Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

" ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "
324
Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
Β΄ Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου
Ἐν Τριπόλει τῇ 26 Δεκεμβρίου 1841
Γεννημένος εἰς χωρίον Λουκᾶ τῆς Μαντινείας ἐτῶν 45, ὑπηρέτησα τήν Πατρίδα Στρατιωτικῶς ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν, ἀνεφέρθην δέ κατά τό 1836 εἰς τάς ἐπί τῶν Ἀριστείων Ἐπιτροπάς, δόσας καί τό ἐνδεικτικόν τῶν ἐκδουλεύσεών μου καί ἐπερίμενον ἀνυπομόνως νά μοί δοθῇ τό ἀνῆκον μοι Ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου.
Διό ὁρμώμενος, ἀπό τήν τελευταίαν, περί τούτου Ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς, ἵνα εὐαρεστηθεῖσα, διατάξῃ τά εἰκότα, ἵνα δοθῇ καί εἰς ἐμέ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ὡς ἐδόθη καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μου.
Ὑποφαινόμενος μέ βαθύτατον σεβασμόν
Ὁ εὐπειθέστατος
Μῆτρος Ρέκκας
325 
Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας κύριος Μῆτρος Ρέκκας, ὑπηρέτησε στρατιωτικῶς τήν Πατρίδα, καθ’ ὅλον τό διάστημα τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος της. Παρευρέθη εἰς τάς κατά τήν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως, γενόμενος μέ τούς ἐχθρούς μάχας μέχρι τῆς πτώσεώς της καθώς καί εἰς τήν ἐφοδόν της, μετά ταῦτα εἰς Παλαιάς Πάτρας κατά τό ἔτος 1822, κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη, εἰς Δερβένια Μεγάρων, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβενάκια Ἁγίου Σώστη, ὡσαύτως καί εἰς τήν πτώσιν τοῦ Ναυπλίου, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Δαβιάν, εἰς Ἀρμενιάν καί εἰς τάς κατά καιρόν ἐνέδρας κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν, μέχρι τῆς φυγῆς των.
Δίδεται δέ τό παρόν, κατ’ αἴτησιν του, χάριν τῶν πρός τήν Πατρίδα πιστῶν ἐκδηλώσεών του ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ, ὅπου δεῖ.
Ἐν Τριπόλει τῇ 3 Δεκεμβρίου 1841 Χατζηχρῆστος  Ἀπόστολος Κολοκοτρώνης
  
Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί
Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841
Ὁ Ἐκπληρῶν χρέη Δημάρχου
Δημαρχεύων Πάρεδρος
(Δυσανάγνωστη ὑπογραφή)

 


 279 
Ὁ κύριος Μῆτρος Γιαννόπουλος, ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τῆς Μαντινείας ἐξ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τά ὅπλα δραξάμενος, ὑπηρέτησε ἀόκνως στατιωτικῶς τήν Πατρίδα, παρευρέθη εἰς πολλάς κρισίμους κατά τῶν τυράννων μάχας καί ὑπό τόν ὑποφαινόμενον καί ὑπ’ ἄλλους ὁπλαρχηγούς, καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας καί ἔδειξε γενναιότητα καί πατριωτισμόν μέγαν, τιμιότητα, ἄκραν προθυμίαν καί εὐπείθειαν, εἰς τάς διαταγάς τῶν ἀνωτέρων του, ἀνδρείαν δέ καί τόλμην ὑπέρτατον εἰς τάς κατά τῶν τυράννων συμπλοκάς, ἀπολαύσας στρατιωτικῆς εὐνοίας καί τοῦ θρόνου διά τάς πρός τήν πατρίδα ἐκδoυλεύσεις του.
Διό τοῦ ἐδόθη τό παρόν κατ’ αἴτησιν του ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου αἰτηθῆ.
Ἐν Τριπόλει τῇ 15 Δεκεμβρίου 1832
Χατζηχρῆστος
(Ἄλλες ὑπογραφές δυσανάγνωστες)

 
 Πιστοποιητικόν
τοῦ κ. Μήτρου Γιαννόπουλου
ἐκ χωρίου τῆς Μαντινείας Λουκᾶ

Ἐν Τριπόλει τῇ 20 Δεκεμβρίου 1835

Πιστοποιοῦμεν διά τοῦ παρόντος, οἰ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ κύριος Μῆτρος Γιαννόπουλος ἐκ χωρίου τῆς Μαντινείας Λουκᾶ, ὅταν ἤρχισε ὁ Ἱερός τῶν Ἑλλήνων ἀγών, ὡς προπονημένος καί αὐτός, ὁπλοφορέσας καί στρατολογήσας ἐξ ἰδίων του, κατέλαβε δέ κατά τό μέρος τήν θέσιν, βορείως τῆς πόλεως, Καπινίστρα ἀποκρούων τούς ἐχθρούς πότε μετά τῶν ὑπ’ αὐτοῦ, πότε μετά τοῦ κ. Δαγρέ καί πότε ἄλλως καί ἄλλως, ἐπιτελέσας τό χρέος του καί εἰς τά Τρίκορφα καί Βαλτέτζιον καί εἰς Γράναν καί μετά τήν ἅλωσιν τῆς πόλεως, παρευρέθη καί εἰς Μέγαρα καί εἰς Ἄργος καί εἰς Ναύπλιον, Πάτρας, Ναυαρίνον, πατριωτισμόν καί προθυμίαν γενναίαν, ὡσαύτως καί ἐνῶ οἱ Ἄραβες ἐμφόλευον ἐν τῇ πόλει, τάς ὡς ἀνωτέρω θέσεις κρατῶν ἐμπόδιζε τάς εἰσβολάς τοῦ ἐκ τῶν ἐχθρῶν Ἀράβων καί τάς ... εἰσβολάς τινῶν ἀποκλειομένων, τροφάς τοῖς ἐχθροῖς εἰσφερόντων.
Περί τούτων ὡσαύτως καί ἀποδεικτικό ἔχει καί δίπλωμα ἀντισυνταγματάρχου ἔφερεν, ἀλλ’ ἐκ τῶν τελευταίων περιστάσεων χαθέντων ὅλων οὐδέν ἐδυνήθη ὁ Ἕλλην οὗτος νά παρουσιάσῃ ὡς ποθεῖ. Ἡμεῖς δέ ταῦτα μετά βεβαιότητος εἰδότες καί τήν διαγωγήν αὐτοῦ τιμίαν καί ἄμισθον καί προτοῦ καί μετά τατα καλῶς γνωρίζοντες, δίδομεν αὐτῷ τό παρόν πιστοποιητικόν καί ὑποσημειούμεθα
Πανάγος Σκλήφας Μάρτυς
Ἰωάννης Ρομηόπουλος μάρτυς
Ἀναγνώστης Ἀ. Μάρτυς
Κωνσταντής Ζαμπαθάς μάρτυς
Ἀθ. Ζονόπουλος διά χειρός Πέτρου Ἱερέως
Ἀθ. Ρέκας διά χειρός Ἐφημερίου
Γεώργιος Ρωμηός, ὁμοίως
Γεώργιος Καλαντζῆς διά χειρός τοῦ ἰδίου
Ἀναγνώστης Γεωργίου, Μάρτυς
Κωνσταντής Γκόφης διά χειρός Πέτρου Ἱερέως
Ἠλίας Κυριαζῆς διά χειρός Ἐφημερίου

Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
  Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου
Ἐν Τριπόλει τῇ 20 Δεκεμβρίου 1841

Γεννημένος εἰς χωρίον Λουκᾶ τῆς Μαντινείας Σπῦρος Μπουρῆς, ἐτῶν 50, ὑπηρέτησα στρατιωτικῶς τήν Πατρίδα, ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν, ἀναφερθείς δέ κατά τό 1836, εἰς τάς ἐπί τῶν Ἀριστείων Ἐπιτροπάς, δώσας καί τά ἐνδεικτικά δοθῇ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου.
Διό ὁρμώμενος ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου Ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς ἵνα εὐαρεστηθεῖσα διατάξῃ τά εἰκότα, ὅπως δοθῇ καί εἰς ἐμε΄τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον ὡς ἐδόθη καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μου.
Ὑποσημειοῦμαι μέ σέβας βαθυτάτου
Ὁ εὐπειθέστατος
Σπῦρος Μπουρῆς
     
   Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας κύριος Σπύρος Μπουρῆς, ὑπηρέτησε τήν Πατρίδα στρατιωτικῶς καθόλον τό διάστημα τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος της, παρευρέθη δέ εἰς τάς κατά τήν πολιορκίαν της Τριπόλεως γενόμενος με΄τούς ἐχθρούς μάχας, μέχρι τῆς πτώσεώς της, καθώς καί εἰς τήν ἔφοδόν της. Μετά ταῦτα δέ εἰς Παλαιάς Πάτρας κατά τό ἔτος 1822, ὡς καί κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη, εἰς Δερβένια Μεγάρων, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβενάκια Ἁγίου Σώστη, ὡσαύτως εἰς τήν πτώσιν τοῦ Ναυπλίου, ἐπίσης καί κατά τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ εἰς Ναυαρῖνον, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Δαβιάν, εἰς Ἀρμενιάν καί εἰς τάς κατά καιρούς ἐνέδρας κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν μέχρι τό 1828.
Δίδεται δέ τό παρόν κατ’ αἴτησίν του ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου αἰτηθῆ.
Ἐν Τριπόλει τῇ 4 Δεκεμβρίου1841.
 Χατζηχρῆστος
                   Συνταγματάρχης                        Ἀπόστολος Κολοκοτρώνης

Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί
Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841
Ὁ Ἐκπληρῶν χρέη Δημάρχου
Δημαρχεύων Πάρεδρος
(Δυσανάγνωστη ὑπογραφή)
 
296

Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
  Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου
Ἐν Τριπόλει τῇ 22 Δεκεμβρίου 1841

Ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος γεννημένος εἰς τό χωρίον Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας, τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, Προκόπιος Κοτζοβός ἐτῶν 40, ὑπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιωτικῶς, ὅπου καί ἐπληγώθην ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐπισυναπτόμενον ἐνδεικτικόν.
Διό χωρίς νά ἀπασχολῶ τήν Β. Γραμματείαν διά τάς προλαβούσας εἰς τάς διαφόρους ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Ἐκδηλώσεων Ἐπιτροπάς ἀναφοράς μου, τήν παρακαλῶ θερμῶς ἵνα ἐπιβλέψῃ καί εἰς τά ἰδικά μου δίκαια καί ἀναλόγως αὐτῶν διατάξῃ τήν ἀπόδοσιν τοῦ ἀνήκοντός μοι Ἀριστείου.
Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως
Εὐπειθέστατος
Προκόπιος Κοτζοβός διά χειρός Ἰωάννου Γεληνιάδου

297 
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας κύριος Προκόπιος Κοτζοβός, ὑπηρέτησεν τήν Πατρίδα στρατιωτικῶς ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 1825 ἔτους μέχρι τοῦ 1828 παρευρεθείς εἰς τάς κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ μάχας εἰς τό ..... ὅπου ἔπεσεν ὁ ἀοίδιμος Δημ. Μπονταΐτης, εἰς Μανιάκι ὅπου ἔπεσεν ὁ ἀείμνηστος Γρηγόριος Φλέσσιας, εἰς Δραμπάλαν , εἰς Τρίπολιν, εἰς Δαβιάν καί εἰς ὅλες τάς κατά καιρόν γενομένας ἐνέδρας, εἰς τά πέριξ τῆς Τριπόλεως κατά τῶν ἐχθρῶν μέχρι τοῦ 1828. Εἰς ὅλον αὐτό τό διάστημα ἐφάνη μεγάλος μαχητής καί ἐπληγώθη δέ εἰς τάς ἐν Δραμπαλα καί Δαβιά μάχας.
Δίδεται τό παρόν κατ’ αἴτησίν του χάριν τῶν πρός τήν πατρίδα πιστῶν ἐκδουλεύσεών του.
Ἐν Τριπόλει τῇ 3 Δεκεμβρίου 1841
(Ὑπογραφαί δυσανάγνωστοι)

Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί
Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841
Ὁ Ἐκπληρῶν χρέη Δημάρχου
Δημαρχεύων Πάρεδρος
(Δυσανάγνωστος ὑπογραφή)
                                                                              
 
 

                

320
Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας

Αἴτησις Ἀριστείου
Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841


Γεννημένος εἰς τό χωρίον Λουκᾶ, κάτοικος αὐτοῦ, τοῦ Δήμου Μαντινείας, Στάθης Σάρτος ἐτῶν 55, ὑπηρέτησε στρατιωτικῶς τήν Πατρίδα. Ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, ὡς δηλοῦται ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν, ἀνεφέρθην καί κατά τό ἔτος 1836, εἰς τάς ἐπί τῶν ἀριστείων Ἐπιτροπάς δώσας καί τά ἐνδεικτικά τῶν ἐκδουλεύσεών μου καί ἐπερίμενον ἀνυπομόνως νά μοί δοθῇ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου.
Διό ὁρμώμενος ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς ἵνα εὐαρεστηθεῖσα διατάξῃ τά εἰκότα ἵνα δοθῆ καί εἰς ἐμέ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον ὡς ἐδόθη καί εἰς τάς λοιπούς συναγωνιστάς μου.
Ὑποσημειοῦμαι μέ σέβας βαθύτατον
Στάθης Σάρτος
Διά χειρός Ν. Σαμαριτοπούλου
321
Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς Ἐπαρχίας κύριος Στάθης Σάρτος, ὑπηρέτησε τήν Πατρίδα στρατιωτικῶς καθόλον τό διάστημα τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος της, παρευρέθη δέ εἰς τάς κατά τήν πολιορκίαν της Τριπόλεως γενόμενος με΄τούς ἐχθρούς μάχας, μέχρι τῆς πτώσεώς της, καθώς καί εἰς τήν ἔφοδόν της. Μετά ταῦτα δέ εἰς Παλαιάς Πάτρας κατά τό ἔτος 1822, ὡς καί κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη, εἰς Δερβένια Μεγάρων, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβενάκια Ἁγίου Σώστη, ὡσαύτως εἰς τήν πτώσιν τοῦ Ναυπλίου, ἐπίσης καί κατά τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ εἰς Ναυαρῖνον, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Δαβιάν, εἰς Ἀρμενιάν καί εἰς τάς κατά καιρούς ἐνέδρας κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν μέχρι τό 1828.
Δίδεται δέ τό παρόν κατ’ αἴτησίν του ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου αἰτηθῆ.
Ἐν Τριπόλει τῇ 4 Δεκεμβρίου 1841.
              Χατζηχρῆστος
Συνταγματάρχης                     Ἀπόστολος Κολοκοτρώνης

Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί
Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841
Ὁ Ἐκπληρῶν χρέη Δημάρχου
Δημαρχεύων Πάρεδρος
(Δυσανάγνωστη ὑπογραφή)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου