Σάββατο 27 Απριλίου 2013

" Κυριακή τῶν Βαΐων στοῦ Λουκᾶ "


    
   Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἑορτάζομε τήν βαϊοφόρο εἴσοδο, τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου τόν ὑπεδέχθησαν μέ πολύ ἐνθουσιασμό τά πλήθη τοῦ λαοῦ, βαστάζοντας τά βαΐα καί τούς κλάδους τῶν φοινίκων καί κραυγάζοντας « Ὡσαννά εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος...». Βέβαια μετά ἀπό λίγες ἡμέρες οἱ ἴδιοι, ὁ εὐμετάβολος αὐτός ὄχλος, ἐκραύγαζαν μέ μανία: « Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν...».

   Κατά τήν ἡμέρα  αὐτή πλήθη πιστῶν συρρέουν στούς Ναούς γιά νά δοξάσουν τόν Θεό καί νά τόν ὑμνήσουν, προερτάζοντες τήν ἁγία του ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν. Αὐτό συμβαίνει καί στό δικό μας εὐλογημένο χωριό.Ἔθιμα τοῦ χωριοῦ μας κατά τήν ἑορτή τῶν βαΐων.  Τά βάϊα, ἀπό τήν παραμονή, ἑτοιμάζονται καί τοποθετοῦνται σέ εἰδικά εὐτρεπισμένο τραπέζι στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ ἀπάνω σέ αὐτά τοποθετεῖται  ἡ εἰκόνα τῆς Βαϊφόρου εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα. 

   Ὁ Ἱερεύς κατά τήν ὥρα πού προβλέπει τό τυπικό καί ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἀναγινώσκει τήν κατάλληλη εὐχή. Μετά ταῦτα ἐνῶ οἱ ψάλτες ψάλλουν συγκεκριμένα γιά τήν ἑορτή τροπάρια, ὁ Λαός προσέρχεται ἀσπάζεται τήν εἰκόνα τῆς Βαϊοφόρου καί λαμβάνει ἀπό τό χέρι τοῦ Ἱερέως τά εὐλογημένα βάϊα, « κλάδους δάφνης- βάγιας».

    Βαΐα τοποθετοῦνται στίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καί σέ ὅλα τά προσκυνητάρια τοῦ Ναοῦ.

   ● Κλάδοι Βαΐων καί στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων.

   Ἐπειδή ἅπασα ἡ Ἐκκλησία συνεορτάζει καί ἡ ἐπί γῆς καί ἡ ἐν οὐρανοῖς, βαΐα τοποθετοῦνται κατά τήν ἡμέρα αὐτή καί στούς τάφους τῶν κεκοιμημένων, σέ ἔνδειξη τῆς μεγάλης πανηγύρεως καί τῆς Ἀναστάσεως.

   Βαΐα καί στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ.

   Κλαδιά ἀπό αὐτά πού εὐλόγησε ὁ Ἱερεύς μεταφέρονται στά σπίτια καί τοποθετοῦνται στά εἰκονίσματα τῶν Ἁγίων πού εἶναι προστάτες τῆς οἰκογένειας καί μπροστά ἀπό τά ὁποῖα καίει τό καντήλι.

   ● Φῦλλα ἀπό τά εὐλογημένα κλαδιά τῆς βάϊας καί στά φαγητά.

   Σέ πολλά φαγητά κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς καί γιά εὐλογία καί γιά εὐωδία, ρίχνουν κατά τήν ὥρα πού τά μαγειρεύουν φῦλλα βάϊας ἀπό αὐτά πού εὐλόγησε ὁ Ἱερεύς κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων.

  ● Ποιοί προσφέρουν τά βαΐα κατά τήν μεγάλη ἑορτή.

  Μιά ἄλλη εὐλογημένη συνήθεια στό χωριό μας εἶναι , νά προσφέρωνται τά βαΐα στήν Ἐκκλησία κατά τήν ἑορτή τῶν Βαΐων ἀπό νέους καί νέες ἀρραβωνιασμένους ἤ νιόπαντρους.

    Διατηρεῖται καί σήμερα αὐτό τό ἔθιμο,  παρ’ ὅτι πλέον οἱ γάμοι σέ ὅλα τά χωριά εἶναι λιγοστοί.

   Καλό εἶναι νά θυμώμαστε τήν παράδοσή μας καί νά τήν διατηροῦμε.

ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

 
Κυριακή τῶν Βαΐων στά Ἱεροσόλυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου