Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

" ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ "

    Ἕνα ἀνέλπιστο δῶρο μᾶς χάρισε ἡ Χρυσάνθη Γάλλου, ἀνεβάζοντας τίς θαυμάσιες φωτογραφίες στό διαδίκτυο. Ἡ συγκίνησή μας μεγάλη. Μᾶς μεταφέρουν οἱ σκηνές, πολλά χρόνια πίσω καί παροντοποιοῦν ἀνεπανάληπτες στιγμές  τοῦ παρελθόντος. Τήν εὐχαριστοῦμε πολύ γιά αὐτή τήν θαυμάσια ἀνάρτηση. Μακάρι νά εἴχαμε καί ἄλλες φωτογραφίες πού διασώζουν τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας.

 
   Τά χρόνια περνᾶνε, οἱ ἄνθρωποι φεύγουν,  τόπος ἀλλάζει.
   Οἱ φωτογραφίες διατηροῦν τίς μνῆμες, σώζουν τήν εἰκόνα τῶν προσώπων, θυμίζουν τόν τόπο ὅπως ἦταν παληότερα, μᾶς  μεταφέρουν σέ χρόνους πού οἱ ἄνθρωποι ἐργάζονταν σκληρά, ἀλλά μέ ἁγνότητα ψυχῆς καί καρδιᾶς.

  Τότε πού ζοῦσαν χωρίς  ἀνέσεις καί μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου τούς ἔβγαζαν καί ἔτρωγαν τό ψωμί τους.

   Εἶχαν ὅμως ἀγάπη, ἄνθιζε ἡ χαρά στά πρόσωπά τους, ζοῦσαν τήν κοινωνία μεταξύ τους, μοιράζονταν τόν πόνο καί τήν χαρά τους, μοιράζονταν τό ψωμί τους καί ἐργάζονταν μαζί γιά νά ἐπιτύχουν τό στόχο τους.

   Οἱ φωτογραφίες παρουσιάζουν σκηνές μοναδικές καί συγκινητικές.

   Τά πρόσωπα ζοῦν στίς καρδιές μας. Εἶναι ἄνθρωποι ἀγαπημένοι, δικοί μας πού βρίσκοναι στόν οὐρανό. Ὅμως τά πνεύματά τους εἶναι ἐκεῖ ,στό χωριό, μαζί μέ τούς τωρινούς κατοίκους.

  Ἴσως ἐρωτήσουν κάποιοι: Ποιά ἐργασία κάνουν οἱ ἄνθρωποι τῶν φωτογραφιών; Καί εἶναι φυσικό οἱ νεώτεροι νά  μή γνωρίζουν.

   Ἑτοιμάζουν τά νήματα γιά τόν ἀργαλειό, προκειμένου νά ὑφάνουν τά περίφημα ὑφαντά, μέ τά ὁποῖα ἔζησαν ὁλόκληρες γενηές.

  Ἐπίσης βλέπομε τήν χαρακτηριστική ἐνδυμασία μέ τό μαντήλι στό κεφάλι, τήν μπόλκα, τό παραδοσιακό φουστάνι καί τήν παραδοσιακή ποδιά.

   Ἡ ἐνδυμασία μαρτυρεῖ τήν σεμνότητα τοῦ ἤθους καί τήν εὐπρέπεια τοῦ χαρακτῆρος.

   Ἀκόμη ὑπάρχει καί ἡ χαρακτηριστική φωτογραφία μέ τό πηγάδι ἀπ’ ὅπου βγάζουν νερό γιά πόσιμο, ἀλλά καί γιά τίς ἄλλες ἀνάγκες καί ἐργασίες.

  Εἰκονίζεται τό βαρέλι μέ τό ὁποῖο κουβαλοῦσαν τό νερό ἀπό τό πηγάδι στό σπίτι.

   Τό πηγάδι αὐτό ὑπάρχει μέχρι σήμερα. Ἀναγνωρίζομε τόν τόπο καί συγκινηθήκαμε πολύ. Εἶναι « τοῦ Τσαγκούρη τό πηγάδι», ὅπως ὀνομάζεται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

   Ἀπό τό πηγάδι αὐτό καί κάποια ἄλλα πηγάδια ἔπαιρναν νερό γιά νά πιοῦνε καί γιά νά κάνουν ἄλλες ἐργασίες οἱ ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ.

  Ὄμορφες ἐποχές πού πέρασαν γιά πάντα, ὅμως ἄφησαν τή σφραγίδα τους.

   Καί πάλι εὐχαριστοῦμε τή Χρυσάνθη, ὁ Θεός νά τήν ἔχῃ καλά γιά αὐτή τή χαρά καί συγκίνηση πού μᾶς προσέφερε. 
(Ἐάν ἡ γιαγιά της, τῆς ἔχει πεῖ ποιά εἶναι τά πρόσωπα πού εἰκονίζονται θά ἦταν μεγάλη ἡ χαρά μας νά ἀναρτήσομε τά ὀνόματά τους).
  


 
Σημείωση καί παράκληση:

   Ἡ ἀνάρτηση στό διαδίκτυο τῶν παλαιῶν φωτογραφιῶν, διασώζει τήν ἱστορία καί μᾶς φέρνει σέ ἐπαφή μέ τό «ξεχασμένο» παρελθόν.

Ἀπό τήν ἐπαφή μας μέ τά περασμένα, λαμβάνομε πολλά μυνήματα καί διδασκόμαστε πολλά πράγματα.

   Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε, ἐάν δύνασθε,
ἄς μᾶς ἀποστείλλετε ἱστορικό φωτογραφικό ἤ ἄλλο ὑλικό, ὥστε νά διασώσωμε τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τοῦ χωριοῦ μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου