Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

" EΠΙΤΡΟΠΟΙ ΝΑΟΥ "Ἐπίτροποι

1. Χρῖστος Γιαννακάκης (Ἀναγνώστης)

2. Δημήτριος Χ. Ρέκκας

3. Πέτρος Ν. Εὐσταθίου

4. Ἀθανάσιος Χαραλάμπους Ρέκκας


Τούς διαδέχονται (1896)


5. Νικόλαος Καπλάνης 

6. Δημήτριος Κλειώρης 

7. Βασίλειος Δ. Ρωμηός

8. Ευστάθιος Σταυράκης


Παραθέτομε τά σχετικά έγγραφα
  Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος
Δήμαρχος ΜαντινείαςΠρός τούς Νικόλαον Ἱερέα Βῆλον, Νικόλαον Καπλάνην, Δημήτριον

Σ. Κλειώρην, Βασίλειον Δ. Ρωμηόν, Εὐστάθιον Σταυράκην,

κατοίκους τοῦ χωρίου Λουκᾶ.   Διά πράξεως τοῦ παρ’ ἡμῖν Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἐγκριθείσης καί διά τῆς ὑπ. ἀρίθμ. 2479 διαταγῆς τῆς Βασιλ. Νομαρχίας Ἀρκαδίας, ἐξελέχθητε μέλη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ χωριοῦ σας. Διορίζοντας ὑμᾶς τοιούτους σᾶς προσκαλοῦμεν νά παραλάβητε ἀπό τούς προκατόχους σας διά τακτικοῦ πρωτοκόλλου ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά σκεύη καί τό ταμεῖον τοῦ Ναοῦ καί ἀναλάβητε ἐπιμελῶς καί ἀόκνως τό καθῆκον σας, ὑποβάλλοντες πρός ὑμᾶς τόν ἀπολογισμόν τῆς διαχειρίσεώς σας ἑκάστου ἔτους ἀπό τῆς ἐγκαταστάσεώς σας μέχρι τῆς λήξεως τῆς ὑπηρεσίας σας.

            Περί τῆς παραλαβῆς τῆς παρούσης θέλετε δώσῃ ἀπόδειξιν.Ἐν Τσιπιανοῖς τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 1896.Ὁ Δήμαρχοςκαί ἀντ’ αὐτοῦ ὁ Πάρεδρος(σφραγίς)    (ὑπογραφή)


Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος


Δήμαρχος ΜαντινείαςΠρός τούς μέχρι τοῦδε Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ χωρίου Λουκᾶ Ἀναγνώστην Γιαννακάκην, Δημήτριον Χ. Ρέκκαν, Πέτρον Ν. Εὐσταθίου, Ἀθαν. Χ. Ρέκκαν, κατοίκους Λουκᾶ.Διά πράξεως τοῦ παρ’ ἡμῖν Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἐγκριθείσης καί παρά τῆς Βασιλ. Νομαρχίας Ἀρκαδίας, διά τῆς ὑπ. ἀρίθμ. 2479 διαταγῆς της, ἀπηλλάγητε τῶν καθηκόντων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου καί ἀντικατεστάθητε δι’ ἄλλων τοιούτων.

            Προσκαλεῖσθε ἅμα τῇ παραλαβῇ τῆς παρούσης νά παραδώσητε πρός τούς διορισθέντας διά τακτικοῦ πρωτοκόλλου ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά σκεύη καί τό ταμεῖον τῆς διαχειρίσεώς σας καί συγχρόνως νά συντάξητε καί νά ὑποβάλητε ἡμῖν τούς μέχρι τοῦδε ἀπολογισμούς τῆς διαχειρίσεώς, ἄλλως τε θέλητε καταγγελθῇ ἐπί παραλείψει καθήκοντος, και

            Πρός γνῶσιν σας περί τῆς παραλαβῆς τῆς παρούσης θέλετε δώσῃ ἀπόδειξιν.Ἐν Τσιπιανοῖς τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 1896.Ὁ Δήμαρχοςκαί ἀντ’ αὐτοῦ ὁ Πάρεδρος(ὑπογραφή)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου