Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Πατρῶν Χρυσόστομος: « Νά προσφέρωμε στόν Χριστό, ἀντί γιά ὀθόνια τόν ἐνάρετο βίο μας»

Μεγάλη Παρασκευὴ στὴν Πάτρα.

 
Μὲ δέος ἱερὸ καὶ ἱερά κατάνυξη, ἐτελέσθησαν τήν Μεγάλη Παρασκευή 14.4.2017, οἱ Μεγάλες Ὧρες- καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν .

Στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστούς, Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ  Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἐχοροστάστησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στὴν εἰς Ἅδου Κάθοδο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ  βάση τήν διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας:
α) Μεγάλου Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι: ὁ τάφος τοῦ Κυρίου ἔγινε, «χωρίον Ἀναστάσεως, ἐργαστήριον Ἀναστάσεως, κατάλυσις τῶν τάφων, τάφος ἐν ᾧ ζωὴ φύεται πέρας οὐκ ἔχουσα...»
β) Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στὸν Κατηχητικό του λόγο, λέγει ὅτι ὁ Ἅδης «ἐπικράνθη..., κατηργήθη...,ἐνεπαίχθη...,ἐνεκρώθη...,καθηρέθη...,ἐδεσμεύθη...»
γ) Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, ὁ ὁποῖος σημειώνει ὅτι ὁ Χριστὸς κατῆλθε στὸν Ἅδη θεοπρεπῶς καὶ δεσποτικῶς, συνοδευόμενος ἀπὸ μύριες μυριάδες καὶ χίλιες χιλιάδες Ἀγγέλων, προπορευομένου τοῦ Ἀρχιστρατήγου Γαβριὴλ καὶ κραυγάζοντος τὸ, «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν», ἀκολουθοῦντος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαὴλ καί βοῶντος,: «καὶ ἐπάρθητε πῦλαι αἰώνιοι καί εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης», ἐνῶ οἱ δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων βοοῦν,: «ἀπόστητε πυλωροὶ οἱ παράνομοι», γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν οἱ ἄλλες οὐράνιες ἀγγελικὲς ἐξουσίες, λέγουσαι,«συντρίβητε αἱ ἁλύσεις αἱ ἄλυτοι, φοβήθητε τύραννοι παράνομοι».
Στὸ ἐρώτημα τῶν ἐντρόμων ἀρχόντων τοῦ Ἅδου: «Τὶς ἔστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;», ὁμοθυμαδὸν οἱ ἀγγελικὲς οὐράνιες δυνάμεις, πανηγυρικὰ ἀπαντοῦν: «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ, Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτὸς ἐστὶν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης», καὶ
δ) τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι δεσποτικὸ μνημεῖο εἶναι ὁ κόσμος καὶ ἡ καρδιὰ τῶν πιστῶν. Ὅσοι συνοδεύουν τὸν Κύριο, εἰς τὸν ἐνταφιασμόν, ὅπως ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος, πρέπει νὰ Τοῦ προσφέρουν, ἀντὶ γιὰ ὀθόνια καὶ μῦρα, τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους τῶν ἀρετῶν.

Καὶ κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: Ἂς ἐνδυθοῦμε, ἀδελφοί μου, τὶς ἀρετές, γιατί μόνο οἱ ἐνάρετοι μποροῦν νὰ κρατήσουν καὶ νὰ λιτανεύσουν τὴν Ἐλπίδα καὶ τὴν Ζωή, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, καὶ μόνο αὐτοὶ μποροῦν νὰ ζήσουν βαθειά, ἐσωτερικὰ καὶ οὐσιαστικὰ τὴν Ἀνάστασή Του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου