Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Έτερα ιστορικά στοιχεία γιά τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Ἕτερα ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν ἹερόΝαό
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.   Δημοσιεύομε ἕνα ἀκόμα ἱστορικό στοιχεῖο τό ὁποῖο ἀφορᾶ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ.
   Ὅταν οἱ ἐργασίες τοῦ Ναοῦ ἔφταναν στό τέλος ἀντιμετώπισαν ὁἹερεύς καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ οἰκονομικές δυσκολίες. Ἔπρεπε κάποια οἰκονομικά θέματα νά τακτοποιηθοῦν ἄμεσα.

    Ἔτσι ὁ καλός Ἱερεύς π. Νικόλαος Βῆλος, ἔλαβε ὁ ἴδιος στό ὄνομά του δάνειο ἀπό τόν Τριπολιτσιώτη Γ. Ἰωάν. Πετρόπουλο γιά νά διευκολύνῃ τά πράγματα. Τό δάνειο θά ἀποπληρωνόταν σέ ἕνα χρόνο.

    Τό σχετικό κείμενο συμβολαίου ἔχει ὡς ἑξῆς καί τό παραθέτουμε γιά τήν ἱστορία.

    Ὑπάρχουν δύο ἀντίγραφα τοῦ πρωτοτύπου τά ὁποία ἐπίσης ἀναρτῶμε στήν ἱστοσελίδα μας, ἀφ’ ἑνός μέν γιά τήν ἱστορία, ἀφ’ ἑτέρου γιά τόν τρόπο γραφῆς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί ἰδιαίτερο τό β’ γιά τήν καλλιγραφία του, κάτι πού δυστυχῶς (ἡ καλλιγραφία δηλ.) δέν καλλιεργεῖται σήμερα οὔτε στό σχολεῖο, οὔτε στό σπίτι.

    Τό δεύτερο κείμενο (τό καλλιγραφικό) εἶναι μεταγενεστέρα ἀντιγραφή τοῦ Συμβολαίου καί φέρει χρονολογία 7 Δεκεμβρίου 1904 καί δίδεται πρός την Ευρυδίκην σύζυγον Θεοδώρου Γρηγορίου, ὡς κληρονόμον τοῦ ἀποβιώσαντος δανειστοῦ πατρός της Γεωργίου Ἰ. Πετροπούλου. Συνετάγη ἀπό τόν συμβολαιογράφο Τριπόλεως Ἰωάννην Α. Μπενόπουλον, ὁ ὁποῖος καί τό ὑπογράφει.Φαίνεται ἀπό τό δεύτερο ἔγγραφο ὅτι ἡ ἀποπληρωμή τοῦ δανείου ἦτο δύσκολη, ἀφοῦ ἔχομε φτάσει πλέον στό ἔτος 1904.

    Ἔτσι χτίζονταν οἱ Ἐκκλησίες τότε, μέ αἷμα καί πνεῦμα, μέ θυσίες καί πάμπολλες δυσκολίες. Ὅμως στίς δύσκολες ἐκεῖνες ἐποχές ἔγιναν τά ὡραιότερα ἔργα, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν κατάθεση ψυχῆς καί ἔλεγαν καί τό πίστευαν « Πρῶτα ὁ Θεός...». Μέ αὐτή τήν πίστη καί μέ τήν ἀγάπη πού εἶναι δυνάμεις μεγάλες καί ἐφευρετικές ἄφησαν σέ ἐμᾶς τήν μεγάλη πνευματική κληρονομιά καί παρακαταθήκη.

    Καί τώρα γίνονται ἔργα καί τελειώνουν μόνο ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ζῆλο ψυχῆς καί φλόγα καρδιᾶς. Εἶναι γνωστό αὐτό πού εἶπε ἕνας ποιητής.

« Ἕκαστος ἐπιτυγχάνει ὅ,τι ζητεῖ ἀρκεῖ νά τό θέλει ὁλοψύχως».  

      Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, μέσα ἀπό αὐτές τίς γραμμές, ἐκφράζομε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Παπα- Νικόλα καί τούς συνεργάτες του γιά τούς ἀγῶνες τους καί τούς κόπους τους νά κτίσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας.

     Ὁ Κύριος νά τούς ἀναπαύῃ ἐν τῇ ἀγήρω Αὐτοῦ μακαριότητι, ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων.

                       Αἰωνία τους ἡ μνήμη.Τό δάνειον τοῦ Ἱερέως Νικολάου Βήλου
γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ


Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων
Γεωργίου τοῦ Α’

Ἀριθμ. 3783
Δάνειον δρχ. 1456

Ἐν Τριπόλει σήμερον τήν δεκάτην τρίτην τοῦ μηνός Φεβρουαρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ ὀγδόου ἔτους, ἡμέραν Παρασκευήν ἐν τῷ ἐνταῦθα καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀνακτόρων κειμένῳ γραφείῳ μου ἰδιοκτησίᾳ τοῦ Δήμου Τριπόλεως, ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογράφου καί κατοίκου Τριπόλεως Σωτ. Χρ. Πολυχρονοπούλου, παρουσίᾳ καί τῶν μαρτύρων Θεοφάνους Τσινοπούλου, φανοποιοῦ, καί Πέτρου Κ. Λαίμη, κτηματίου, κατοίκων Τριπόλεως, πολιτῶν Ἑλλήνων, ἐνηλίκων, γνωστῶν μοι καί μή ἐξαιρετέων, ἐνεφανίσθησαν οἱ γνωστοί μοι καί ἄσχετοι πάσης πρός με καί τούς μάρτυρας συγγενείας κ. Γεώργιος Ἰωάννου Πετρόπουλος, ἐμποροκτηματίας, κάτοικος Τριπόλεως ἀφ’ ἑνός, καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ Νικόλαος Ἱερεύς Βῆλος, Ἐφημέριος, κάτοικος τοῦ χωρίου Λουκᾶ τοῦ Δήμου Μαντινείας καί μοί εἶπον νά ἐκθέσω τά ἑξῆς.
Ὅτι ὁ Νικόλαος Ἱερεύς Βῆλος, λαβών ἀνάγκην χρημάτων ἐδανείσθη καί ἔλαβεν σήμερον ἐνώπιον μου καί τῶν μαρτύρων παρά τοῦ Γεωργίου Ἰω. Πετροπούλου, μετρητάς δραχμάς χιλίας τετρακοσίας πεντήκοντα ἕξ (δι’ ἀριθμ. 1456), τάς ὁποίας ὑπόσχεται καί ὑποχρεοῦται νά τάς ἐπιστρέψῃ πρός τόν ἴδιον ἐνταῦθα, εἰς τάς δέκα τρεῖς τοῦ Μηνός Φεβρουαρίου ἐλευσομένου ἔτους 1899 ἄνευ τόκου καί ἐν ὑπερημερίᾳ εννουμένῃ καί ἄνευ ὀχλήσεως ἤ κοινοποιήσεως πρός πληρωμήν ἐντόκως μετά συμπεφωνημένου τόκου πρός δραχμάς δώδεκα τοῖς ἑκατόν ἐτησίως καί μέχρις ἐντελοῦς ἐξοφλήσεως.
Ὁ Γεώργιος Ἰω. Πετρόπουλος μετρήσας τῷ ὀφειλέτῃ του Νικολάῳ Βήλῳ, εἰς δραχμάς χιλίας τετρακοσίας πεντήκοντα ἕξ (1456) ἀπεδέχθη τά ἀνωτέρω.
Ταῦτα συνωμολόγησαν καί συμπαρεδέχθησαν οἱ συμβαλλόμενοι καί πρός βεβαίωσιν συνετάχθη τό παρόν, ὅπερ ἀναγνωσθέν εὐκρινῶς καί μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον αὐτῶν καί τῶν μαρτύρων, ὑπογράφεται παρά πάντων καί ἐμοῦ.


Οἱ Μάρτυρες                                Οἱ Συμβαλλόμενοι
       Θεοφ. Τσινόπουλος                         Γ. Ἰω. Πετρόπουλος    
           Πέτρος Λαίμης                                Ν. Βῆλος, Ἱερεύς

(Τ.Σ.)              Ὁ Συμβολαιογράφος
           Σωτ. Χρ. Χρονόπουλος

          Ἐντέλλεται δέ πρός πάντα κλητῆρα νά ἐκτελέσῃ ζητηθείς τό παρόν συμβόλαιον, πρός πάντας δέ τούς Εἰσαγγελεῖς νά ἐνεργήσουν τά καθ’ ἑαυτούς, καί πρός ἅπαντας τούς Διοικητάς καί ἄλλους ἀξιωματούχους τῆς Δημοσίας Δυνάμεως νά δώσουν χεῖρα βοηθείας, ὅταν νομίμως ζητηθῶσι. Πρός βεβαίωσιν δέ τούτων τό πρωτότυπον τῆς παρούσης ἐντολῆς, ὑπεγράφη ὑπ’ ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογράφου καί ἐδόθη πρῶτον ἐκτελεστόν ἀπόγραφον τῷ κῳ Γεωργ. Ἰωάνν. Πετροπούλῳ.

Ἐγένετο ἐν Τριπόλει αὐθημερόν.
                             Ὁ Συμβολαιογράφος Τριπόλεως
                 Σωτ. Χρ. Πολυχρονόπουλος

(Τ.Σ.)                             Ὃ,τι ἀπόγραφον ἐκτελεστόν.
Ἐν Τριπόλει αὐθημερόν.
                             Ὁ Συμβολαιογράφος Τριπόλεως
                 Σ. Χρ Πολυχρονόπουλος


Τό πρῶτο ἔγγραφό του ἔτους 1898

 Τό ἀντίγραφο τοῦ συμβολαίου ἐπικαιροποιημένο τό ἔτος 1904


     Ἡ εὐλαβεστάτη κυρία Χριστίνα Βήλου- Καστραντᾶ, ἐγγονή τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Νικολάου Βήλου, ἡ ὁποία πρίν μερικά χρόνια διευκόλυνε τήν ἔρευνά μας γιά τόν Ναό τοῦ χωριοῦ μας δίδοντάς μας τά ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ ἀοιδίμου πάππου τῆς Ἱερέως Νικολάου. Τήν εὐχαριστοῦμε θερμά καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τήν στηρίζῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου