Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

" ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ "ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΗΓΩΝ
Ἀνεβάζομε καί τά πρωτότυπα κείμενα τῶν αἰτήσεων γιά τά ἀριστεῖα ὡς καί τίς ἀπαντήσεις ἀπό τήν Πολιτεία, ὅπως διαζώσονται στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους. Τά κείμενα εἶναι ἐξόχως συγκινητικά γιατί διασώζουν τήν βαθειά παράκληση τῶν ξεχασμένων Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 πρός τήν μητέρα Πατρίδα, ὄχι γιά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά γιά ἕνα πιστοποιητικό, τό ὁποῖο θά βεβαιώνῃ, ὅτι ἀγωνίστηκαν καί λαβώθηκαν στίς μάχες γιά τήν λευτεριά τῆς Ἑλλάδος.

    Τίς περισσότερες φορές ,δυστυχῶς, κάπως ἔτσι γίνεται. Ὃμως ἀξίζει γιά αὐτό τόν τόπο νά ἀγωνιζώμαστε, ἔστω καί ἄν γνωρίζωμε ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι καί θά λησμονηθοῦν οἱ θυσίες μας καί θά γευτοῦμε τό πικρό ποτήρι τῆς ἀχαριστίας καί τῆς ἀγνωμοσύνης. Ὅμως ἔτσι οἱ ἀγῶνες ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία καί οἱ μεταγενέστεροι κάποια στιγμή θά ποῦν, ἔστω μετά ἀπό πολλά χρόνια, ἕνα εὐχαριστῶ.

Ἀγωνιζόμαστε πάντοτε μέ ἀνιδιοτέλεια, ἐπιτελοῦντες τό χρέος μας ἔναντι τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας, μέ ὁποιοδήποτε τίμημα, ἀκόμα ἄν χρειαστῇ  καί μέ τό αἷμα μας.
(α) Αἴτηση Ἀριστείου

Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
 Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου.

Ἐν Τριπόλει τῇ 20 Δεκεμβρίου 1841


  Γεννημένος εἰς Σμύρνην τοῦ χωρίου Κυούλπαστη, ἤδη δέ κάτοικος τοῦ χωρίου Λουκᾶ τῆς Μαντινείας, ὁ μέν Νικόλαος ἐτῶν 42, ὁ δέ Γιάννης ἐτῶν 38, ὑπηρετήσαντες στρατιωτικῶς τήν πατρίδα, οἱ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενοι, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν μας, ἀνεφέρθημεν καί κατά τό 1836 εἰς τάς ἐπί τῶν ἀριστείων ἐπιτροπάς.

            Διό ὁρμώμενοι ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶμεν νά τήν παρακαλέσωμεν θερμῶς, ἵνα εὐαρεστηθῇ καί διατάξῃ τά εἰκότα, ἵνα δοθῶσι εἰς ἡμᾶς τά ἀνήκοντα ἀριστεία, ὡς ἐδόθησαν καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μας.

      Ὑποσημειοῦμεθα μέ σέβας βαθύτατον

Νικόλας καί Γιάννης αὐτάδελφοι Ἀντωνόπουλοι Στό ἐσώκλειστο πιστοποιητικό ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

            Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι οἱ ἐκ τῆς Σμύρνης τοῦ χωρίου Κυούλπαστη, κύριος Νικόλαος καί Γιάννης αὐτάδελφοι Ἀντωνόπουλοι, ἤδη δέ κάτοικοι τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, ὑπηρέτησαν τήν πατρίδα στρατιωτικῶς καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ὡς παρευρεθέντες εἰς πολλάς ... μάχας κατά τοῦ ἐχθροῦ, εἰς τήν πολιορκίαν τῆς Τριπόλεως, μέχρι τῆς πτώσεώς της, καθώς καί εἰς τήν ἔφοδόν της, μετά ταῦτα κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη, εἰς Δερβενάκια Ἁγίου Σώστη, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβένια Μεγάρων, ὡσαύτως καί εἰς τήν πτῶσιν Ναυπλίου, ἐπίσης ἐπαρευρέθησαν καί εἰς Ἀθήνας καί ἐπληγώθηκεν εἰς τό μέτωπον ὁ Νικόλαος, τήν ἡμέραν καθώς ἔπεσεν ὁ ἀοίδιμος Καραϊσκάκης ... καί εἰς τάς κατά ... ἐνέδρας τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ καί κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν μάχας.

            Δίδεται δέ τό παρόν κατ’ αἴτησίν τῶν πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεῶν τους, ἵνα τούς χρησιμεύσῃ ὅπου αἰτεῖται.

Ἐν Τριπόλει τῇ 20 Δεκεμβρίου 1841

 Χατζηχρῆστος   
Ἀποστόλης Κολοκυθᾶς

 συνταγματάρχηςὍτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί

Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841

Ὁ ἐκτελῶν χρέη Δημάρχου

Δημαρχ. Πάρεδρος

Γεώρ. ...
 
 


(Μάχη Δερβενακίων) 


            (β) Αἴτηση Ἀριστείου
Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν 
Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου.

Ἐν Τριπόλει τῇ 23 Δεκεμβρίου 1841  Γεννημένος εἰς χωρίον Λουκᾶ τῆς Μαντινείας, ἐτῶν 55, ὑπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιωτικῶς ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν, ἀνεφέρθην δέ κατά τό ἔτος 1836 εἰς τάς ἐπί τῶν ἀριστείων ἐπιτροπάς ...τῶν ἐκδουλεύσεῶν μου ... νά μοί δοθῇ τό ἀνήκον μοι ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου.

       Διό ὁρμώμενος ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς ἵνα εὐαρεστηθῇ νά διατάξῃ τά εἰκότα, ἵνα δοθῇ καί εἰς ἐμέ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ὡς ἐδόθη καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μου.

Ὑποσημειοῦμαι μέ βαθύτατον σέβας

Ὁ εὐπειθέστατος

Παναγ. Μέρμηγκας  Στό ἐσώκλειστο πιστοποιητικό ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

  Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι, ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, κύριος Παναγιώτης Μέρμηγκας, ὑπηρέτησεν τήν πατρίδα στρατιωτικῶς καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος της, παρευρεθείς εἰς τάς κατά τήν πολιορκίαν Τριπόλεως γινομένας μέ τούς ἐχθρούς μάχας, μέχρι τῆς πτώσεώς της, καθώς καί εἰς τάς ἐφόδους μετά ταῦτα εἰς Παλαιάς Πάτρας κατά τό ἔτος 1822, κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη εἰς Δερβένια Μεγάρων, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβένια Ἁγίου Σώστη, ὡσαύτως εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Ναυπλίου, ἐπίσης εἰς κατά τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ εἰς Ναβαρῖνον, εἰς Δραμπάλα, εἰς Δαβιάν, εἰς Ἀρμενιάν ὅπου ἐφονεύθη ὁ υἱός του εἰς τήν αὐτήν μάχην καί εἰς κατά καιρούς ἐνέδρας κατά τοῦ ἐν Τριπόλει ἐχθροῦ μέχρι τοῦ 1828.

Δίδεται δέ τό παρόν πιστοποιητικόν ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου αἰτεῖται.

Ἐν Τριπόλει τῇ 4ῃ Δεκεμβρίου 1841

.................... 

(Ὁ Κολοκοτρώνης καί τά παλληκάρια του μετά τή νίκη στή μάχη)
 

(γ) Αἴτηση Ἀριστείου


Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν 
 Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Αἴτησις Ἀριστείου.

Ἐν Τριπόλει τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου 1841   Ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος γεννημένος εἰς τό χωρίον Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, Παναγιώτης Κλειώρης, ἐτῶν 38, ὑπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιωτικῶς, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐσώκλειστον ἐνδεικτικόν, ἀνεφέρθην δέ κατά τό ἔτος 1836, εἰς τάς ἐπί τῶν ἀριστείων ἐπιτροπάς ... νά μοί δοθῇ τό ἀνήκον μοι ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου.

            Διό ὁρμώμενος ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς ἵνα εὐαρεστηθῇ καί διατάξῃ τά εἰκότα, ὅπως δοθῇ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ὡς ἐδόθη καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μου.

Ὑποσημειοῦμαι μέ σέβας βαθύτατον

Ὁ εὐπειθέστατος

Π. ΚλειώρηςΣτό ἐσώκλειστο πιστοποιητικό ἀναφέρονται τά ἑξῆς:
   Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, κύριος Παναγιώτης Κλειώρης, ὑπηρέτησε τήν πατρίδα στρατιωτικῶς ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 1825 ἔτους μέχρι τοῦ 1828, παρευρεθείς εἰς τάς κατά τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ μάχας, εἰς .... ὅπου ἔπεσεν ὁ ἀοίδιμος Ἀ. Μπογαΐνης, εἰς Μανιάκι ὅπου ὁ ἀείμνηστος Γρηγόριος Φλέσσας, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Τρίπολιν, εἰς Δαβιάν, καί εἰς ὅλας τάς γινομένας ἐνέδρας εἰς τά πέριξ Τριπόλεως κατά τῶν ἐχθρῶνμέχρι τοῦ 1828-29, ὅλον αὐτό τό διάστημα μέ ζῆλον καί τιμιότητα.
Δίδεται τό παρόν κατ’ αἴτησίν του, χάριν τῶν πρός τήν πατρίδα πιστῶν ἐκδουλεύσεών του.

Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Ὀκτωβρίου 1841       

....................
(δ) Αἴτηση Ἀριστείου


Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν
 Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας
Ἐν Τριπόλει τῇ 24 Ὀκτωβρίου 1841Αἴτησις Ἀριστείου.

    Ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, Πανοῦτζος Τζαλούπης, κάτοικος τοῦ  χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς ὁμωνύμου ἐπαρχίας, ἐτῶν 48, ὑπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιωτικῶς, ὡς δηλοῦται ἀπό τό ἐπισυναπτόμενον ἐνδεικτικόν, .... ὅπου ἀνεφέρθην καί προλαβόντως καί εἰς τήν ἐπί τῶν ἀριστείων ἐπιτροπήν καί μέχρι τοῦδε οὔτε ἀπήντησεν οὔτε ἠξιώθην, ἀλλά παρακαλῶ θερμῶς τήν Σ. ταύτην Γραμματείαν, ἵνα εὐαρεστηθεῖσα ὅ,τι ἐπί τῶν καθηκόντων της, διά νά δοθῇ καί εἰς ἐμέ τό ἀνῆκον μοι Ἀριστεῖον πρός ἀνάπαυσιν τῆς φιλοτιμίας μου.

Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως

Ὁ εὐπειθέστατος

Πανοῦτζος ΤζαλούπηςΣτό ἐσώκλειστο πιστοποιητικό ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

  Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, κύριος Πανοῦτζος Τζαλούπης, ὑπηρέτησεν τήν πατρίδα στρατιωτικῶς καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος καί παρευρέθη εἰς τάς κατά τήν πολιορκίαν Τριπόλεως γενομένας μέ τούς ἐχθρούς μάχας μέχρι τῆς πτώσεώς της, καθώς καί εἰς τήν ἔφοδόν της, μετά ταύτα εἰς Παλαιάς Πάτρας κατά τό ἔτος 1822, κατά τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη εἰς Δερβένια Μεγάρων, εἰς Ἄργος, εἰς Δερβένια Ἁγίου Σώστη, ὡσαύτως καί εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Ναυπλίου. Ἐπίσης καί κατά τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ, εἰς Ναβαρίνον, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Δαβιάν, εἰς Ἀρμενιάν καί εἰς τάς κατά καιρόν ἐνέδρας, κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν μάχας τοῦ 1828.

 Δίδεται δέ τό παρόν κατ’ αἴτησίν του, χάριν τῶν πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεών του, ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.

Τῇ  8  Δεκεμβρίου 1841

Χατζηχρῆστος      Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι ὑπογραφαί

Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841

Ὁ ἐκτελῶν χρέη Δημάρχου

Δημαρχ. Πάρεδρος

Γεώρ. ...

 

(Πίνακας μέ ἀγωνιστή τοῦ 1821)


(ε) Αἴτηση Ἀριστείου

 Πρός τήν ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν 
  Β. Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας

Ἐν Τριπόλει τῇ 26 Δεκεβρίου 1841   Ὁ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενος, γεννημένος εἰς τό χωρίον Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας, κάτοικος αὐτοῦ Σπῦρος Κοτζοβός, ἐτῶν 48, ὑπηρέτησα τήν πατρίδα στρατιωτικῶς, ὡς δηλοῦται καί ἀπό τό ἐπισυναπτόμενον ἔγγραφον, ἀνεφέρθην δέ κατά τό ἔτος 1836 εἰς τάς ἐπί τῶν ἀριστείων ἐπιτροπάς δώσας καί τά ...................................... τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ἀλλά μέχρι τοῦδε δέν ἠξιώθην τούτου. 

Διό ὁρμώμενος ἀπό τήν τελευταίαν περί τούτου ἐγκύκλιον τῆς Σ. ταύτης Γραμματείας, τολμῶ νά τήν παρακαλέσω θερμῶς, ἵνα εὐαρεστηθεῖσα διατάξῃ τά εἰκότα, ὅπως δοθῇ καί εἰς ἐμέ τό ἀνῆκον μοι ἀριστεῖον, ὅπως ἐδόθη καί εἰς τούς λοιπούς συναγωνιστάς μου.

Ὑποσημειοῦμαι μέ σέβας βαθύτατον

Ὁ εὐπειθέστατος

Σπῦρος Κοτζοβός
Στό ἐσώκλειστο πιστοποιητικό ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

  Οἱ ὑποφαινόμενοι πιστοποιοῦμεν ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας, κύριος Σπῦρος Κοτσοβός, εὑρέθη εἰς τήν ἀρχήν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος κατά τό 1821 εἰς Σμύρνην, ἐπέρασεν εἰς τήν Σάμον ὅπου καί συναγωνίσθη μετά τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων, ὑπό τάς διαταγάς τοῦ Καπετάν Μανόλη Τζανῆ. Παρευρεθείς εἰς τάς τότε συμπεσούσας μάχας καί ἰδίως εἰς τήν καθ’ ὧν ... ἡ πυρκαΐα τοῦ ὁ ... στόλου ἐπληγώθη εἰς τήν δεξιάν χεῖρα, ὡς δεικνύεται ἡ πληγή του, ἔπειτα δέ τό ἔτος 1824 ἐλθών εἰς Πελοπόννησον ὑπό τάς διαταγάς τοῦ ὁπλαρχηγοῦ τῆς Ἐπαρχίας Τριπόλεως, παρευρέθη εἰς τάς κατά τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ μάχας, εἰς Μανιάκι ὅπου ἔπεσεν ὁ ἀείμνηστος Γρηγόριος Φλέσσας, εἰς Δραμπάλαν, εἰς Τρίκορφα, εἰς Δαβιάν, καί εἰς ὅλας τάς ... κυρίως γινομένας ἐνόπλους, παρά τῆς ἐπαρχίας Τριπόλεως, μέχρι τό 1828

Δίδεται δέ τό παρόν κατ’ αἴτησίν του, ἵνα τοῦ χρησιμεύσῃ ὅπου δεῖ.
Ἐν Τριπόλει τῇ  10  Δεκεμβρίου 1841

Χατζηχρῆστος                            ..............................      Ὅτι γνήσιαι αἱ ἐν τῷ παρόντι δύο ὑπογραφαί

Ἐν Τριπόλει τῇ 29 Δεκεμβρίου 1841

Ὁ ἐκτελῶν χρέη Δημάρχου

Δημαρχ. Πάρεδρος

Γεώρ. ....

 

(Πίνακας μέ ἔφφιπο ἀγωνιστή τοῦ 1821)

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου