Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

" ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΑ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ "        " ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΙΑ ΤΑ 170 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ "

4 Φεβρουαρίου 1843- 4 Φεβρουαρίου 2013


    Ἐπειδή σάν σήμερα κοιμήθηκε ὁ Κολοκοτρώνης, δέν θά κάνωμε ἄλλη ἀνάρτηση, ἀλλά θά κάνωμε ἕνα ἀφιέρωμα στή μνήμη του.

    Πέρασαν 170 χρόνιαν ἀπό τότε πού ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ ἔγειρε τήν δαφνοστεφῆ κεφαλή του καί ἄφησε τήν φυχή του νά φτερουγίση στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο τόσο ἀγάπησε.
    Στόν Κολοκοτρώνη χρωστᾶμε τή λευτεριά μας. Εἶναι προσωπικότητα πού σημάδεψε ὄχι μόνο τήν Ἑλληνική, ἀλλά καί τήν παγκόσμια ἱστορία.
   Ἡ Ἀρκαδία πού τόν γέννησε καί τόν ἀνάστησε, πού ἔζησε τά σκιρτήματα τῆς νηότης του καί τούς καημούς του  γιά τήν Πατρίδα, πού ἄκουσε τόν πόνο του καί τούς κτύπους τῆς καρδιᾶς του γιά τή δόξα καί τήν τιμή τοῦ Γένους, νιώθει δίκαια ὑπερηφάνεια καί καυχᾶται γιά τόν σταυραητό της. Ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν ἥρωες, ἀλλά ὅλες θά ζήλευαν τήν λεβεντιά καί τή δόξα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μωρηᾶ.
   Ἀγέρωχος προχωροῦσε ἔχοντας στήν ψυχή του τή βαθειά πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα
« Πρῶτα εἴπαμε γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί μετά γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».
   Γονάτισε πολλές φορές μέ δάκρυα μπροστά στήν Παναγιά. Ὃπως στό Χρυσοβίτσι καί στήν Ἐπάνω Χρέπα. Στό Χρυσοβίτσι κλαίει καί παρακαλεῖ. « Βοήθα με Παναγία μου, εἶμαι μόνος». Στήν Ἐπάνω Χρέπα, λειτουργιέται μέ τούς συμπολεμιστές του καί κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί βάζουν τήν Παναγιά μας μάρτυρα, ὅτι θά πάρουν τήν Τριπολιτσά  καί θά λευτερώσουν τό Γένος.

   Σήμερα πού οἱ Ἕλληνες περνᾶμε δύσκολες ἡμέρες, γιατί ξεχάσαμε τίς ἀξίες, ἀπεμπολήσαμε τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό, λησμονήσαμε τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα, χάσαμε τόν δρόμο γιά τήν ἀληθινή λευτεριά καί δέν γνωρίζομε τούς δρόμους τῆς ἀνδρείας καί τῶν ἡρωικῶν ἀγώνων, σήμερα ἡ μορφή τοῦ Κολοκοτρώνη, μέ τό ξεγύμνωτο σπαθί καί τό ἀητίσιο βλέμμα, μᾶς ὁδηγεῖ καί μᾶς ἐμνέει, ἀλλά καί μᾶς ἐλέγχει.
     Ἀπό τή μέση τήν Τριπολιτσά, ὅπου ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν Ἑλλήνων λαμπρό μνημεῖο τοῦ ἔστησε ,φωνάζει γιά νά συνάξῃ τά πλήθη στόν ἀγῶνα γιά νά σωθῇ ἡ πατρίδα καί τά παιδιά της.
    170 χρόνια μετά, ἐλᾶτε νά γονατίσωμε ἐκεῖ ὅπου φυλάσσονται τά λείψανά του, στόν ἀνδριάντα του, στήν μεγάλη του Ἄρεως Πλατεία, τῆς θρυλικῆς καί λεβεντογέννας Τριπολιτσᾶς καί νά τοῦ ὑποσχεθοῦμε ὅτι πιστοί στά παραγγελματά του, θά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν πίστη καί τήν Πατρίδα.

Ὁ ἔφιππος ἀνδριάς τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, στήν Τρίπολη (Στή βάση τοῦ ἀνδριάντος σέ εἰδική κρύπτη φυλάσσονται τά λείψανά του)   Ἐλᾶτε οἱ Νεοέλληνες, σήμερα νά ἀνασύρωμε μνῆμες καί θύμησες πού βοήθησαν τοῦτο τό Γένος νά σταθῇ στά πόδια του καί νά ἀφουγκραστοῦμε  τά βουνά καί τά λαγκάδια πού ἀντιλαλοῦν, διαλαλώντας στούς αἰῶνες τήν Κολοκοτρωναίικη λεβεντιά, τήν γεμάτη Χριστό καί Ἑλλάδα.
"Λάμπει ὁ ἥλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγκάδια.
Ἔτσι λάμπει καί ἡ κλεφτουριά οἱ Κολοκοτρωναῖοι
πὂχουν τ’ἀσήμια τά πολλά, τίς ἀσημένιες πάλες.
 Ὅπου δέν καταδέχουνται τή γῆς νά τήν πατήσουν.
Καβάλα πᾶν στήν Ἐκκλησιά, καβάλα προσκυνᾶνε,
καβάλα παίρν’ ἀντίδερο ἀπ’ τοῦ Παπᾶ τό χέρι.
Ρίχνουν φλωριά στήν Παναγιά, φλωριά καί στούς Ἁγίους
καί στόν Ἀφέντη τό Χριστό, τίς ἀσημένιες πάλες".

Φωτογραφία ἀπό τήν μεταφορά τῶν λειψάνων τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Τρίπολη (10 Ὀκτωβρίου 1930). Τά λείψανα συνόδευσε ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος.
     Ἐμεῖς σήμερα στή μνήμη του ἐπαναλαμβάνομε τά λόγια πού εἶπε στόν ἐπικήδειο γιά τόν Κολοκοτρώνη, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ὁδοῦ Αἰόλου Ἀθηνῶν, ὅπου ἔγινε ἡ κηδεία του, ὁ μέγας Ἱεροκήρυκας Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων:  
         Ὁ Κολοκοτρώνης στήν νεκρική του κλίνη. Ἀθήνα 4-2-1843
 
«Δῶμεν ἀδελφοί τήν χάριν ταύτην. Δεῦτε καί συνάψωμεν τάς ἐγκαρδίους ἡμῶν δεήσεις, εὐχόμενοι πρός τόν Θεόν τοῦ ἐλέους ὑπέρ αὐτοῦ. Ὦ Θεέ τῶν πνευμάτων καί πάσης σαρκός, ὦ γένους θνητοῦ τε καί ἀθανάτου καί πάσης ἀοράτου καί ὁρατῆς φύσεως δημιουργέ, ἥλιε δόξης ἀϊδίου, καί ἀέναε πηγή τῆς ἀθανασίας, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου καί ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου Θεοδώρου, ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν δικαίων, παριδών τάς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Πολλά ἐκοπίασεν ὑπέρ τῆς Ἁγίας σου πίστεως, πολλά τήν Ἐκκλησίαν ἠγάπησε καί πάντοτε πιστῶς ἐπεκαλεῖτο τό πανάγιον σου Ὄνομα. Ἄφες αὐτῷ Κύριε πάσας τάς ἀνομίας, ὁ τήν πίστιν ἀποδεξάμενος τοῦ ἑκατοτοντάρχου καί πᾶσι τοῖς χρεωφειλέταις τοῦ δανείου τῶν πολλῶν τοῦ θείου σου νόμου παραβάσεων χαριζόμενος. Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, τό ἔλεός σου ἐπικαλούμεθα πρός σέ οἱ λειτουργοί σου, πρός σέ πᾶς ὁ Λαός σου, πρός σέ μετά πίστεως ἐκβοῶμεν, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῷ, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῷ, ὁ Θεός συγχωρήσαις αὐτῷ.
Καί σεῖς θάλασσαι καί νῆσοι καί ὄρη καί κοιλάδες καί φρούρια καί πολυημνήτων μαχῶν παλαῖστραι ἀντιβοᾶται εἰς αἰῶνας τό Ὄνομά του.
Σύ δέ ἀοίδιμε Κολοκοτρώνη, τῆς ἀπολυτρώσεως μας γενναῖε πρωταγωνιστά, ἀλυποτάτην αἰώνιον καί μακαρίαν εὐφραίνου εὐφροσύνην».    Μνημόσυνα τελέστηκαν καί στήν Τρίπολη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος εἶχε διοργανώσει λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τόν Κολοκοτρώνη, χθές 3.2.2013, ἀλλά καί στήν Πάτρα, ἀπό τόν συντοπίτη μᾶς Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε μνημόσυνο γιά τόν Κολοκοτρώνη στόν Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας, μέ τήν παρουσία πλήθους Λαοῦ, μέ δυμανική τήν παρουσία τοῦ Ἀρκαδικοῦ στοιχείου τῆς Πάτρας.
    Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξεφώνησε συγκινητικό λόγο γιά τόν Κολοκοτρώνη.
Ἐπίσης ἐκδήλωσεις ἔγιναν καί σέ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος.

Φωτογραφικό υλικό από τα λημέρια του

Βαλτέτσι: Ὁ Ναός τῆς Παναγίας καί ὁ Ἀνδριάντας τοῦ Κολοκοτρώνη.


 
Λιμποβίσι: Τό σπίτι τοῦ Κολοκοτρώνη. Τό ἀνεστήλωσε ἡ φιλοπατρία τοῦ ἀοιδίμου Παναγιώτου Ἀγγελόπουλου.Ἁλωνίσταινα: Ἡ πατρίδα τῆς μάνας τοῦ Κολοκοτρώνη, Ἐλισάβετ(Ζαμπίας) Κωνσταντῆ Κολοκοτρώνη.

Δίπλα στόν Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εἶναι ὁ τάφος τῆς μάνας τοῦ θρυλικοῦ πολέμαρχου.
Στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ ἀνάγλυφος ὁ ἀνδριάντας τῆς μάνας τοῦ Κολοκοτρώνη, κρατώντας ἀπό τό χέρι τό μικρό Θοδωράκη.
 
Πιάνα: Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Πολλές φορές σ’ αὐτό τό χωριό πού βρίσκεται ἀνάμεσα στό Λιμποβίσι καί στήν Ἁλωνίσταινα, ξαπόσταινε καί ἀνασυγκροτοῦσε τά παλληκάρια του ὁ Γέρος τοῦ Μωρηᾶ.


Ἡ Μονή τῆς Ἐπάνω Χρέπας ὅπου λειτουργήθηκαν καί κοινώνησαν ὁ Κολοκοτρώνης καί τά παλληκάρια του ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ
(14 Σεπτεμβρίου 1821)Χρυσοβίτσι: Ὁ Ναός τῆς Παναγίας ὅπου εὑρίσκεται τό εἰκόνισμα μέ τήν μορφή Της, μπροστά στό ὁποῖο γονατιστός καί μέ δάκρυα προσευχήθηκε ὁ Κολοκοτρώνης γιά τήν λευτεριά τῆς Ἑλλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου