Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Χιλιάδες οἱ προσκυνητὲς στὴν Γηροκομήτισσα τῆς Πάτρας.


    Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ἡ κοσμοσυρροὴ τῶν προσκυνητῶν στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγιᾶς τῆς Γηροκομήτισσας, στὴν Πάτρα.
   Ἦταν τόσοι οἱ προσκυνητὲς ποὺ τόπος γιὰ ἄλλους δὲν ὑπῆρχε.
    Ἕνα ἀνθρώπινο ποτάμι ξεκινώντας ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Πάτρας, ἔφθανε μπροστὰ στὸ θαυματουργὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας , γιὰ νὰ ἀποθέσῃ τὴν εὐγνωμοσύνη , τὸν ὕμνον τῆς εὐχαριστίας, τῆς καρδιᾶς τὰ μῦρα καὶ νὰ δεηθῇ ὥστε ἡ Παναγία νὰ πρεσβεύῃ καὶ νὰ μεσιτεύῃ πρὸς Κύριον , γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν μύχιων πόθων τοῦ καθενός.
   Πολλὰ χιλιόμετρα βάδιζαν ἀνυπόδυτοι κυρίως ἄνθρωποι νεαρᾶς ἡλικίας, ποὺ συγκινοῦσαν ὅποιον ἔβλεπε αὐτὸ τὸ θέαμα.
   Ἄλλοι προχωροῦσαν γονατιστοὶ καὶ ἔφθαναν μπροστὰ στὴν Παναγία μας μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ ματωμένα τὰ γόνατα.
   Τοὺς περίμενε ἡ μεγάλη μας Μάνα, μὲ τὸ γλυκύτατο βλέμμα καὶ μὲ ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκαλιὰ γιὰ νὰ τοὺς ἀσπαστῇ , νὰ τοὺς παρηγορήσῃ καὶ νὰ τοὺς στηρίξῃ στὶς δύσκολες ὧρες καὶ στιγμὲς ποὺ περνᾶ ὁ καθένας.
   Σ’ αὐτὰ τὰ πρόσωπα τὰ γεμάτα εὐλάβεια ἔβλεπε κανεὶς τὴν θερμότητα τῆς πίστεως τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. 
   Τὴν βαθειὰ ἀφοσίωση στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ Πανάγιο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ὅπου γῆς.
   Κανεὶς δὲν κουράστηκε ὅλη τὴ νύχτα.
   Κανεὶς Πατρινὸς δὲν κοιμήθηκε.
   Ὅλοι ξαγρύπνησαν συνοδεύοντας τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις στὰ ἄσματα καὶ τὶς ᾠδὲς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
   « Τὴν Σὴν Δοξάζουσιν Κοίμησιν, Θεομῆτορ Κόρη, Ἀσωμάτων Τάξεις τε, Δυνάμεις καὶ Χερουβὶμ καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ, προσπίτουσιν Βασιλεῖς σὺν ἀρχαγγέλοις ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι, Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ Σοῦ τὸ μέγα ἔλεος…».
   Σὲ αὐτὸ τὸ πανευφρόσυνο πανηγύρι, σὲ αὐτὴ τὴν σύνοδο οὐρανοῦ καὶ γῆς, εὕρισκε κανεὶς τὴν οὐράνια πατρίδα του•ἀνεγνώριζε τὸν οἶκο τοῦ Πατρός, αἰσθανόταν τὴν ἀσφάλεια στῆς Μητρὸς τὴν ἀγκάλη, λησμονοῦσε τὶς καταιγίδες καὶ τὶς φουρτοῦνες τῆς ζωῆς καὶ ἐλάμβανε τὴν ἀπόφαση νὰ προχωρήσῃ μὲ θάρρος καὶ ἐλπίδα , γιὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέγει ὅτι εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀθανασία.
  « Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν ἀθανασίας πλήρης».
    Ὅλες τὶς ὧρες ὄρθιος ἐνώπιόν της Πανσεβάσμιας μορφῆς τῆς Γηροκομήτισσας, ὁ Μητροπολίτης, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, οἱ λοιποὶ Πατέρες, πληθὺς ἄλλων Κληρικῶν τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν καὶ σύμπας ὁ Πατραϊκὸς Λαός.
    Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας στὴν Ἀγρυπνία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχειροτόνισε Διάκονο τὸν εὐλαβέστατο Παναγιώτη Λαγογιάννη, ἀπόφοιτο του Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν.
      Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μὲ λόγια ἀπὸ καρδιᾶς, γιὰ τὴν Παναγία μορφὴ τῆς Κεχαριτωμένης Κόρης, ποὺ ἔγινε ἡ γέφυρα ποὺ ἕνωσε τὸν Οὐρανὸ μὲ τὴν Γῆ, ποὺ ἐβάστασε ἐν τῂ κοιλία  αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς χερσὶν τὸν ἀχώτηρον παντί, πού ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ δική μας Μάνα, μᾶς ἔχει ὑπὸ τὴν σκέπη Της καὶ τὴν προστασία Της.
  Μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στὴν σύγχρονη πραγματικότητα εἶπε: Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,
Ὑψώνω κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας ἰδιαιτέρως, τά μάτια τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς μου πρός τήν Παναγία μας, καί τήν παρακαλῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, νά πρεσβεύῃ γιά ὅλους σας, γιά τόν ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν πιστό Λαό τοῦ Θεοῦ. Δέομαι γιά τούς πατεράδες καί τίς μανάδες, πού ἀγωνίζεσθε νά ἀναστήσετε τά παιδιά σας μέσα σέ ἕνα δύσκολο κόσμο. Ἱκετεύω γιά τούς νέους καί τίς νέες μας, πού ἀναζητοῦν ἐλπίδα καί χαρά μέσα σέ μιά ἀπέλπιδα καί ὑλοκρατούμενη κοινωνία.
Παρακαλῶ τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, νά πρεσβεύῃ ὥστε,
- οἱ ἄνεργοι νά βροῦν ἐργασία,
- οἱ ἀπελπισμένοι τήν οὐράνια ἐλπίδα,
- οἱ λυπημένοι τήν παρηγορία,
- οἱ πλανεμένοι τόν δρόμο τῆς ἀληθείας,
- οἱ πονεμένοι τήν χαρά,
- οἱ ἁμαρτωλοί τόν δρόμο τῆς  μετανοίας!
          Ἀκόμη, ἐκ βάθους καρδίας τήν ἱκετεύω νά φωτίζῃ τούς νόες τῶν Κυβερνώντων τήν Ἑλλάδα, νά κατανοοῦν ὅτι ἡγοῦνται μιᾶς Ὀρθοδόξου στήν πίστη, θεοφρουρήτου, παναγιοφύλακτης καί ἁγιοτόκου Χώρας, μέ ζωντανή τήν ἁγία καί ἱερά παράδοση καί παρακαταθήκη, καί νά νομοθετοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν παράδοση καί τίς πνευματικές ρίζες τοῦ Λαοῦ καί πρός ὄφελος τῆς Πατρίδος μας.
        Τέλος, ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ νά ὑψώσωμε τά μάτια μας, καί ἀτενίζοντας τήν Πανσεβάσμια μορφή τῆς Παναγίας μας, νά τήν παρακαλέσωμε ὑπέρ τῶν δεινῶς δοκιμαζομένων Χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή, οἱ ὁποῖοι πολλάς βασάνους καί μαρτύρια ὑποφέρουν μέ τήν ἀνοχή τῶν μεγάλων τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι τούς ἀνθρώπους ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν λογίζονται. Νά ἀπαλύνῃ ὁ Θεός τόν πόνο τους, νά τούς λυτρώσῃ ἀπό τά μαρτύρια, νά λυπηθῇ τά ὡς ἀμνούς σφαγιαζόμενα παιδιά, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο ὅποιας ἡλικίας. Νά σπεύσῃ ἐκεῖ ἡ Παναγία μας καί νά παύσῃ τόν πόλεμο, τό αἷμα, τά δάκρυα καί τίς φρικτές ὀδύνες. 
          Παιδιά μου περιπόθητα καί εὐλογημένα, ἐσεῖς πού μεγαλύνετε τήν Παναγία μας καί τήν τιμᾶτε μέ τήν προσευχή σας καί τό προσκύνημά σας, μέ τά δάκρυά σας καί τό κερί πού κρατᾶτε στά χέρια σας, μέ τήν κατά Θεόν βιοτή καί πολιτεία σας, μέ τήν ὀρθόδοξη ἐν γένει διαγωγή σας, εὔχομαι νά ἔχετε πλούσια τοῦ Θεοῦ τά ἀγαθά διά πρεσβειῶν της. Νά ἔχετε ὑγεία, οὐράνια χαρά, εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση πνευματική καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.
    Τέλος εὐχαρίστησε τὸν Ἡγούμενο καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Μονῆς γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορὰ στὴν πόλη τῶν Πατρῶν καὶ γενικώτερα  καὶ εὐχήθηκε τόσο εἰς αὐτοὺς ὅσο καί  στὰ πλήθη τῶν προσκυνητῶν ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου