Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

" ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΥΚΑΪΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ "

Ἑλλάς Εὐγνωμονοῦσα
(Πίνακας Θεοδώρου Βρυζάκη)


ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΟΥΚΑΪΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν  
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

     Στόν τομέα αὐτό, τόν ἱερό καί ἅγιο, στό προσκλητήριο δηλ. γιά τόν ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τῆς Φυλῆς μας ἀγῶνα, δέν ὑστέρησαν οἱ Λουκαΐτες. Ἔγραψαν τίς δικές τους ἡρωϊκές σελίδες ποτίζοντας μέ τό αἷμα τους καί τήν λεβεντιά τους τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας.
     Στή σελίδα μας ατή θά ναφερθομε
στούς θυσιασθέντες ,κατά καιρούς, Λουκαΐτες γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν λευθερία.
    Ἄς εἶναι οἱ λίγες αὐτές γραμμές εἰς μνημόσυνον τῶν Ἡρώων καί Μαρτύρων συγχωριανῶν μας.

 

             
       Περί τῶν Λουκαϊτῶν ἡρώων τοῦ 1821 πληροφορούμεθα:

α) Ἀπό τά Ἀπομνηνονεύματα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,

β) Ἀπό ἀναφορές τῶν χηρῶν τῶν ἀγωνιστῶν Λουκαϊτῶν τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι σκοτώθηκαν στίς διάφορες μάχες, ὅπως τῆς Γράνας, Ἀπελευθερώσεως Τριπολιτσᾶς, ἐναντίον Δράμαλη, ἐναντίον μπραήμ κ.τ.λ.,(Γ.Κ.)

γ) Ἀπό αἰτήσεις τῶν ἐπιζησάντων μετά τούς πολέμους ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναφερόμενοι στίς, πρός τήν πατρίδα, ὑπηρεσίες τους καί στήν συμμετοχή τους στίς ἔνδοξες μάχες, αἰτοῦνται τό ἀριστεῖον τιμῆς τό ὁποῖο ἐθέσπισε γιά τούς ἀγωνιστές ἡ Ἑλληνική Πολιτεία. Τά αἰτήματα ὑπεβλήθησαν στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τό ἔτος 1847.(Γ.Α.Κ.)

δ) Ἀπό ἄλλες ἱστορικές πηγές. 
Μέρος Α'.

Διασωθέντα ὀνόματα πεσόντων Λουκαϊτν κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821:(Γενικά ρχεα το Κράτους Γ.Α.Κ. )
"  κλρος πρξε καί δηγός τς φυλς καί τό στήριγμά της»   (στορικός Δ. Κόκκινος)
 
«ερες, ο τόν Σταυρόν το Χριστο ς ζυγόν ράμενοι καί σφαγιασθέντες σπερ ρνες...

  Δετε πολαύετε τοίμασε Κύριος μν βραβεακαί στέφη τά οράνια..."

1.Ἱερεύς θανάσιος Λουκαΐτης,   φημέριος Λουκ.      
 σφαγιάσθη πό τν Τούρκων στίς 9 Αγούστου 1821, κατά τήν πιδρομή ναντίον το χωριο, μία ἡμέρα πρίν πό τήν νδοξη καί νικηφόρα μάχη τς Γράνας. Μαζί του φονεύθησαν στίς συμπλοκές μέ τούς Τούρκους καί λλοι κάτοικοι το χωριο.
   Τό γεγονός ναφέρεται πό τόν Παλαιν Πατρῶν Γερμανό στά πομνημονεύματά του. Τό νομα το ερέως ερίσκομε καί στά ρχεα τς ερς Μονς Βαρσν.

 2. Γεράσιμος Ἱερομόναχος, Νικολάου: 
   φονεύθη ὑπό τῶν Τούρκων εἰς Ἱεράν Μονήν Βαρσῶν, 9 Αὐγούστου 1821 μαζί μέ λλους μοναχούς  περασπιζόμενος τήν ερά Μονή πό τήν πιδρομή τν βαρβάρων. Ο Τορκοι τούς καψαν ζωντανούς μέσα στόν πύργο τς Μονς.

3. Ἰωάννης Νικολάου, ἀδελφός τοῦ Γερασίμου.
  Ἐφονεύθη κατά τήν Ἀπελευθέρωση (Ἄλωση) τής Τριπολιτσᾶς, 23 Σεπτεμβρίου. 1821.

4. Πουλίνα. (Ἀθανασία, γυναίκα τοῦ Πουλῆ):


   "Ψυχή μεγάλη καί γλυκειά, μετά χαρᾶς στό λέω:
Θαυμάζω τές γυναῖκες μας καί στ’ ὄνομά τους μνέω".(Διονύσιος Σολωμός)

     Ἡ ἡρωίδα Πουλίνα ἀγωνίσθηκε ἐναντίον τῶν Τούρκων, ξεσηκώνοντας τούς κατοίκους τοῦ Λουκᾶ τόν Αὔγουστο τοῦ 1821, συνεργασθεῖσα μέ τόν Κολοκοτρώνη γιά τήν μάχη τῆς Γράνας καί τήν τροφοδοσία τοῦ ἀγῶνα στήν περιοχή. Οἱ Τοῦρκοι τήν κρέμασαν στό μέσο τοῦ χωριοῦ. Τό κέντρο τοῦ χωριοῦ ,κτοτε, πῆρε τό ὄνομά της. Μέχρι σήμερα ὀνομάζεται «Πουλίνα», πρός τιμήν τῆς Λουκαΐτισσας ἡρωίδος καί διατήρηση τῆς μνήμης τῶν ἀγώνων της γιά τήν πατρίδα. Τά νεώτερα παιδιά μας, δέν γνωρίζουν αὐτή τήν σελίδα τῆς τοπικῆς μας ἱστορίας. 
   Εκαιρία λοιπόν νά πληροφορηθον περί τν ρώων προγόνων μας.
5. Ἀθανάσιος Κουνέλης

6. Γεώργιος Τζαβάρας

7. Γιαννάκης Πέτρου

8. Ἀνδριανός Καραμπράτσος

9. Ἀντρίκος Κρινόλας


    Πρέπει ὅλων αὐτῶν τά ὀνόματα, ὅπως καί ὅσα θά ἀναφερθοῦν στή συνέχεια, ὀνόματα ἐπιζησάντων ἀγωνιστῶν, μετά τίς μάχες καί ἐν εἰρήνη τελειωθέντων, νά ἀναγραφοῦν στή στήλη τῶν Ἡρώων του χωριοῦ μας. Πρός τοῦτο, θά πράξωμε τά δέοντα, ἐπιτελοῦντες χρέος ἱερό καί καθῆκον ἅγιο πρός τούς ἥρωες καί μάρτυρες γιά τήν Πίστη μας καί τήν Λευτεριά μας.
 Αἰωνία ἡ μνήμη 
 πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἠρωικῶς πεσόντων, πατέρων καί ἀδελφῶν μῶν.


 

"Τῆς νύχτας οἱ ἀρματωλοί καί τῆς αὐγῆς οἱ κλέφτες
ὁλονυχτίς κουρσεύανε καί τήν αὐγή κοιμῶνται, 
κοιμῶνται στά ψηλά βουνά καί στούς παχιούς τους ἲσκιους".
ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΗΓΩΝ

(Διατηροῦμε τήν ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου)


·    Ἀναφορά χηρῶν Λουκαϊτῶν ἀγωνιστῶν, μέ τήν ὁποία ζητοῦν τήν καταβολή σιτηρεσίου καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό φόρους

Ὑπερτάτη Διοίκησις

            Δεινοπαθῶς ἀναφέρομεν αἱ κάτωθεν γεγραμμέναι γυναῖκες τῶν ἐν πολέμῳ τεθανατωθέντων Λουκαϊτῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας Τριπολιτζᾶς, ὅτι πέρυσι κατά διαταγήν τοῦ ἀρχιστρατήγου κυρίου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ἥτις ἀνά χεῖρας μας σώζεται, μᾶς ἐδίδετο ἐκ τῶν ἰδίων χωρίων μας τό μηνιαῖον εἰς μίαν ψυχήν δώδεκα ὀκάδες διωρισμένον ἀλεύρι. Ἐφέτος ὅμως, ἐπειδή τά χωρία μας ἐπωλήθησαν, δέν ἔχομεν πόθεν νά λάβωμεν τό ἀνῆκον ἡμῖν ἀλεύρι καί νά ζωοτραφῶμεν. Ὅθεν, ἵνα μή τῷ λιμῷ ἀποθάνωμεν, παρακαλοῦμεν θερμῶς τήν Ὑπερτάτην Διοίκησιν, οἴκτῳ καί φιλανθρωπίᾳ καμπτομένη, νά ἐκδώσῃ ἐπιταγήν, προσδιορίζουσα τό μέρος παρ’ οὗ ἕπεται νά λαμβάνωμεν τό ἐξονομασθέν ἀλεύρι τῆς ζωοτροφίας μας. Προσέτι ἀναφέρομεν, ἄν εἶναι δίκαιον, ἡμεῖς αἱ χηρεύουσαι καί τῷ λιμῷ ἀπολλύμεναι, νά πληρώνωμεν καί δοσίματα ὁπού εἰσπράττονται χάριν τῶν στρατιωτῶν. Καί διά τοῦτο ἀνταπαρακαλοῦμεν θερμότερον διά νά ἐκδοθῇ ἐπιταγή τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως διά νά μένωμεν ἀπό τά χωρία ἡμῶν ἀνεπηρέασται ἀπό τῶν δοσιμάτων. Ἐν τοσούτοις μένοντες εῖς τό ἔλεος τῆς Ὑπερτάτης Δικοικήσεως, ὑποσημειούμεθα

Ὑποκλινέσταται δοῦλαι

   Θανάσενα Κουνέλενα   
   Ἀντριανοῦ Καραπράτζου
     Γιώργενα Τζιαβάρενα    
Ἀντρίνου Κρινόλα
  Γιαννάκενα Πετρονύφη

*Στό πίσω μέρος τῆς ἀναφορᾶς ἔχουν σημειωθῆ ὑπηρεσιακῶς τά ἑξῆς:

Ἀρ. 648. Ἀναφορά τῆς Θανάσενας Κουνέλενας, Γιώργενας Τζιαβάρενας, Γιαννάκενας Πετρονύφης, Ἀντριανοῦς Καραπράτζου καί  Ἀντρίνους Κρινόλα, γυναικῶν τῶν ἐν πολέμῳ θανατωθέντων Λουκαϊτῶν, ζητούντων πόθεν νά λαμβάνουν τό ἀνῆκον εἰς αὐτάς ἀλεύρι καί νά μήν πληρώνουν δοσίματα.

Ἀρ. 798 Τ. Πρ. Πρός τό ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν καί τῆς Οἰκονομίας, διά νά διατάξωσι, πρῶτον μέν νά δίδεται εἰς τάς ἀναφερούσας τό προσδιορισθέν ἀνά ψυχήν ἀλεύρι, τό ὁποῖον νά ἐκπεσθῇ τοῦ λογαριασμοῦ τῶν ἐνοικιαστῶν τῶν δημ. προσόδων εἰς τήν δευτέραν ἑξαμηνίαν· νά διαταχθῇ δέ καί ὁ ἔπαρχος σφοδρῶς νά μή συγχωρῇ τό νά ὑποβάλλωνται εἰς ἔρανον δι’ ἐκστρατείαν ἐκεῖναι τῶν ὁποίων οἱ ἄνδρες ἐφονεύθησαν πολεμοῦντες ὑπέρ πατρίδος.

18 Ἰουν. 1823, Τριπολ.         
    Ὁ Γ. Γραμ.
            Ἀ. Μαυροκορδᾶτος

·        Ἐκ νέου ἀναφορά χηρῶν Λουκαϊτῶν ἀγωνιστῶν, γιά τήν καταβολή σιτηρεσίου

Ὑπερτάτη Διοίκησις

Ἀναφερόμεθα ὑποκάτωθεν γυναῖκες Λουκαΐτισσες ὁπού οἱ ἄνδρες μας ἐθανατώθησαν εἰς τόν ἱερόν ἀγῶνα τῆς πατρίδος μας, ἄλλοι μέν εἰς τήν Γράνα καί ἄλλοι μέν εἰς τόν ἐρχομόν Δράμαλη. Ἡ Σεβαστή Γερουσία τήν ἀπερασμένην χρονιά μᾶς εἶχεν δώσει στούς σπαῆδες τοῦ χωριοῦ μας διαταγήν καί μᾶς ἔδωσαν διά ἕναν χρόνον γέννημα διά ζωοτροφίας, ἐμᾶς καί τῶν μπαιδιῶν μας, πρός δώδεκα ὀκάδες τόν μῆνα τῆς κάθα ψυχῆς. Ἐφέτος, ἐπειδή τό χωργιό μας ἐπουλήθη εἰς ἄλλους σπαῆδες, δέν μᾶς ἔδιναν τίποτες· καί ἐπροχθές πάλιν μέ ἀναφορές μας ἀναφέραμεν πρός τήν Ὑπερτάτην Διοίκησιν ὁπού νά μᾶς δοθῇ τό γέννημα καθώς καί ἐπέρυσι· καί ἐδιωρίσθη ὁ Νταπακόπουλος σπαῆς τοῦ χωργιοῦ μας νά μᾶς δοθῇ τό γέννημα. Ὅθεν ὁ εἰρημένος Νταπακόπουλος μόνον διά ἕναν μῆνα μᾶς δίδει. Παρακαλοῦμεν τήν Ὑπερτάτην Διοίκησιν ὁπού νά διορίσῃ νά μᾶς δοθῇ τῶν ἕξ μηνῶν πρώιμον καί ἕξ μηνῶν ὄψιμον, καθώς καί ἐπέρυσι μᾶς ἐδόθη. Εἰ δέ ἑνοῦ μηνός, τί νά τό κάμωμεν· καί αὐτό, διά νά μήν μείνωμεν ὑστερημένες. Παρακαλοῦμε καί προστρέχομεν εἰς τό ἔλεος τῆς Διοικήσεως.

Τῇ 25 Ἰουνίου 1823, Τριπολιτζά                
Οἱ δοῦλες σας 
Θανάσενα Κουνέλενα  
Γιαννάκενα  
Ἀντριανοῦ Καραπράτζενα 
Ἀνδριανοῦ Κρινόλενα
Τζαβάρενα

*Στό πίσω μέρος τῆς ἀναφορᾶς ἔχουν σημειωθῆ ὑπηρεσιακῶς τά ἑξῆς:

Ἀρ. 782. Ἀναφορά τῆς Θανάσενας Κουνέλενας, Γιαννάκενας, Ἀντριανοῦς Καραπράτζενας, Ἀντριανοῦς Κρινόλενας καί Τζαβάρενας, Λουκαΐτισσων, ζητούντων νά διορισθῇ ὁ Ταμπακόπουλος νά τούς δώσῃ ἕξ μηνῶν πρώιμον.

Πρός τό Συμβούλιον τῶν Ὑπουργῶν, παρά τοῦ ὑπουργ. τοῦ Δικαίου." Παιδιά μου μή μ' ἀφήνετε στόν ἔρημο τόν τόπο,
γιά πάρτε με καί σύρτε με ψηλά στήν κρύα βρύση,
ποῦ 'ναι τά δέντρα τά δασιά, τά πυκναραδιασμένα.
Κόψτε κλαδιά καί στρῶστε μου καί βάλτε με νά   κάτσω, καί φέρτε τόν πνευματικό νά μέ ξομολογήση,
γιά νά τοῦ πῶ τά κρίματα, ὅσα 'χω καμωμένα
δώδεκα χρόνιαρματωλός, 
σαράντα χρόνια κλέφτης".
(Κλέφτικο τραγούδι)

·   Ὁ Ἔπαρχος Τριπόλεως ζητεῖ οἰκονομική ἐνίσχυση,γιά παροχή βοηθείας στίς χῆρες τῶν ἀγωνιστῶν 

Ἀρ. 440

Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν τῶν Ἐσωτερικῶν

Ἐλήφθη ἡ σεβαστή ἐπιταγή σας ὑπ’ ἀριθ. 966, διά τῆς ὁποίας διορίζετε νά δίδετε ἀλεύρι ἀνά ὀκάδες δώδεκα ἑκάστης ψυχῆς τῶν χηρευουσῶν γυναικῶν ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ, τῶν ὁποίων οἱ ἄνδρες ὑπέρ πατρίδος ἐφονεύθησαν· πρός τούτοις, καί νά μήν καθυποβάλλωνται εἰς ἔρανον ἐκστρατείας καί κάθε ἄλλου δοσίματος. Ὅσον μέν περί τοῦ δευτέρου, θέλει ἐξακολουθήσω ἀμέσως κατά τήν σεβαστήν ἐπιταγήν σας. Πρός δέ τοῦ ἀλεύρου, μέ τό νά εἶναι ψυχαί δεκαεννέα, χρειάζονται ὀκάδ. 228 τόν μῆνα· καί ἕως ὅτου νά ἔλθῃ ἡ προθεσμία τῆς δευτέρας ἐξαμηνιαίας, τῶν ἐνοικιαστῶν τῶν δημοσίων προσόδων, ποῖος ἔχει νά τό οἰκονομήσῃ; Ὁ δοῦλος σας δέν ἔχω χρήματα δώσω τοῦ ψωμᾶ καί χθές μέ εἶπεν ὅτι δέν θέλει δώσει πλέον ψωμί τῶν στρατιωτῶν τῆς ἐκτελεστικῆς δυνάμεως. Ἐκ τῶν νεωστί διορισθέντων νά συνάξω ἐνοίκιον, δέν ἔλαβον ἀκόμη ὀβολόν. Πλήν, καί αὐτά συνάζοντας κατά μῆνα μόλις δύναται τό ἐπαρχεῖον τοῦτο νά ἐξοικονομῇ τά ἐσωτερικά του καί νά μήν βουρλίζωμαι διά τά ἀγώγια καί λοιπά ἄλλα ἔξοδα. Τούτων οὕτως ἐχόντων, εἶναι ἀδύνατον νά ἐξοικονομήσω τό ἄλευρον τῶν χηράδων.


· παρχος Τριπόλεως βεβαιώνει ὅτι τά τέκνα γυναικός κατοίκου Λουκᾶ ἐφονεύθησαν ὑπό τῶν Τούρκων

Ἀρ. 495                                                                    <Α. Διά χειρός Β. Βανικιώτη>

Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν τῶν Ἐσωτερικῶν


Ἐλήφθη ἡ σεβαστή ἐπιταγή σας ὑπ’ ἀριθ. 1095, διά τῆς ὁποίας μέ διατάττετε νά ἐξετάσω περί τῶν δύο υἱῶν τῆς Νικολοῦς Λουκαΐτισσας, ἄν τῷ ὄντι ἀπέθανον εἰς μάχην ὑπέρ πατρίδος.

Καί ἐπειδή εὑρέθησαν εἰς τό ἐπαρχεῖον τοῦτο οἱ πρόκριτοι τοῦ χωρίου Λουκᾶ, ἐξετάσας περί αὐτῶν, ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ μέν ἕνας υἱός της, καλόγηρος ὤν, ἐφονεύθη μέσα εἰς τήν ἱεράν μονήν τῶν Βαρσῶν, ἐνῷ οἱ ἐχθροί ὑπῆγον ἐκεῖ, κατά τάς ἀρχάς τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀγῶνος. Ὠνομάζετο Γεράσιμος ἱερεύς καί ἱερομόναχος. Ὁ δέ ἕτερος υἱός της ἐφονεύθη ἐν καιρῷ τοῦ ἀσάλτου τῆς πόλεως ταύτης παρά τῶν ἐχθρῶν εἰς τόν Μεχκεμέν, ὅστις, ὑπανδρεμένος ὤν, ἄφησεν τήν γυναῖκα του μέ τρεῖς υἱούς ἀνηλίκους. Ὁ μεγαλύτερος υἱός του εἶναι ὀκτώ χρονῶν. Ἡ δυστυχής μήτηρ μετά μιᾶς ἀδελφῆς της χωλῆς καί μέ μίαν θυγατέρα της ἐπροστατεύοντο παρά τοῦ ρηθέντος υἱοῦ τῆς ἱερομονάχου. Ὅθεν εἶναι ὅλαι αὐταί ψυχαί ἑπτά, κατά τήν πληροφορίαν ὁπού ἔλαβον· διό καί γνωστοποιῶ περί τούτων τήν ἐξοχότητά σας κατά τήν σεβαστήν ἐπιταγήν σας.

Καί μέ ὅλον τό βαθύτατον σέβας μένω

              Τῇ 26 Ἰουνίου 1823, Τριπολ.                   Πρόθυμος τῶν ἐπιταγῶν σας 
                       
  Ἔπαρχος τῆς Τριπολιτζᾶς  
Ἀνδρέας Καλαμογδάρτης 

<Σφραγίς>                                                                         
 Ὁ Γενικός Γραμμ.
Βασίλειος Βανικιώτης 

  *Στό πίσω μέρος τῆς ἀναφορᾶς ἔχουν σημειωθῆ ὑπηρεσιακῶς τά ἑξῆς:

  Ἀρ. 777. Ἀναφορά τοῦ Ἐπάρχου Τριπολιτζᾶς, ἀναφέροντος ὅτι ἐξετάσας τούς προκρίτους τοῦ Λουκᾶ περί τῶν υἱῶν τῆς Νικολοῦς Λουκαΐτισσας ἄν ἀπέθανον εἰς τόν πόλεμον ἐπληροφορήθη τόν θάνατόν των, τοῦ μέν εἰς μονήν τῶν Βαρσῶν, τοῦ δέ εἰς τό ἀσάλτο Τριπολ., οἵτινες ἄφησαν ἑπτά ψυχές.   Σημείωσις: Πολλάκις, ὅσοι ἔδωκαν τό αἷμα τους γιά τήν Πατρίδα, ἐγεύθησαν πικρία καί πόνο. Ἐδῶ διαπιστώνομε, ὅτι οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά τῶν ἡρωικῶν θυμάτων, ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γένους, πεινοῦν  καί ὑποφέρουν καί ἐκλιπαροῦν  τήν πολιτεία γιά λίγο ἀλεύρι, ὥστε νά μπορέσουν  νά ζήσουν.

   Ὅμως, ἄς εἶναι, τό αἷμα τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας δέν ἐχύθη εἰς μάτην. Ἡ Πατρίς τούς εὐγνωμονεῖ καί ἐμεῖς τούς μακαρίζομε.


  Στήν ἑπομένη ἀνάρτησή μας θά ἀναφερθοῦμε στούς ἐπιζήσαντας ἀγωνιστές Λουκαΐτες γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

                         Νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου.

                 +Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου