Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

"ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ"


ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

 (ντιγραφή πό χειρόγραφα κείμενα κ το ρχείου το μακαριστο ερέως Νικολάου Βήλου. Διατηρεται ρθογραφία τν κειμένων. 
Προσεχς θά ναρτήσουμε σκαναρισμένα τά πρωτότυπα).

Οἱ ερεῖς
τῆς ἐποχῆς τῆς θεμελιώσεως καί τῆς ἀνεγέρσεως
  1. Ἱερεύς Νικόλαος Βῆλος
  2. Ἱερεύς Ἀναστάσιος Παπαπέτρου

Ἐπίτροποι:
  1. Ἀθανάσιος Δ. Ρέκκας
  2. Βασίλειος Ρωμιός
  3. Νικόλαος Κατσάνης
  4. Εὐστάθιος Σταυράκης
Μηχανικός:
Βασίλειος Δ. Βασιλειάδης

Διαστάσεις . Ναοῦ Ἐξωτερικά
Μῆκος 25,60
Πλάτος 14,30
Ὕψος 8,45
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1892

Ἐμείναμε σύμφωνοι μὲ τοὺς μαστόρους.
Εἶναι τὸ θεμέλιον πόντους 85
Ἔχουν καὶ σημάδι μὲ πέτρα.
Ἐξέχει ἀπὸ τὸν τοῖχο πόντους 10.

1892

7 Ἰουνίου (ἐδώκαμεν)εἰς τοὺς Μαστόρους  δρχ. 150
20  ‘’                                                δρχ. 225
5 Ἰουλίου                                       δρχ. 400
6     ‘’                                                δρχ. 225
19    ‘’                                              δρχ. 700
2 Αὐγούστου                                 δρχ. 600
13     ‘’                                             δρχ. 500
22     ‘’                                              δρχ. 50
1 Σεπτεμβρίου                             δρχ. 500
13 Σεπτεμβρίου                           δρχ. 300
14         ‘’                                         δρχ. 100
25         ‘’              γιὰ ἡμεροδούλεια  δρχ. 93, 20
26        ‘’                          ‘’                    δρχ. 16,75


1892
Στὶς 19 Ἰουλίου ἐδώσαμε εἰς τοὺς μαστόρους δρχ. 5 ὅπου εἴχαμε καὶ τὸ θεμέλιον 1 φλωρίον.

Στὶς 19 Ἰουλίου ἐδώσαμε διά τὸν μηχανικὸν δρχ. 50 ὅπου ἐπιθεώρησε τὴν Ἐκκλησίαν.

Ἔχει ὁ πάπα-Ἀναστάσης δώση διά τὸ χορήγη ὅπου ἐπήραμε ἀπὸ τὴν Τρίπολη δρχ. 60.

Στὶς 24 Ἰουλίου ἔδωσα καὶ τοῦ μαρμαρὰ Παναγιώτη............ δρχ. 100
Στὶς 4 Αὐγούστου ἔλαβα ἐντολὴν τοῦ μαρμαρᾶ καὶ τοῦ ἔστειλα μὲ Δημήτριον Γιόκαρην εἰς Τρίπολιν δρχ. 100 καὶ στὸν ἁμαξᾶ δρχ. 18.
Στὶς 7 Σεπτεμβρίου ἔδωσα εἰς τὸν Γεώργιον Ζαχαργιᾶν, μαρμαρᾶν, δρχ. 50 μὲ ἀπόδειξιν.

1893

25 Ἰουλίου ἐδώκαμε στοὺς μαστόρους δρχ. 83,25
‘’                 ‘’                                 ‘’             δρχ. 20
5 Δεκεμβρίου                                             δρχ. 25


1894

14 Ἰανουαρίου   (ἐδώκαμεν στούς μαστόρους) δρχ. 30
‘’           ‘’             δρχ. 10
31       ‘’               δρχ. 25
13 Ἀπριλίου       δρχ. 30
15     ‘’                 δρχ.13
17 Ἰουλίου          δρχ. 100
27 Αὐγούστου   δρχ.18
‘’          ‘’              δρχ. 22, 50
13 Σεπτεμβρίου  δρχ. 100
‘’              ‘’            δρχ 22
‘’            ‘’              δρχ. 27, 5


1895

31 Μαρτίου  δρχ. 600

Σημειώνω ὅσα λεφτὰ ἐδώκαμε εἰς τοὺς μαστόρους ἀφότου ἐκάναμε τὴν πρᾶξιν καὶ τὸ Συμβόλαιον στὶς 5 Μαΐου 1895.

Στὶς 11 Ἰουνίου 1895 ἔλαβαν δρχ. 140
16 Ἰουνίου 1895 δρχ. 98
1 Σεπτεμβρίου δρχ. 300
_____________. ______________
23 Νοεμβρίου 1896 ὁ Π. Παυλὴς δρχ. 24
‘’             ‘’           ‘’    ὁ Π. Σκανδάλης δρχ. 40

20 Μαρτίου 1897 ὁ Π. Παυλὴς δρχ. 64
20 Μαΐου      ‘’      ὁ Κ. Σαργώτης δρχ. 30
2 Ἰουλίου      ‘’      ὁ Χρ. Θεοδοσόπουλος δρχ. 25


1895

16 Ἰουνίου ἐδώκαμεν εἰς τοὺς μαστόρους ὅπου ἐπλήρωσαν τοὺς ἐργάτες δρχ. 96,10

25 Αὐγούστου ἐδώσαμεν εἰς τὸν Παναγιώτην Δ. Ρωμηὸν διά τὴν προβατίναν του, ποὺ ἔφαγαν οἱ μαστοροι δρχ. 5

Λογαριασμὸς Κυρίου Ἀθανασίου Δ. Ρέκκα

Εὐχολόγιον             δεμένον
Παρακληστικὴ        δεμένη
Ὡρολόγιον              δεμένον
Εὐαγγέλιον             δεμένον
Ἀπόστολος                         δεμένον
Τριώδιον                  δεμένον

Ὅλα δρχ. 62


Ἐκτός του Εὐαγγελίου τὰ δὲ ἄλλα εἶναι ὅλα ἔκδοσις Βενετίας καὶ τύπος. Ἀθῆναι τῇ 12 Αὐγούστου 1896
Χρ. Σαλίβερος


Τὴν 25ην Αὐγούστου 1896
Ἔστειλα ὁ Ἀθανάσιος Δ. Ρέκκας ἀπὸ τὰς Ἀθήνας τὰ ἑξῆς βιβλία ἀφιέρωμα εἰς τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον.

1.      Εὐαγγέλιον
2.      Τριώδιον
3.      Παρακλητικὴν
4.      Ὡρολόγιον
5.      Ἀπόστολον
6.      Φυλλάδα τῆς Θείας Λειτουργίας
τὸ ὅλον δρχ. 72


Ἀπόδειξις διά δραχμάς 300
 τὰς ὁποίας ἔλαβον ἀπέναντι διά τὴν ἐργασίαν μου παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς.
Ἱερέαν πάπα-Νικόλα, Νικόλαον Κατσιάνην, Βασίλειον Ρωμηόν, τοὺς ὁποίους ἐλάβομεν ἀπὸ χωρίον Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας καὶ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, οἱ ἐργολάβοι:Παναγιώτης Σ. Τσιώλης,
Γρηγόριος Σαργώτης, Κων/νος Σαργώτης,
Χρίστος Θεοδοσόπουλος.
Ἐν Τριπόλει τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 1896.
Οἱ λαβόντες
Παναγιώτης Τσιώλης
Γρηγόριος Σαργώτης
Χρίστος Θεοδοσόπουλος καὶ Κωνσταντῖνος Σαργώτης
(Διά τὸν ἀγράμματον Κωνσταντῖνον Σαργώτην ὑπογράφω ὁ ὑποφαινόμενος Ἠλίας Παπαδόπουλος).


1896

Τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1896 ἐδώσαμε εἰς τοὺς μαστόρους μὲ ἀπόδειξη δρχ. 300 .


23 Νοεμβρίου 1896 ἐδώσαμε εἰς τοὺς μαστόρους δρχ.24.

Τὴν 13ην Νοεμβρίου 1896
παρέλαβε ὁ Εὐστάθιος Σταυρόπουλος γέννημα τῆς Ἐκκλησίας σακκιά 16, μίκιλα 80.

Τὴν 14ην Νοεμβρίου 1896 τοῦ ἐστείλαμε σακκιά 18 μίκιλα 106.


Γέννημα τῆς Ἐκκλησίας 1897
δώκαμε στὸ Σταυρόπουλο

1 Σεπτεμβρίου 1897 σακκιά 19 μίκιλα 133
2     ‘’                     ‘’      σακκιὰ 17 μίκιλα 122Τὴν 23 Ἰανουαρίου 1897
ἔδοσα εἰς τὸν Ἀθανάσιον......
κατ’ἐντολὴν τοῦ Ἀθανασίου Ρέκκα
δρχ. 50 ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας
τὰ λεφτὰ διά νὰ κάμουν τὴν
Εἰκόνα τῆς Παναγίας.

  Ἀπόδειξις διά δραχμάς τριάκοντα (30)
τὰς ὁποίας ἔλαβα παρὰ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἱερέως Παπανικόλα καὶ Βασιλείου Ρωμηοῦ διά κεραμίδια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου του Χωριοῦ, Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τὰς ὁποίας ἔλαβα ἀπέναντι διά τὴν ἐργασίαν μου καὶ εἶμαι ἀγράμματος καὶ κατ’ἐντολήν μου ὑπογράφει
Παναγιώτης Σ. Παυλόπουλος
Μάρτυρες: Κατ’ ἐντολὴν τοῦ ἀγραμμάτου Κωνσταντίνου Σαργώτη
Ἠλίας Παπαδόπουλος
Ἀνδρέας Β. Καστανᾶς

Ἐν Λουκᾶ τῆς 20 Μαγιοῦ 1897.

Οἱ Κύριοι Εὐστάθιος Σταυράκης καὶ Βασίλειος Ρωμηός, Ἐπίτροποι τῆς Ἐκκλησίας «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» χωρίου Λουκᾶ ἠγόρασαν καὶ παρέλαβον παρ’ ἡμῶν τὰ ἑξῆς εἴδη ξυλείας διά λογαριασμὸν τῆς ἄνω Ἐκκλησίας.
32 πάτερα μέτρα 9 μὲ 13 δρχ. 416
24    ‘’              ‘’      6 μὲ 9 δρχ. 216
7       ‘’            ‘’      5,5 μὲ 6,50 δρχ. 45,50
190 μισοντάβανα καστανιᾶς  μὲ 1,5  δρχ. 285
300 ταβάνια  μὲ 17 δρχ. 408
20 τάβλες 57,60
5 τάβλες    42
10 καδρόνια  13
_________________
δρχ. 1483,10
φορτώσεις βαγονίων : δρχ. 20
_________________
Ἐχαρίσθησαν διά τὴν Ἐκκλησίαν : 1503,10
12,10
_________
δρχ. 1491
Ἐπλήρωσαν ἀπέναντι                  δρχ. 1211
__________________
Ὀφείλουν                                          δρχ. 280Ἐν Ναυπλίῳ 22 Ἰουλίου 1897

(Ὑπογραφὲς δυσανάγνωστες)1898

11 Αὐγούστου, ἀρχίσαμε, διά νὰ ἑτοιμάσουμε διά τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἐκκλησίας.

11 πύχες (ὕφασμα) πρὸς δρχ. 1,60 ἐδώκαμε δρχ. 17,60
6 πύχες πρὸς δρχ. 1,80 ἐδώκαμε δρχ. 10,20
5 πύχες πρὸς δρχ. 0,80 ἐδώκαμε δρχ. 4
20 λινὸ πρὸς δρχ. 1,05 ἐδώκαμε δρχ. 20,50
2 μαντήλια
9 πύχες διά τὸν Ἀρχιερέα 2,50 ἐδώκαμεν 24,05
4 σαπούνια δρχ. 1.60
Διά καλύμματα δρχ. 14
Διά τσουκάλια δρχ.7
διά ἀντιμήνσια, διά σπόγγους δρχ.22
διά πιάτα καὶ λοιπὰ ἔξοδα δρχ. 11
διά τὸ ἀρτοφόρι δρχ. 5,50
διά πετσέτες ἀπὸ Τσίτι δρχ. 3,50
διά θυμιατὸ καὶ δίσκους δρχ.19
διά μίγματα διά τὰ ἐγκαίνια δρχ. 7,60
Διά τὸν Ἀρχιερέα καὶ τὸν Διάκον δρχ.300
Διά τὸν πάπα-Γιώργην Σαμαρᾶν δρχ. 25
Διά τὸν κ. Γερμανὸν, Ψάλτην δρχ. 5
Διά Τιτσίτη (ὕφασμα) δρχ. 6,50
διά ὀρύζιον καὶ ἄλλα ἔξοδα δρχ. 10
τοῦ ἁμαξηλάτη δρχ. 35
διά καρέκλες δρχ. 11


ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Ἀγοράσαμε.

3 καρέκλες δρχ.11
1 κανάτα δρχ.1,50
2 μαχαίρια δρχ. 1,20
1 καθρέφτη δρχ. 1,50
1 Μποτίλια δρχ. 0,70
1 Σέτα δρχ. 0,90
ζάχαρη δρχ. 0,90
λουκούμια δρχ. 1,00
3 ποτήρια δρχ. 0,90
1 τραπεζομάντηλο δρχ.0,50

Ὁ Βασίλης Ρωμηὸς ἔδωκε ἀπὸ τὰ δικά του
πρὶν τὰ ἐγκαίνια δρχ. 11
καὶ στὰ ἐγκαίνια δρχ. 4 .


1898
(Γράφει ὁ Παπα Νικόλας Βῆλος)

Τὴν πρώτη φορά ποὺ ἦρθε ὁ Δεσπότης.
Ἕνα κατσίκι ἀπὸ τοῦ Νικόλα Κατσιάνη δρχ. 15
δικά μου πουλιὰ 10 δρχ. 14
καὶ λοιπὰ ἔξοδα  δρχ. 10Εἰς τὰ ἐγκαίνια

Ἕνα κατσίκι μαρτίνι ἀπὸ τοῦ Τσιαγκούρη δρχ. 22
μίαν γουρνοπούλαν ἀπὸ Στάθη Καλατζῆ δρχ. 7
ἕνα γουρουνόπουλο ἀπὸ Νικ. Κατσιάνη δρχ. 12
δικά μου πουλιὰ 12 δρχ. 18 .


1 θυμιατὸ δρχ. 14
2 δίσκους δρχ. 4,50
Εἰς Γρήγ. Κουτσομυτόπουλον δοῦναι
Τρίπολις τῇ 21 Αὐγούστου 1898

Ἀπόδειξις
Διά δραχμάς 62 & 70

Ἔλαβα ὁ ὑποφαινόμενος ἀπὸ τὸν κύριον Βασίλειον Ρωμηὸν κάτοικον χωριοῦ Λουκᾶ δι ἀντιτιμον ἑνὸς κ       καὶ ἑνὸς ............καντηληθρῶν. Τὰς ἄνω δραχμάς ἑξήκοντα δύο καὶ ἑβδομήντα ἔλαβον

Χρῖστος Βέρροιος, ἔμπορος Τρίπολις

Ἐν Τριπόλει τῇ 3ῃ Ἰανουαρίου 1898.


Ἐλάβομεν οἱ ὑποφαινόμενοι Χρῆστος Θεοδοσόπουλος, Γρηγόριος Σαργώτης, Κων/νος Σαργώτης, Παναγιώτης Παυλόπουλος κτίστες παρὰ τοῦ Γεωργίου Ι. Πετροπούλου διά λογαριασμὸν τοῦ Ἱερέα Νικολάου Βήλου, ἐκ τοῦ χωριοῦ Λουκᾶ καὶ διά λογαριασμὸν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ Λουκᾶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δρχ. 100.

Ἐν Τριπόλει 24 Δεκεμβρίου 1899

οἱ λαβόντες

καὶ διά τὸν ἀγράμματον Κωνσταντῖνον, ὑπογράφοντες κατ’ ἐντολὴν τοῦ οἱ κάτωθι τρεῖς ἕτεροι πρὸς ἀσφάλειαν τῆς ἀληθείας.

Γρηγόριος Σαργώτης
Χρῆστος Θεοδοσόπουλος
Παναγιώτης Παυλόπουλος


Ἀπόδειξις

Ὅτι ἐλάβαμεν οἱ ὑποφαινόμενοι Βασίλειος Σκανδάλης καὶ Χρῆστος Γκουλαρμάνης, λιθοτόμοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ χωρίου Λουκᾶ, Ἱερέα Νικόλαον Βῆλον κ.λ.π. διά τὴν Πέτραν καὶ παρεχωρήσαμεν εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωρίου Λουκᾶ ἀπὸ τὸ ἔτος 1892, ἀπέναντι τῶν ὅσων ἔχομε νὰ λάβωμε δρχ. πεντήκοντα (50) καὶ εἰς ἔνδειξιν ὑποφαινόμεθα.

Ἐν Τριπόλει τῇ 31 Δεκεμβρίου 1899

Οἱ λαβόντες
Βασίλειος Σκανδάλης καὶ
Χρῆστος Γκουρλαμάνης


1899


Στὶς 10 Ὀκτωβρίου ἐδώκαμεν εἰς τὸν Μηχανικὸν Βασιλειάδη δρχ. 20
στὸν Παν. Παυλὴ  δρχ. 20
στὸν Γληγόρη  δρχ. 10
στὸν Κωνσταντὴ  δρχ. 6 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου