Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ἡρωϊκές σελίδες καί μορφές τοῦ χωριοῦ μας. Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ Παπα- Θανάση.


          Ἢδη ἀναφέραμε σέ προηγούμενη ἀνάρτησή μας περί τῆς ἡρωΐδος Βασιλικῆς τοῦ Πουλῆ (Πουλίνας), ἡ ὁποία κρεμάστηκε ἀπό τούς Τούρκους, στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, γιά τήν ἐθνική καί πατριωτική της δράση καί τούς ἀγῶνες της.

          Τώρα θά ἀναφερθοῦμε στόν Ἱερέα τοῦ χωριοῦ μας, στόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, τόν ἀοίδιμο Παπα- Θανάση, τόν μαρτυρικῶς ὑπό τῶν Τούρκων τελειωθέντα, στίς 9 Αὐγούστου 1821, ὃταν οἱ Τοῦρκοι, κατεβαίνοντας ἀπό τήν Μονή Βαρσῶν, ὃπου λεηλάτησαν καί ἐφόνευσαν καί ἒκαυσαν ζωντανούς, τούς Μοναχούς μαχομένους μέσα στόν Πύργο τῆς Μονῆς, μπῆκαν στό χωριό λεηλατώντας καί σφάζοντας, μιά ἡμέρα δηλαδή, πρίν ἀπό τήν νικηφόρα μάχη τῆς Γράνας, ὃπου πολέμησαν μαζί μέ τόν Κολοκοτρώνη, πολλοί Λουκαΐτες, ὃπως καί κάτοικοι ἀπό τά ἂλλα, γύρω, χωριά, οἱ ὁποῖοι ἀπό ἒνθερμο ζῆλο καί ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα, στρατολογήθηκαν ὑπό τόν μεγάλο Ἀρχιστράτηγο καί τῆς ἐλευθερίας πρωτεργάτη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

          Ὁ Ἱερεύς Ἀθανάσιος, ἀναφερόμενος στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, ὡς Παπα-Θανάσης Λουκαΐτης εὑρισκόμενος στόν Ἱερό Ναό, ἐν ὣρα προσευχῆς γιά τήν βοήθεια παρά Θεοῦ τῶν Ἑλλήνων, τελώντας τήν ἱερά Ἀκολουθία, ἒμεινε ἀκίνητος, προσευχόμενος καί ἀτάραχος, ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης, ὃταν οἱ ἂπιστοι Ἀγαρηνοί μπῆκαν στήν Ἐκκλησία. Ἀφοῦ ἃρπαξαν ἀπό τά γένεια τόν ἀοίδιμο Ἱερέα καί τόν ἐβασάνισαν, στό τέλος τόν ἀποκεφάλισαν, γιά νά προστεθῇ, ὡς ἱερόν σφάγιον, στό χορό τῶν μαρτύρων ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.

          Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός ἀναφέρει στά ἀπομνημονεύματά του  τό περιστατικό ὡς ἑξῆς:

          « Μίαν δέ νύκτα ἐξῆλθεν (ἀπό τήν Τριπολιτσά) ὁ Κεχαγιᾶς πανστρατιά…ἒφθασεν πλησίον τοῦ χωρίου Λουκᾶ. Ἐκεῖ εὗρεν τινας στρατιώτας τοῦ Κ. Δαγρέ κοιμωμένους καί ἐφόνευσε τινας ἐξ’ αὐτῶν, οἱ δέ λοιποί ἒφυγον, ἐμβῆκεν δέ εἰς τό χωρίον Λουκᾶ καί ἐφόνευσε τόν Ἱερέα καί τινας ἂλλους ἀδυνάτους εὑρισκομένους ἐκεῖ. Ἐσύναξε δέ, ὃσους καρπούς εὗρε καί δεμάτια καί τά ἐφόρτωσαν καί ἐπέστρεψεν…».

          Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός δέν ἀναφέρεται μέ λεπτομέρειες στά γεγονότα, παρά ταῦτα διασώζει  τίς πληροφορίες περί τῆς συμπλοκῆς τῶν παλληκαριῶν τοῦ Δαγρέ, μέ τούς τούρκους στοῦ Λουκᾶ, περί τοῦ φόνου τοῦ Ἱερέως καί ἂλλων ἐντός τοῦ χωρίου.

          Χρέος ὃλων μας εἶναι νά τιμήσωμε δεόντως τόν μάρτυρα Ἱερέα Ἀθανάσιο, ὁ ὁποῖος ἐπότισε μέ τό αἷμα του, ὃπως καί χιλιάδες ἂλλοι Κληρικοί, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Διάκονοι καί Μοναχοί, τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος.

          Σκέψη μας εἶναι ἡ κατασκευή προτομῆς τοῦ ἣρωος Ἱερέως, ἡ ὁποία θά στηθῇ στό χῶρο τῶν Ἡρώων τοῦ χωριοῦ μας.

          Μακάρι ὁ Θεός νά βοηθήσῃ νά εὑρεθοῦν τά χρήματα γιά νά γίνῃ ὁ πόθος μας πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου