱ καταστάσεις ἀπαξίωνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια... 
       Ἐπισημαίνουμε ἀκόμη τό γεγονός ὅτι ὁ Γάμος στίς περισσότερες κοινωνίες, θεωρεῖται πλέον ὡς μιά ἁπλή, νόμιμη, ἐρωτική σχέση χωρίς καμμιά συνείδηση εὐθύνης καί ἀποστολῆς.... 
      ...Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία σταυροαναστάσιμη. Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, ἡ ἀδιάπτωτη καί καθ’ ἡμέραν αὐξανομένη, τῆς ὁποίας καρπός εἶναι τά παιδιά, ὅσα ἐπιτρέψει ὁ Κύριος, εἶναι ἕνα εἶδος μαρτυρίου, γιά αὐτό καί στό Μυστήριο τοῦ Γάμου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ψάλλει: «Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες» καί γίνεται ἕνα εἶδος λιτανείας προπορευομένου τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὥστε νά γίνῃ κατανοητό, ὅτι ὁ Γάμος εἶναι πορεία τῶν νεονύμφων πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ...» 
       Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ποιά χαρά μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερη γιά τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα ἀπό ἐκείνη πού αἰσθάνονται ὅταν ἀκούουν τήν λέξη «πατέρα» καί «μητέρα». Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένο τό Συνέδριο, εἶναι ἡ βάση τῆς προόδου καί τῆς πορείας τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ κάθε λαοῦ. Εἶναι ἡ αἰτία νά κερδίσῃ ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισο...» 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου