Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

" Μεγάλη Παρασκευή "

Μεγάλη Παρασκευή

    Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπί τοῦ Σταυροῦ ὀδυνᾶται ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.
   Ὁ Νέος Ἀδάμ, ὁ ἀναμάρτητος, ὁ ἀνεξίκακος Κύριος, αἵρει τάς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου καί δίνει τήν ζωή Του, λύτρον ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων.
   Ὁ Λυτρωτής ἐπί τοῦ Σταυροῦ κραυγάζει:
« Πάτερ ἅφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι», καί μετά ἀπό λίγο
« Τετέλεσται» δηλ. τό ἔργο τῆς σωτηρίας ὁλοκληρώθηκε.
   Τήν ὥρα ἐκείνη τή φρικτή καί μεγάλη «ὁ ἥλιος ἐσκοτίζετο, καί τά θεμέλια τῆς γῆς συνεταράττετο, τά πάντα συνέπασχον, τῷ τά πάντα κτίσαντι...»
   Σέ λίγο ὁ Κύριος «ἐν τάφῳ σμικρῷ καί ξένῳ ξενοδοχεῖται». Κατέρχεται στόν Ἅδη καί συντρίβει τά δεσμά τοῦ θανάτου. Πιάνει ἀπό τό χέρι τόν Ἀδάμ καί τήν Εὒα καί μαζί τους ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος καί τό ἐλευθερώνει ἀπό τόν θάνατο.
   Μετά τό Σταυρό καί τήν εἰς Ἅδου κάθοδο ἀκολουθεῖ ἡ ἔνδοξος ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γιά τήν ὁποία ὁ ἱερός ὑμνογράφος θά εἴπῃ συμπαρασύροντας σέ πανευφρόσυνο, δοξαστικό, ἀναστάσιμο, νικητήριο, παιάνα τήν σύμπασα κτίση
 « Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια...»
  

   Σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία τήν Μεγάλη Παρασκευή γεμίζουν οἱ Ἐκκλησίες ἀπό τήν παρουσία τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἰλιγγιᾶ καί συγκλονίζεται μπροστά στό μεγαλεῖο τῆς ἐσταυρωμένης  ἀγάπης τοῦ Κυρίου.
   Αὐτός ὁ Λαός ἰδιαιτέρως στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα προσφέρει μέ τό δικό του τρόπο, ὡς εὐχαριστία τά μῦρα τῆς καρδιᾶς του πρός τό Ἐσφαγμένο Ἀρνίο, ὅπως ὀνομάζει τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.
   Τήν Μεγάλη Παρασκευή, μικροί καί μεγάλοι, προσφέρουν τά ἄνθη τῆς καρδιᾶς τους, ἀλλά καί τά φυσικά ἄνθη γιά νά στολιστῇ ὁ Ἐπιτάφιος, μπροστά στόν ὁποῖο τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας  ὅλος ὁ Λαός θά ψάλῃ « Ἡ Ζωή ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ καί ἀγγέλων στρατιαί ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασι δοξάζουσαι τήν σήν».

Ἡ Μεγάλη Παρασκευή στοῦ Λουκᾶ
Συγκινητικές ἀναμνήσεις καί σκηνές.
Ὁ στολισμός τοῦ Ἐπιταφίου.

  Τά περασμένα χρόνια πού δέν ὑπῆρχαν ὅλα αὐτά τά λουλούδια πού προσφέρονται μέ πολλή εὐλάβεια βεβαίως, ἀγορασμένα ἀπό τά ἀνθοπωλεῖα, ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στό χωριό μας, στολιζόταν μέ τά ὄμορφα ἀγριολούλουδα ἀπό τούς ἀγρούς, τά ὁποῖα εἶχαν καταπληκτική ὀμορφιά καί εὐωδία. Τά συγκέντρωναν ὅλα τά παιδιά τοῦ σχολείου, ἀλλά καί μεγαλύτερα καί ὅλοι μαζί τήν Μ. Παρασκευή τό πρωί, στό κάτω γυναικωνίτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ( Ὁ Ναός ἔχει διπλό γυναικωνίτη) μέσα σ’ ἕνα κλῖμα εὐλαβείας καί συγκίνησης, ἐστόλιζαν τό κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου, τό ὁποῖο ἐτοποθετεῖτο στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
   Μετά τήν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ἄρχιζε ὁ Ἑσπερινός, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου γινόταν ἡ Ἀποκαθήλωση.

   Ὁ ἀείμνηστος παπα- Γιώργης κατέβαζε τόν Ἐσταυρωμένο, τόν τύλιγε σέ λευκό σεντόνι καί τόν τοποθετοῦσε ἐν σιγῇ, πού διαπερνοῦσε τῆς καρδιές ὅλων μας, στό Ἱερό Βῆμα, πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα.
 Στήν συνέχεια κρατώντας στό χέρι τό Εὐαγγέλιο, καί ἔχοντας εἰς τήν κεφαλήν τόν Ἐπιτάφιο προπορευομένων ἑξαπτερύγων καί λαμπάδων πού κρατοῦσαν τά παιδιά, ἐνῶ οἱ καμπάνες χτυποῦσαν πένθιμα ( τίς καμπάνες χτυποῦσαν μέ τά χέρια τους τά παιδιά,
κρεμασμένα ἀπό τά σχοινιά , ἀφοῦ τότε δέν ὑπῆρχαν τά ἠλεκτρονικά συστήματα νά κτυποῦν οἱ καμπάνες), τοποθετοῦσε τόν Ἐπιτάφιο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.
   Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς περνοῦσαν ὅλοι νά προσκυνήσουν τόν Κύριό μας ἐπί τοῦ Τάφου.
  Τό βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καί γίνεται ἡ λιτάνευση στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ.
   Τήν μιά χρονιά γίνεται στό μισό χωριό καί τήν ἄλλη χρονιά στό ἄλλο μισό, λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστάσεως.
   Τώρα ὁ Ἐπιτάφιος παράλληλα μέ τά λουλούδια πού προσφέρονται μαζεμένα ἀπό τούς ἀγρούς καί τούς κήπους, στολίζεται καί μέ ὡραῖα λουλούδια πού ἀγοράζονται ἀπό τά ἀνθοπωλεῖα.
   Ἡ ἴδια εὐλάβεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων κατατίθεται, κάθε χρόνο τήν Μεγάλη Παρασκευή , ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου.
   Ἡ Λιτανεία συνεχίζεται στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μας.
   Ὁ Λαός πού ἀκολουθεῖ ψάλλει σέ ξεχωριστό ρυθμό τό « Κύριε Ἐλέησον» ἐνῶ φτάνοντας ἡ ἱερά πομπή μπροστά στό Ναό περνώντας ἀπό τό κοιμητήριο, γίνεται ἀπό τόν Ἱερέα δέηση ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων Λουκαϊτῶν.
      Ὁ Ἱερεύς περνᾶ πρῶτος κάτω ἀπό τό κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου, τό ὁποῖο κρατοῦν ὑψωμένο στούς ὤμους τούς τέσσερεις νέοι, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ὅλος ὁ Λαός.
    Ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ ψάλλεται ἡ ὑπόλοιπη ἀκολουθία καί γίνεται ἡ Ἀπόλυσις.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ  ΕΠΙΤΑΦΙΟΥΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου